㰡摯捴祰攠桴浬㸊㱨瑭氠污湧㴢敮∾ਠ†‼桥慤‾ਠ†††††††‼浥瑡⁣桡牳整㴢畴昭㠢⼾਼浥瑡慭攽≴楴汥∠捯湴敮琽≇牡癥氠䍲慮欠䅲浳‭⁇牡癥氠䍲慮歳整猠ⴠ䍲慮歳整猢⼾਼浥瑡慭攽≲潢潴猢⁣潮瑥湴㴢䥎䑅堬䙏䱌佗∯㸊㱭整愠湡浥㴢癩敷灯牴∠捯湴敮琽≷楤瑨㵤敶楣攭睩摴栬⁩湩瑩慬⵳捡汥㴱∯㸊㱴楴汥㹇牡癥氠䍲慮欠䅲浳‭⁇牡癥氠䍲慮歳整猠ⴠ䍲慮歳整猼⽴楴汥㸊㱬楮欠⁲敬㴢獴祬敳桥整∠瑹灥㴢瑥硴⽣獳∠敤楡㴢慬氢⁨牥昽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽳瑡瑩振癥牳楯渱㜰ㄱ㔷㘵〯彣慣桥⽭敲来搯㌰昱っぢ㐷ㄷ愷愴ㅥ㔹㔵ㄶ㄰㡣㙡㉡⹭楮⹣獳∠⼾ਊਊਊ㱬楮欠牥氽≰牥汯慤∠慳㴢景湴∠捲潳獯物杩渽≡湯湹浯畳∠桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯獴慴楣⽶敲獩潮ㄷ〱ㄵ㜶㔰⽦牯湴敮搯䥮瑥牡捴楶㐯牯瑯牢楫支敮录匯景湴猯䅶敮楲乥硴䱔偲漭䵥摩畭⹷潦昲∠⼾਼汩湫⁲敬㴢灲敬潡搢⁡猽≦潮琢⁣牯獳潲楧楮㴢慮潮祭潵猢⁨牥昽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽳瑡瑩振癥牳楯渱㜰ㄱ㔷㘵〯晲潮瑥湤⽉湴敲慣瑩瘴⽲潴潲扩步⽥湟啓⽦潮瑳⽁癥湩牎數瑌呐牯ⵂ潬搮睯晦㈢ 㸊㱬楮欠⁲敬㴢楣潮∠瑹灥㴢業慧支砭楣潮∠桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯浥摩愯晡癩捯港摥晡畬琯晡癩捯渭㘵砶㔮灮朢 㸊㱬楮欠⁲敬㴢獨潲瑣畴⁩捯渢⁴祰攽≩浡来⽸⵩捯渢⁨牥昽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽭敤楡⽦慶楣潮⽤敦慵汴⽦慶楣潮ⴶ㕸㘵⹰湧∠⼾਍਍਼ℭⴠ䡯瑪慲⁔牡捫楮朠䍯摥⁦潲⁨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⼠ⴭ㸠ഊഊഊഊ††††ਊ਼ℭⴠ䝯潧汥⁔慧⁍慮慧敲‭ⴾਊ㰡ⴭ⁅湤⁇潯杬攠呡朠䵡湡来爠ⴭ㸊ਠ†††††‼ℭⴠ䉅䝉丠䝏佇䱅⁁䑗佒䑓⁃佄䔠ⴭ㸊††ਠ†‼ℭⴠ䕎䐠䝏佇䱅⁁䑗佒䑓⁃佄䔠ⴭ㸊††ਊ††㰯桥慤㸊††㱢潤礠摡瑡ⵣ潮瑡楮敲㴢扯摹∊†††††摡瑡⵭慧攭楮楴㴧笢汯慤敲䅪慸∺⁻紬•汯慤敲∺⁻•楣潮∺•桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯獴慴楣⽶敲獩潮ㄷ〱ㄵ㜶㔰⽦牯湴敮搯䥮瑥牡捴楶㐯牯瑯牢楫支敮录匯業慧敳⽬潡摥爭㈮杩昢絽✊††††楤㴢桴浬ⵢ潤礢⁣污獳㴢灡来⵷楴栭晩汴敲⁨慳ⵤ楳捬慩浥爭浯扩汥⁨慳ⵤ楳捬慩浥爭摥獫瑯瀠灡来⵰牯摵捴猠捡瑥杯特灡瑨ⵣ牡湫獥瑳ⵧ牡癥氭捲慮歳整猭杲慶敬ⵣ牡湫ⵡ牭猠捡瑥杯特ⵧ牡癥氭捲慮欭慲浳⁣慴慬潧ⵣ慴敧潲礭癩敷⁰慧攭污祯畴ⴲ捯汵浮猭汥晴∾ਠ††††† ††††††ਠ††† ਠ††††††††† ††††††††㰡ⴭ⁆慣敢潯欠偩硥氠䍯摥‭ⴾਠ†††‼湯獣物灴㸊††††††㱩浧⁨敩杨琽∱∠睩摴栽∱∠獴祬攽≤楳灬慹㩮潮攢⁡汴㴢䙡捥扯潫⁐楸敬∊††††††††⁳牣㴢桴瑰猺⼯睷眮晡捥扯潫⹣潭⽴爿楤㴷㤲㘹㠵㔵ㄳ㔹ㄶ♥瘽偡来噩敷♮潳捲楰琽ㄢਠ††††† 㸊††††㰯湯獣物灴㸊††††㰡ⴭ⁅湤⁆慣敢潯欠偩硥氠䍯摥‭ⴾਠ††††††††††††† ††††††ਊ਼摩瘊††††††捬慳猽≡浢慮湥牳⁡浢慮湥爭㄰∊††††摡瑡⵰潳楴楯渽∱〢ਠ†††⁤慴愭牯汥㴢慭慳瑹ⵢ慮湥爭捯湴慩湥爢ਾ㰯摩瘾ਊ㱤楶⁣污獳㴢捯潫楥⵳瑡瑵猭浥獳慧攢⁩搽≣潯歩攭獴慴畳∾ਠ†⁔桥⁳瑯牥⁷楬氠湯琠睯牫⁣潲牥捴汹⁩渠瑨攠捡獥⁷桥渠捯潫楥猠慲攠摩獡扬敤⸼⽤楶㸊ਊਊ††㱮潳捲楰琾ਠ†††‼摩瘠捬慳猽≭敳獡来⁧汯扡氠湯獣物灴∾ਠ†††††‼摩瘠捬慳猽≣潮瑥湴∾ਠ†††††††‼瀾ਠ†††††††††‼獴牯湧㹊慶慓捲楰琠獥敭猠瑯⁢攠摩獡扬敤⁩渠祯畲⁢牯睳敲⸼⽳瑲潮朾ਠ†††††††††‼獰慮㸊††††††††††††䙯爠瑨攠扥獴⁥硰敲楥湣攠潮畲⁳楴攬⁢攠獵牥⁴漠瑵牮渠䩡癡獣物灴⁩渠祯畲⁢牯睳敲⸠†††††††††‼⽳灡渾ਠ†††††††‼⽰㸊††††††㰯摩瘾ਠ†††‼⽤楶㸊††㰯湯獣物灴㸊ਊਊ㰡ⴭ⁇潯杬攠呡朠䵡湡来爠⡮潳捲楰琩‭ⴾ਼湯獣物灴㸊††㱩晲慭攠獲挽≨瑴灳㨯⽷睷⹧潯杬整慧浡湡来爮捯洯湳⹨瑭氿楤㵇呍ⵎ䙌㜸䌴∊††††††桥楧桴㴢〢⁷楤瑨㴢〢⁳瑹汥㴢摩獰污示湯湥㭶楳楢楬楴示桩摤敮∾㰯楦牡浥㸊㰯湯獣物灴㸊㰡ⴭ⁅湤⁇潯杬攠呡朠䵡湡来爠⡮潳捲楰琩‭ⴾ਼摩瘠捬慳猽≰慧攭睲慰灥爢㸼桥慤敲⁣污獳㴢灡来⵨敡摥爢㸼摩瘠捬慳猽≨敡摥牟彴潰∾㱤楶⁣污獳㴢桥慤敲彟瑯瀭睲慰灥爠捯湴慩湥爭晬畩搢㸼摩瘠捬慳猽≨敡摥牟彴潰⵩湮敲⁲潷畳瑩晹ⵣ潮瑥湴ⵢ整睥敮∾ਠ†‼摩瘠捬慳猽≨敡摥牟彴潰ⴭ楮景⁣潬ⴱ㈢㸊††††††††††㱤楶⁣污獳㴢桥慤敲彟瑯瀭⵩湦漭⵷牡瀢㸊††††††††㱰ਠ†††††††††⁣污獳㴢∊††††††††††††††††††††††摡瑡⵭慧攭楮楴㴧笢摩獣污業敲∺⁻≳灥敤∺•㔰∠絽✊††††††††††††††††††㸊††††††††††††††††††††††㱳灡渠捬慳猽≨敡摥牟彴潰ⴭ楮景ⴭ摥獫瑯瀠桥慤敲彟瑯瀭瑸琢㹂散潭攠愠⍒佔佒楡渡⁇整⁩湭敤楡瑥‼愠瑡牧整㴢形污湫∠桲敦㴢桴瑰猺⼯畳ㄱ⹬楳琭浡湡来⹣潭⽳畢獣物扥㽵㵣㠷㡦ㄳ昰愷扦搸收㈱㝦㐵㕤♩搽㝣㤳搳㘶昷∾㱳瑲潮朾ⴱ〥⁤楳捯畮琠捯摥㰯獴牯湧㸼⽡㸠景爠祯畲⁦楲獴⁰畲捨慳攼⽳灡渾ਠ†††††††††††††††††††††††††††††††‼獰慮⁣污獳㴢桥慤敲彟瑯瀭⵩湦漭⵭潢楬攠桥慤敲彟瑯瀭瑸琢㹂散潭攠愠⍒佔佒楡渡⁇整⁩湭敤楡瑥‼愠瑡牧整㴢形污湫∠桲敦㴢桴瑰猺⼯畳ㄱ⹬楳琭浡湡来⹣潭⽳畢獣物扥㽵㵣㠷㡦ㄳ昰愷扦搸收㈱㝦㐵㕤♩搽㝣㤳搳㘶昷∾㱳瑲潮朾ⴱ〥⁤楳捯畮琠捯摥㰯獴牯湧㸼⽡㸠景爠祯畲⁦楲獴⁰畲捨慳攼⽳灡渾ਠ†††††††††††††††††††‼獰慮⁤慴愭慮捨潲㸼⽳灡渾ਠ†††††††‼⽰㸊††††††㰯摩瘾ਠ†††††‼⽤楶㸊㰯摩瘾㰯摩瘾㰯摩瘾㱤楶⁣污獳㴢桥慤敲彟捯湴敮琢㸼摩瘠捬慳猽≨敡摥牟彣潮瑥湴⵷牡灰敲⁣潮瑡楮敲ⵦ汵楤∾㱤楶⁣污獳㴢桥慤敲彟捯湴敮琭楮湥爠牯眢㸼摩瘠捬慳猽≨敡摥牟彴潧杬攠捯氭㈠搭汧⵮潮攢㸊††㱳灡渠捬慳猽≮慶⵴潧杬攢⁤慴愭浡来⵩湩琽❻≍慧敮瑯彔桥浥⽪猯洭浥湵⵴潧杬攢㨠筽紧㸊††††㱩⁣污獳㴢浯摵汥⵩捯渢㸊††††††㱳癧⁣污獳㴢楣潮⁩捯⵭敮產㸼畳攠硬楮欺桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯獴慴楣⽶敲獩潮ㄷ〱ㄵ㜶㔰⽦牯湴敮搯䥮瑥牡捴楶㐯牯瑯牢楫支敮录匯業慧敳⽩捯湳⵳灲楴攮獶朣楣漭浥湵∾㰯畳放㰯獶朾ਠ†††‼⽩㸊††㰯獰慮㸊††㱤楶⁣污獳㴢洭浥湵∾ਠ†††‼摩瘠捬慳猽≭⵭敮畟彷牡灰敲∠摡瑡⵭慧攭楮楴⵩湴敲獥捴㴧笢䵡来湴潟周敭支橳⽭⵭敮產㨠笢汩湫猢㨠∮桥慤敲⹬楮歳≽紧㸊††††††㱢畴瑯渠捬慳猽≭⵭敮畟彣汯獥∠瑹灥㴢扵瑴潮∠摡瑡ⵣ汯獥㸊††††††††㱳癧⁣污獳㴢楣潮⁩捯ⵣ汯獥∾㱵獥⁸汩湫㩨牥昽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽳瑡瑩振癥牳楯渱㜰ㄱ㔷㘵〯晲潮瑥湤⽉湴敲慣瑩瘴⽲潴潲扩步⽥湟啓⽩浡来猯楣潮猭獰物瑥⹳癧⍩捯ⵣ汯獥∾㰯畳放㰯獶朾ਠ†††††‼⽢畴瑯渾ਠ†††††‼摩瘠捬慳猽≭⵭敮畟彴楴汥⁨ㄢ㸊††††††††䵥湵††††††㰯摩瘾ਠ†††††‼摩瘠捬慳猽≭⵭敮畟彣潮瑥湴∾ਠ†††††††‼摩瘠捬慳猽≭⵭敮畟彴牥攢⁤慴愭瑲敥㸼⽤楶㸊††††††††㱤楶⁣污獳㴢洭浥湵彟捵獴潭敲⁤牯灤潷渭汩湫獟彣潮瑥湴∠摡瑡⵬楮歳㸊††††††††㰯摩瘾ਠ†††††‼⽤楶㸊††††㰯摩瘾ਠ†‼⽤楶㸊㰯摩瘾਼摩瘠捬慳猽≨敡摥牟彬潧漠捯氭慵瑯⁣潬⵬札㈠捯氭硬ⴳ⁦汥砭杲潷ⴱ∾††㱡ਠ†††⁣污獳㴢汯杯∊††††桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯∊††††瑩瑬攽∢ਠ†††⁡物愭污扥氽≳瑯牥潧漢㸊††㱩浧⁳牣㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯獴慴楣⽶敲獩潮ㄷ〱ㄵ㜶㔰⽦牯湴敮搯䥮瑥牡捴楶㐯牯瑯牢楫支敮录匯業慧敳⽬潧漮獶朢ਠ††††瑩瑬攽∢ਠ††††慬琽∢ਠ††††††††††††† 㸊††㰯愾਼⽤楶㸼摩瘠捬慳猽≨敡摥牟彳散潮摡特⁣潬ⴱ㈠捯氭汧ⴷ⁣潬⵸氭㘢㸼摩瘠捬慳猽≨敡摥牟彮慶楧慴楯渢㸊㱮慶⁣污獳㴢湡癩条瑩潮∠摡瑡ⵡ捴楯渽≮慶楧慴楯渢㸊††㱵氠捬慳猽≮慶楧慴楯湟彬楳琢㸊††††㱬椠捬慳猽≬敶敬〠汥癥氭瑯瀠灡牥湴敶敬⵴潰ⵣ慴敧潲楥猢㸊††††††㱡⁣污獳㴢汥癥氭瑯瀢㸊††††††††㱳灡渾䍡瑡汯杵攼⽳灡渾ਠ†††††‼⽡㸊††††††㱤楶⁣污獳㴢汥癥氰⁳畢浥湵∾ਠ†††††††‼摩瘠捬慳猽≳畢浥湵⵩湮敲∾ਠ†††††††††‼摩瘠捬慳猽≳畢浥湵ⵣ潮瑡楮敲∾ਠ†††††††††††‼畬⁣污獳㴢獵扭敮甭楴敭猢㸊††††††††††††††㱬椠⁣污獳㴢汥癥氰慶ⴱ⁣慴敧潲礭楴敭⁰慲敮琭ㄭ汥癥汳⁦楲獴敶敬⵴潰∾㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽢潴瑯洭扲慣步瑳⹨瑭氢†捬慳猽≬敶敬⵴潰∠㸼獰慮㹂潴瑯洠䉲慣步瑳㰯獰慮㸼⽡㸼⽬椾㱬椠⁣污獳㴢汥癥氰慶ⴲ⁣慴敧潲礭楴敭⁰慲敮琭ㄭ汥癥汳敶敬⵴潰∾㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽣慳獥瑴敳⹨瑭氢†捬慳猽≬敶敬⵴潰∠㸼獰慮㹃慳獥瑴敳㰯獰慮㸼⽡㸼⽬椾㱬椠⁣污獳㴢汥癥氰慶ⴳ⁣慴敧潲礭楴敭⁰慲敮琭ㄭ汥癥汳敶敬⵴潰⁰慲敮琢㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯捨慩湲楮杳⹨瑭氢†捬慳猽≬敶敬⵴潰∠㸼獰慮㹃桡楮物湧猼⽳灡渾㰯愾㱵氠捬慳猽≬敶敬〠獵扭敮產㸼摩瘠捬慳猽≳畢浥湵⵩湮敲∾㱤楶⁣污獳㴢獵扭敮甭捯湴慩湥爢㸼畬⁣污獳㴢獵扭敮甭楴敭猢⁤慴愭瑩瑬攽≃桡楮物湧猢㸼汩†捬慳猽≬敶敬ㄠ湡瘭㌭ㄠ捡瑥杯特⵩瑥洠灡牥湴ⴱ⵬敶敬猠晩牳琢㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯捨慩湲楮杳⽥捨慩湲楮杳⹨瑭氢‾㱳灡渾敃桡楮物湧猼⽳灡渾㰯愾㰯汩㸼汩†捬慳猽≬敶敬ㄠ湡瘭㌭㈠捡瑥杯特⵩瑥洠灡牥湴ⴱ⵬敶敬猢㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯捨慩湲楮杳⽲潡搭捨慩湲楮杳⹨瑭氢‾㱳灡渾副慤⁃桡楮物湧猼⽳灡渾㰯愾㰯汩㸼汩†捬慳猽≬敶敬ㄠ湡瘭㌭㌠捡瑥杯特⵩瑥洠灡牥湴ⴱ⵬敶敬猢㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯捨慩湲楮杳⽭瑢ⵣ桡楮物湧献桴浬∠㸼獰慮㹍呂⁃桡楮物湧猼⽳灡渾㰯愾㰯汩㸼汩†捬慳猽≬敶敬ㄠ湡瘭㌭㐠捡瑥杯特⵩瑥洠灡牥湴ⴱ⵬敶敬猢㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯捨慩湲楮杳⽧牡癥氭捨慩湲楮杳⹨瑭氢‾㱳灡渾䝲慶敬⁃桡楮物湧猼⽳灡渾㰯愾㰯汩㸼汩†捬慳猽≬敶敬ㄠ湡瘭㌭㔠捡瑥杯特⵩瑥洠灡牥湴ⴱ⵬敶敬猠污獴∾㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽣桡楮物湧猯捹捬潣牯獳ⵣ桡楮物湧献桴浬∠㸼獰慮㹃祣汯捲潳猠䍨慩湲楮杳㰯獰慮㸼⽡㸼⽬椾㰯畬㸼摩瘠捬慳猽≳畢浥湵⵬楮欢㸼愠捬慳猽≢瑮⵬楮欠扴渭汩湫ⵡ牲潷⵲楧桴∠桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯捨慩湲楮杳⹨瑭氢㹓敥⁡汬⁰牯摵捴猼⽡㸼⽤楶㸼⽤楶㸼⽤楶㸼⽵氾㰯汩㸼汩†捬慳猽≬敶敬〠湡瘭㐠捡瑥杯特⵩瑥洠灡牥湴ⴱ⵬敶敬猠汥癥氭瑯瀠灡牥湴∾㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽣牡湫獥瑳⹨瑭氢†捬慳猽≬敶敬⵴潰∠㸼獰慮㹃牡湫獥瑳㰯獰慮㸼⽡㸼畬⁣污獳㴢汥癥氰⁳畢浥湵∾㱤楶⁣污獳㴢獵扭敮甭楮湥爢㸼摩瘠捬慳猽≳畢浥湵ⵣ潮瑡楮敲∾㱵氠捬慳猽≳畢浥湵⵩瑥浳∠摡瑡⵴楴汥㴢䍲慮歳整猢㸼汩†捬慳猽≬敶敬ㄠ湡瘭㐭ㄠ捡瑥杯特⵩瑥洠灡牥湴ⴱ⵬敶敬猠晩牳琠灡牥湴∾㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽣牡湫獥瑳⽥扩步ⵣ牡湫獥瑳⹨瑭氢‾㱳灡渾敂楫攠䍲慮歳整猼⽳灡渾㰯愾㱵氠捬慳猽≬敶敬ㄠ獵扭敮產㸼摩瘠捬慳猽≳畢浥湵⵩湮敲∾㱤楶⁣污獳㴢獵扭敮甭捯湴慩湥爢㸼畬⁣污獳㴢獵扭敮甭楴敭猢⁤慴愭瑩瑬攽≥䉩步⁃牡湫獥瑳∾㱬椠⁣污獳㴢汥癥氲慶ⴴⴱⴱ⁣慴敧潲礭楴敭⁰慲敮琭ㄭ汥癥汳⁦楲獴慳琢㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯捲慮歳整猯敢楫攭捲慮歳整猯散牡湫ⵡ牭献桴浬∠㸼獰慮㹥䍲慮欠䅲浳㰯獰慮㸼⽡㸼⽬椾㰯畬㸼摩瘠捬慳猽≳畢浥湵⵬楮欢㸼愠捬慳猽≢瑮⵬楮欠扴渭汩湫ⵡ牲潷⵲楧桴∠桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯捲慮歳整猯敢楫攭捲慮歳整献桴浬∾卥攠慬氠灲潤畣瑳㰯愾㰯摩瘾㰯摩瘾㰯摩瘾㰯畬㸼⽬椾㱬椠⁣污獳㴢汥癥氱慶ⴴⴲ⁣慴敧潲礭楴敭⁰慲敮琭ㄭ汥癥汳⁰慲敮琢㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯捲慮歳整猯牯慤ⵣ牡湫獥瑳⹨瑭氢‾㱳灡渾副慤⁃牡湫獥瑳㰯獰慮㸼⽡㸼畬⁣污獳㴢汥癥氱⁳畢浥湵∾㱤楶⁣污獳㴢獵扭敮甭楮湥爢㸼摩瘠捬慳猽≳畢浥湵ⵣ潮瑡楮敲∾㱵氠捬慳猽≳畢浥湵⵩瑥浳∠摡瑡⵴楴汥㴢副慤⁃牡湫獥瑳∾㱬椠⁣污獳㴢汥癥氲慶ⴴⴲⴱ⁣慴敧潲礭楴敭⁰慲敮琭ㄭ汥癥汳⁦楲獴∾㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽣牡湫獥瑳⽲潡搭捲慮歳整猯牯慤ⵣ牡湫ⵡ牭献桴浬∠㸼獰慮㹒潡搠䍲慮欠䅲浳㰯獰慮㸼⽡㸼⽬椾㱬椠⁣污獳㴢汥癥氲慶ⴴⴲⴲ⁣慴敧潲礭楴敭⁰慲敮琭ㄭ汥癥汳慳琢㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯捲慮歳整猯牯慤ⵣ牡湫獥瑳⽲潡搭捲慮欭捯浰潮敮瑳⹨瑭氢‾㱳灡渾副慤⁃牡湫⁃潭灯湥湴猼⽳灡渾㰯愾㰯汩㸼⽵氾㱤楶⁣污獳㴢獵扭敮甭汩湫∾㱡⁣污獳㴢扴渭汩湫⁢瑮⵬楮欭慲牯眭物杨琢⁨牥昽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽣牡湫獥瑳⽲潡搭捲慮歳整献桴浬∾卥攠慬氠灲潤畣瑳㰯愾㰯摩瘾㰯摩瘾㰯摩瘾㰯畬㸼⽬椾㱬椠⁣污獳㴢汥癥氱慶ⴴⴳ⁣慴敧潲礭楴敭⁰慲敮琭ㄭ汥癥汳⁰慲敮琢㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯捲慮歳整猯浴戭捲慮歳整献桴浬∠㸼獰慮㹍呂⁃牡湫獥瑳㰯獰慮㸼⽡㸼畬⁣污獳㴢汥癥氱⁳畢浥湵∾㱤楶⁣污獳㴢獵扭敮甭楮湥爢㸼摩瘠捬慳猽≳畢浥湵ⵣ潮瑡楮敲∾㱵氠捬慳猽≳畢浥湵⵩瑥浳∠摡瑡⵴楴汥㴢䵔䈠䍲慮歳整猢㸼汩†捬慳猽≬敶敬㈠湡瘭㐭㌭ㄠ捡瑥杯特⵩瑥洠灡牥湴ⴱ⵬敶敬猠晩牳琢㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯捲慮歳整猯浴戭捲慮歳整猯浴戭捲慮欭慲浳⹨瑭氢‾㱳灡渾䵔䈠䍲慮欠䅲浳㰯獰慮㸼⽡㸼⽬椾㱬椠⁣污獳㴢汥癥氲慶ⴴⴳⴲ⁣慴敧潲礭楴敭⁰慲敮琭ㄭ汥癥汳慳琢㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯捲慮歳整猯浴戭捲慮歳整猯浴戭捲慮欭捯浰潮敮瑳⹨瑭氢‾㱳灡渾䵔䈠䍲慮欠䍯浰潮敮瑳㰯獰慮㸼⽡㸼⽬椾㰯畬㸼摩瘠捬慳猽≳畢浥湵⵬楮欢㸼愠捬慳猽≢瑮⵬楮欠扴渭汩湫ⵡ牲潷⵲楧桴∠桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯捲慮歳整猯浴戭捲慮歳整献桴浬∾卥攠慬氠灲潤畣瑳㰯愾㰯摩瘾㰯摩瘾㰯摩瘾㰯畬㸼⽬椾㱬椠⁣污獳㴢汥癥氱慶ⴴⴴ⁣慴敧潲礭楴敭⁰慲敮琭ㄭ汥癥汳慳琠灡牥湴∾㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽣牡湫獥瑳⽧牡癥氭捲慮歳整献桴浬∠㸼獰慮㹇牡癥氠䍲慮歳整猼⽳灡渾㰯愾㱵氠捬慳猽≬敶敬ㄠ獵扭敮產㸼摩瘠捬慳猽≳畢浥湵⵩湮敲∾㱤楶⁣污獳㴢獵扭敮甭捯湴慩湥爢㸼畬⁣污獳㴢獵扭敮甭楴敭猢⁤慴愭瑩瑬攽≇牡癥氠䍲慮歳整猢㸼汩†捬慳猽≬敶敬㈠湡瘭㐭㐭ㄠ捡瑥杯特⵩瑥洠灡牥湴ⴱ⵬敶敬猠晩牳琢㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯捲慮歳整猯杲慶敬ⵣ牡湫獥瑳⽧牡癥氭捲慮欭慲浳⹨瑭氢‾㱳灡渾䝲慶敬⁃牡湫⁁牭猼⽳灡渾㰯愾㰯汩㸼汩†捬慳猽≬敶敬㈠湡瘭㐭㐭㈠捡瑥杯特⵩瑥洠灡牥湴ⴱ⵬敶敬猠污獴∾㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽣牡湫獥瑳⽧牡癥氭捲慮歳整猯杲慶敬ⵣ牡湫ⵣ潭灯湥湴献桴浬∠㸼獰慮㹇牡癥氠䍲慮欠䍯浰潮敮瑳㰯獰慮㸼⽡㸼⽬椾㰯畬㸼摩瘠捬慳猽≳畢浥湵⵬楮欢㸼愠捬慳猽≢瑮⵬楮欠扴渭汩湫ⵡ牲潷⵲楧桴∠桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯捲慮歳整猯杲慶敬ⵣ牡湫獥瑳⹨瑭氢㹓敥⁡汬⁰牯摵捴猼⽡㸼⽤楶㸼⽤楶㸼⽤楶㸼⽵氾㰯汩㸼⽵氾㱤楶⁣污獳㴢獵扭敮甭汩湫∾㱡⁣污獳㴢扴渭汩湫⁢瑮⵬楮欭慲牯眭物杨琢⁨牥昽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽣牡湫獥瑳⹨瑭氢㹓敥⁡汬⁰牯摵捴猼⽡㸼⽤楶㸼⽤楶㸼⽤楶㸼⽵氾㰯汩㸼汩†捬慳猽≬敶敬〠湡瘭㔠捡瑥杯特⵩瑥洠灡牥湴ⴱ⵬敶敬猠汥癥氭瑯瀢㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯杲潵灳整献桴浬∠⁣污獳㴢汥癥氭瑯瀢‾㱳灡渾䝲潵灳整猼⽳灡渾㰯愾㰯汩㸼汩†捬慳猽≬敶敬〠湡瘭㘠捡瑥杯特⵩瑥洠灡牥湴ⴱ⵬敶敬猠汥癥氭瑯瀠灡牥湴∾㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽰潷敲浥瑥牳⹨瑭氢†捬慳猽≬敶敬⵴潰∠㸼獰慮㹐潷敲浥瑥牳㰯獰慮㸼⽡㸼畬⁣污獳㴢汥癥氰⁳畢浥湵∾㱤楶⁣污獳㴢獵扭敮甭楮湥爢㸼摩瘠捬慳猽≳畢浥湵ⵣ潮瑡楮敲∾㱵氠捬慳猽≳畢浥湵⵩瑥浳∠摡瑡⵴楴汥㴢偯睥牭整敲猢㸼汩†捬慳猽≬敶敬ㄠ湡瘭㘭ㄠ捡瑥杯特⵩瑥洠灡牥湴ⴱ⵬敶敬猠晩牳琢㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯灯睥牭整敲猯牯慤⵰潷敲浥瑥牳⹨瑭氢‾㱳灡渾副慤⁐潷敲浥瑥牳㰯獰慮㸼⽡㸼⽬椾㱬椠⁣污獳㴢汥癥氱慶ⴶⴲ⁣慴敧潲礭楴敭⁰慲敮琭ㄭ汥癥汳慳琢㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯灯睥牭整敲猯浴戭灯睥牭整敲献桴浬∠㸼獰慮㹍呂⁐潷敲浥瑥牳㰯獰慮㸼⽡㸼⽬椾㰯畬㸼摩瘠捬慳猽≳畢浥湵⵬楮欢㸼愠捬慳猽≢瑮⵬楮欠扴渭汩湫ⵡ牲潷⵲楧桴∠桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯灯睥牭整敲献桴浬∾卥攠慬氠灲潤畣瑳㰯愾㰯摩瘾㰯摩瘾㰯摩瘾㰯畬㸼⽬椾㱬椠⁣污獳㴢汥癥氰慶ⴷ⁣慴敧潲礭楴敭⁰慲敮琭ㄭ汥癥汳慳琠汥癥氭瑯瀢㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯慣捥獳潲楥献桴浬∠⁣污獳㴢汥癥氭瑯瀢‾㱳灡渾䅣捥獳潲楥猼⽳灡渾㰯愾㰯汩㸠†††††††††††‼⽵氾ਠ†††††††††‼⽤楶㸊††††††††††㱤楶⁣污獳㴢獵扭敮甭睩摧整∾ਠ†††††††††††‼摩瘠捬慳猽≲潷∾ഊ††㱤楶⁣污獳㴢捯氭ㄲ⁥汥浥湴∾ഊ†††‼業朠獲挽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽭敤楡⽣慴慬潧⽣慴敧潲礯潵瑤潯爭捨慩牳⹪灧∠慬琽∢ 㸍ਠ†‼⽤楶㸍਼⽤楶㸠†††††††††‼⽤楶㸊††††††††㰯摩瘾ਠ†††††‼⽤楶㸊††††㰯汩㸊††††㱬椠捬慳猽≬敶敬〠捡瑥杯特⵩瑥洠汥癥氭瑯瀠灡牥湴∾㱡⁣污獳㴢汥癥氭瑯瀠畩ⵣ潲湥爭慬氢⁨牥昽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⼣∾⁉湮潶慴楯渠㰯愾ഊ㱤楶⁣污獳㴢汥癥氰⁳畢浥湵∾ഊ㱤楶⁣污獳㴢獵扭敮甭楮湥爢㸍਼摩瘠捬慳猽≳畢浥湵ⵣ潮瑡楮敲∾ഊ㱵氠捬慳猽≳畢浥湵⵩瑥浳•㸍਼汩⁣污獳㴢捡瑥杯特⵩瑥洢㸼愠瑡扩湤數㴢ⴱ∠牯汥㴢浥湵楴敭∠桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯瑥捨湯汯杩敳∾呥捨湯杩敳㰯愾㰯汩㸍਼汩⁣污獳㴢捡瑥杯特⵩瑥洢㸼愠瑡扩湤數㴢ⴱ∠牯汥㴢浥湵楴敭∠桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯睨礭焢㹗桹⁑㰯愾㰯汩㸍਼汩⁣污獳㴢捡瑥杯特⵩瑥洢㸼愠瑡扩湤數㴢ⴱ∠牯汥㴢浥湵楴敭∠桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯灯睥爭浥瑥牳∾偯睥爠浥瑥牳㰯愾㰯汩㸍਼汩⁣污獳㴢捡瑥杯特⵩瑥洢㸼愠瑡扩湤數㴢ⴱ∠牯汥㴢浥湵楴敭∠桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯慰瀭牯瑯爭灯睥爢㹒佔佒⁐潷敲⁁灰㰯愾㰯汩㸍਼⽵氾ഊ㰯摩瘾ഊ㰯摩瘾ഊ㰯摩瘾ഊ㰯汩㸍਼汩⁣污獳㴢汥癥氰⁣慴敧潲礭楴敭敶敬⵴潰∾㱡⁣污獳㴢汥癥氭瑯瀠畩ⵣ潲湥爭慬氢⁨牥昽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽳異灯牴∾卵灰潲琼⽡㸼⽬椾ഊ㱬椠捬慳猽≬敶敬〠捡瑥杯特⵩瑥洠汥癥氭瑯瀢㸼愠捬慳猽≬敶敬⵴潰⁵椭捯牮敲ⵡ汬∠桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯慴桬整敳∾䅴桬整敳㰯愾㰯汩㸍਼汩⁣污獳㴢汥癥氰⁣慴敧潲礭楴敭敶敬⵴潰∾㱡⁣污獳㴢汥癥氭瑯瀠畩ⵣ潲湥爭慬氢⁨牥昽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽲潴潲楡湣挢㹒潴潲楡渠䍹捬楮朠䍬畢㰯愾㰯汩㸍਼汩⁣污獳㴢汥癥氰⁣慴敧潲礭楴敭敶敬⵴潰∾㱡⁣污獳㴢汥癥氭瑯瀠畩ⵣ潲湥爭慬氢⁨牥昽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽢汯朮桴浬∾䉬潧㰯愾㰯汩㸠†‼⽵氾਼⽮慶㸼⽤楶㸼⽤楶㸼摩瘠捬慳猽≨敡摥牟彩捯湳⁣潬ⵡ畴漠捯氭汧ⴳ∾㱤楶⁣污獳㴢桥慤敲彟獥慲捨∾ਠ†‼摩瘠捬慳猽≭楮楳敡牣桟彣潮瑥湴∾ਠ†††‼景牭⁣污獳㴢景牭楮楳敡牣栢⁩搽≳敡牣桟浩湩彦潲洢⁡捴楯渽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽣慴慬潧獥慲捨⽲敳畬琯∠浥瑨潤㴢来琢㸊††††††㱤楶⁣污獳㴢晩敬搠獥慲捨∾ਠ†††††††‼摩瘠捬慳猽≣潮瑲潬∾ਠ†††††††††‼楮灵琠楤㴢獥慲捨∊†††††††††††††⁤慴愭浡来⵩湩琭楮瑥牳散琽❻ਠ†††††††††††††≱畩捫卥慲捨∊†††††††††††††›笊††††††††††††††††≦潲浓敬散瑯爢㨢⍳敡牣桟浩湩彦潲洢Ⰺ††††††††††††††††≵牬∺≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽳敡牣栯慪慸⽳畧来獴⼢Ⰺ††††††††††††††††≤敳瑩湡瑩潮卥汥捴潲∺∣獥慲捨彡畴潣潭灬整攢紊†††††††††††††⁽✊†††††††††††††⁴祰攽≴數琢ਠ†††††††††††††湡浥㴢焢ਠ†††††††††††††癡汵攽∢ਠ†††††††††††††灬慣敨潬摥爽≓敡牣栠景爠楴敭猬⁢牡湤猠慮搠楮獰楲慴楯渢ਠ†††††††††††††捬慳猽≩湰畴⵴數琠景牭ⵣ潮瑲潬∊†††††††††††††慸汥湧瑨㴢ㄲ㠢ਠ†††††††††††††牯汥㴢捯浢潢潸∊†††††††††††††⁡物愭桡獰潰異㴢晡汳攢ਠ†††††††††††††慲楡ⵡ畴潣潭灬整攽≢潴栢ਠ†††††††††††††慲楡ⵣ潮瑲潬猽≪潫整祰敳∊†††††††††††††⁡物愭數灡湤敤㴢晡汳攢ਠ†††††††††††††慲楡ⵡ捴楶敤敳捥湤慮琽∢ਠ†††††††††††††慵瑯捯浰汥瑥㴢潦昢⼾ਠ†††††††††‼摩瘠楤㴢獥慲捨彡畴潣潭灬整攢⁣污獳㴢獥慲捨ⵡ畴潣潭灬整攢㸼⽤楶㸊††††††††††㱤楶⁣污獳㴢湥獴敤∾ਠ†‼愠捬慳猽≡捴楯渠慤癡湣敤⁢瑮⵬楮欢⁨牥昽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽣慴慬潧獥慲捨⽡摶慮捥搯∠摡瑡ⵡ捴楯渽≡摶慮捥搭獥慲捨∾ਠ†††⁁摶慮捥搠卥慲捨††㰯愾਼⽤楶㸊††††††††㰯摩瘾ਠ†††††‼⽤楶㸊††††††㱤楶⁣污獳㴢慣瑩潮猢㸊††††††††㱢畴瑯渠瑹灥㴢獵扭楴∊††††††††††††瑩瑬攽≓敡牣栢ਠ†††††††††††⁣污獳㴢慣瑩潮⁳敡牣栢ਠ†††††††††††⁡物愭污扥氽≓敡牣栢ਠ†††††††‾ਠ†††††††††‼椠捬慳猽≭潤畬攭楣潮∾ਠ†††††††††††‼獶朠捬慳猽≩捯渠楣漭獥慲捨∾㱵獥⁸汩湫㩨牥昽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽳瑡瑩振癥牳楯渱㜰ㄱ㔷㘵〯晲潮瑥湤⽉湴敲慣瑩瘴⽲潴潲扩步⽥湟啓⽩浡来猯楣潮猭獰物瑥⹳癧⍩捯⵳敡牣栢㸼⽵獥㸼⽳癧㸊††††††††††㰯椾ਠ†††††††††‼獰慮⁣污獳㴢獲ⵯ湬礢㹓敡牣格⽳灡渾ਠ†††††††‼⽢畴瑯渾ਠ†††††††‼獰慮⁣污獳㴢捬潳攢⁳瑹汥㴢摩獰污示潮攢㸊††††††††††㱩⁣污獳㴢浯摵汥⵩捯渢㸊††††††††††††㱳癧⁣污獳㴢楣潮⁩捯ⵣ汯獥∾㱵獥⁸汩湫㩨牥昽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽳瑡瑩振癥牳楯渱㜰ㄱ㔷㘵〯晲潮瑥湤⽉湴敲慣瑩瘴⽲潴潲扩步⽥湟啓⽩浡来猯楣潮猭獰物瑥⹳癧⍩捯ⵣ汯獥∾㰯畳放㰯獶朾ਠ†††††††††‼⽩㸊††††††††㰯獰慮㸊††††††㰯摩瘾ਠ†††‼⽦潲派ਠ†‼⽤楶㸊㰯摩瘾ਊਊ㱤楶⁣污獳㴢浩湩獥慲捨彟瑲楧来爠楣潮彟瑲楧来爢㸊††㱩⁣污獳㴢浯摵汥⵩捯渢㸊††††㱳癧⁣污獳㴢楣潮⁩捯⵳敡牣栢㸼畳攠硬楮欺桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯獴慴楣⽶敲獩潮ㄷ〱ㄵ㜶㔰⽦牯湴敮搯䥮瑥牡捴楶㐯牯瑯牢楫支敮录匯業慧敳⽩捯湳⵳灲楴攮獶朣楣漭獥慲捨∾㰯畳放㰯獶朾ਠ†††‼獶朠捬慳猽≩捯渠楣漭捬潳攢㸼畳攠硬楮欺桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯獴慴楣⽶敲獩潮ㄷ〱ㄵ㜶㔰⽦牯湴敮搯䥮瑥牡捴楶㐯牯瑯牢楫支敮录匯業慧敳⽩捯湳⵳灲楴攮獶朣楣漭捬潳攢㸼⽵獥㸼⽳癧㸊††㰯椾ਠ†‼獰慮⁣污獳㴢獲ⵯ湬礢㹓敡牣格⽳灡渾਼⽤楶㸊਼摩瘠捬慳猽≨敡摥牟彳睩瑣桥爢㸊††㱤楶⁣污獳㴢獷楴捨敲慮杵慧攠獷楴捨敲⵬慮杵慧攠獴潲攭獷楴捨敲∊††††⁤慴愭扬潣欽≳瑯牥⵳睩瑣桥爢ਠ††††摡瑡⵵椭楤㴢污湧畡来⵳睩瑣桥爢㸊††††㱤楶⁣污獳㴢獴潲攭獷楴捨敲彟瑯杧汥⁩捯湟彴物杧敲∾ਠ†††††‼椠捬慳猽≭潤畬攭楣潮∾ਠ†††††††‼獶朠捬慳猽≩捯渠楣漭睯牬搢㸊††††††††††㱵獥⁸汩湫㩨牥昽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽳瑡瑩振癥牳楯渱㜰ㄱ㔷㘵〯晲潮瑥湤⽉湴敲慣瑩瘴⽲潴潲扩步⽥湟啓⽩浡来猯楣潮猭獰物瑥⹳癧⍩捯⵷潲汤∾㰯畳放ਠ†††††††‼⽳癧㸊††††††㰯椾ਠ†††††‼獰慮⁣污獳㴢獴潲攭獷楴捨敲彟污扥氠污扥氠扯摹㌢㹌慮杵慧攼⽳灡渾ਠ†††‼⽤楶㸊††††㱤楶⁣污獳㴢獴潲攭獷楴捨敲彟捯湴敮琢ਠ††††††摡瑡⵲潬攽≭潤慬∊††††††⁤慴愭浡来⵩湩琽❻≍慧敮瑯录椯橳⽭潤慬⽭潤慬∺笊††††††††≴祰攢㨢灯灵瀢Ⰺ††††††††≴楴汥∺•卨楰灩湧潣慴楯渢Ⰺ††††††††≴物杧敲∺∮獴潲攭獷楴捨敲彟瑯杧汥∬ਠ†††††††•牥獰潮獩癥∺•瑲略∬ਠ†††††††•浯摡汃污獳∺•獴潲攭獷楴捨敲彟浯摡氢Ⰺ††††††††≢畴瑯湳∺孝絽✾ਠ†††††‼景牭⁤慴愭扩湤㴢獣潰攺‧獴潲敶楥眭獷楴捨敲✢ਠ††††††††⁤慴愭浡来⵩湩琽❻≒潴潲䉩步当瑯牥卷楴捨敲⽪猯獷楴捨敲∺⁻≣畲牥湴䑥獴楮慴楯渢㨢㈢Ⱒ捵牲敮瑌慮杵慧攢㨢㘢Ⱒ摥獴楮慴楯湳∺孻≬慢敬∺≒敳琠潦⁷潲汤∬≶慬略∺∲≽ⱻ≬慢敬∺≒敳琠潦⁅畲潰攢Ⱒ癡汵攢㨢ㄢ紬笢污扥氢㨢䍡湡摜田づㄢⰢ癡汵攢㨢㌢紬笢污扥氢㨢䅵獴牡汩愢Ⱒ癡汵攢㨢㐢紬笢污扥氢㨢䥴慬礢Ⱒ癡汵攢㨢㔢紬笢污扥氢㨢卯畴栠䅭敲楣愢Ⱒ癡汵攢㨢㘢紬笢污扥氢㨢䉥汧極洢Ⱒ癡汵攢㨢㜢紬笢污扥氢㨢䱵硥浢潵牧∬≶慬略∺∸≽ⱻ≬慢敬∺≎敷⁚敬慮搢Ⱒ癡汵攢㨢㤢紬笢污扥氢㨢乥瑨敲污湤猢Ⱒ癡汵攢㨢ㄴ≽崬≬慮杵慧敳∺笢㈢㩛笢污扥氢㨢剥獴映瑨攠睯牬搢Ⱒ癡汵攢㨢㘢絝Ⱒㄢ㩛笢污扥氢㨢剥獴映䕵牯灥∬≶慬略∺∱≽崬∸∺孻≬慢敬∺≌畸敭扯畲朠⡆牥湣栩∬≶慬略∺∲≽崬∷∺孻≬慢敬∺≆牥湣栢Ⱒ癡汵攢㨢㌢絝Ⱒㄴ∺孻≬慢敬∺≎整桥牬慮搢Ⱒ癡汵攢㨢㐢絝Ⱒ㔢㩛笢污扥氢㨢䥴慬礢Ⱒ癡汵攢㨢㔢絝Ⱒ㘢㩛笢污扥氢㨢卯畴栠䅭敲楣愢Ⱒ癡汵攢㨢㜢絝Ⱒ㌢㩛笢污扥氢㨢䍡湡摡∬≶慬略∺∸≽崬∴∺孻≬慢敬∺≁畳瑲慬楡∬≶慬略∺∹≽崬∹∺孻≬慢敬∺≎敷⁚敡污湤∬≶慬略∺∱〢絝Ⱒㄳ∺孻≬慢敬∺≕䬢Ⱒ癡汵攢㨢ㄱ≽崬∱〢㩛笢污扥氢㨢䙲慮捥∬≶慬略∺∱㈢絝Ⱒㄱ∺孻≬慢敬∺≇敲浡湹∬≶慬略∺∱㌢絝Ⱒㄲ∺孻≬慢敬∺≓灡楮∬≶慬略∺∱㐢絝Ⱒㄵ∺孻≬慢敬∺≊慰慮∬≶慬略∺∱㔢絝紬≲敤楲散瑕牬猢㩻∶∺≨瑴灳㩜⽜⽲潴潲扩步⹣潭尯獴潲敳尯獴潲敜⽲敤楲散瑜⽟彟獴潲敜⽷摜⽟彟晲潭彳瑯牥尯睤尯略湣尯慈到捈䴶䱹㥹戳剶捭䩰愲啵夲㥴䰲乹套㕲挲嘰捹㥮捭䘲婗睴夳䩨扭瑺婘剺䰲摹奘婬扃ㅪ捭䙵慹ㅨ捭ㅺ䱭栰扗睟報㥦挳剶捭唹搲儥㉃尯∬∱∺≨瑴灳㩜⽜⽲潴潲扩步⹣潭尯獴潲敳尯獴潲敜⽲敤楲散瑜⽟彟獴潲敜⽥畜⽟彟晲潭彳瑯牥尯睤尯略湣尯慈到捈䴶䱹㥹戳剶捭䩰愲啵夲㥴䰲噵䱗嘱䰲乹套㕲挲嘰捹㥮捭䘲婗睴夳䩨扭瑺婘剺䰲摹奘婬扃ㅪ捭䙵慹ㅨ捭ㅺ䱭栰扗睟報㥦挳剶捭唹婘唥㉃尯∬∲∺≨瑴灳㩜⽜⽲潴潲扩步⹣潭尯獴潲敳尯獴潲敜⽲敤楲散瑜⽟彟獴潲敜⽬畜⽟彟晲潭彳瑯牥尯睤尯略湣尯慈到捈䴶䱹㥹戳剶捭䩰愲啵夲㥴䰲婹䱗砱䰲乹套㕲挲嘰捹㥮捭䘲婗睴夳䩨扭瑺婘剺䰲摹奘婬扃ㅪ捭䙵慹ㅨ捭ㅺ䱭栰扗睟報㥦挳剶捭唹扈唥㉃尯∬∳∺≨瑴灳㩜⽜⽲潴潲扩步⹣潭尯獴潲敳尯獴潲敜⽲敤楲散瑜⽟彟獴潲敜⽢敜⽟彟晲潭彳瑯牥尯睤尯略湣尯慈到捈䴶䱹㥹戳剶捭䩰愲啵夲㥴䰲婹䱗䩬䰲乹套㕲挲嘰捹㥮捭䘲婗睴夳䩨扭瑺婘剺䰲摹奘婬扃ㅪ捭䙵慹ㅨ捭ㅺ䱭栰扗睟報㥦挳剶捭唹奭唥㉃尯∬∴∺≨瑴灳㩜⽜⽲潴潲扩步⹣潭尯獴潲敳尯獴潲敜⽲敤楲散瑜⽟彟獴潲敜⽮汜⽟彟晲潭彳瑯牥尯睤尯略湣尯慈到捈䴶䱹㥹戳剶捭䩰愲啵夲㥴䰲刱䱗㕳䰲乹套㕲挲嘰捹㥮捭䘲婗睴夳䩨扭瑺婘剺䰲摹奘婬扃ㅪ捭䙵慹ㅨ捭ㅺ䱭栰扗睟報㥦挳剶捭唹扭眥㉃尯∬∵∺≨瑴灳㩜⽜⽲潴潲扩步⹣潭尯獴潲敳尯獴潲敜⽲敤楲散瑜⽟彟獴潲敜⽩瑜⽟彟晲潭彳瑯牥尯睤尯略湣尯慈到捈䴶䱹㥹戳剶捭䩰愲啵夲㥴䰲氰䱗氰䰲乹套㕲挲嘰捹㥮捭䘲婗睴夳䩨扭瑺婘剺䰲摹奘婬扃ㅪ捭䙵慹ㅨ捭ㅺ䱭栰扗睟報㥦挳剶捭唹慘儥㉃尯∬∷∺≨瑴灳㩜⽜⽲潴潲扩步⹣潭尯獴潲敳尯獴潲敜⽲敤楲散瑜⽟彟獴潲敜⽬慴慭尯彟彦牯浟獴潲敜⽷摜⽵敮捜⽡䡒っ䡍㙌礹祢㍒癣浊灡㉕留㈹瑌㉖穌坸桤䝆瑌㉎祙圵牣㉖っ礹湣浆㉚坷瑙㍊桢浴穚塒穌㉤祙塚汢䌱橣浆畡礱档洱穌浨ぢ坷彘ㄹ晣㍒癣浕㥢䝆す地┲䍜⼢Ⱒ㠢㨢桴瑰猺尯尯牯瑯牢楫攮捯浜⽳瑯牥獜⽳瑯牥尯牥摩牥捴尯彟彳瑯牥尯捡尯彟彦牯浟獴潲敜⽷摜⽵敮捜⽡䡒っ䡍㙌礹祢㍒癣浊灡㉕留㈹瑌㉖界坎桌㉎祙圵牣㉖っ礹湣浆㉚坷瑙㍊桢浴穚塒穌㉤祙塚汢䌱橣浆畡礱档洱穌浨ぢ坷彘ㄹ晣㍒癣浕㥙㉅┲䍜⼢Ⱒ㤢㨢桴瑰猺尯尯牯瑯牢楫攮捯浜⽳瑯牥獜⽳瑯牥尯牥摩牥捴尯彟彳瑯牥尯慵尯彟彦牯浟獴潲敜⽷摜⽵敮捜⽡䡒っ䡍㙌礹祢㍒癣浊灡㉕留㈹瑌㉖界坆ㅌ㉎祙圵牣㉖っ礹湣浆㉚坷瑙㍊桢浴穚塒穌㉤祙塚汢䌱橣浆畡礱档洱穌浨ぢ坷彘ㄹ晣㍒癣浕㥙塕┲䍜⼢Ⱒ㄰∺≨瑴灳㩜⽜⽲潴潲扩步⹣潭尯獴潲敳尯獴潲敜⽲敤楲散瑜⽟彟獴潲敜⽮穜⽟彟晲潭彳瑯牥尯睤尯略湣尯慈到捈䴶䱹㥹戳剶捭䩰愲啵夲㥴䰲噵䱗㔶䰲乹套㕲挲嘰捹㥮捭䘲婗睴夳䩨扭瑺婘剺䰲摹奘婬扃ㅪ捭䙵慹ㅨ捭ㅺ䱭栰扗睟報㥦挳剶捭唹扮漥㉃尯∬∱ㄢ㨢桴瑰猺尯尯牯瑯牢楫攮捯浜⽳瑯牥獜⽳瑯牥尯牥摩牥捴尯彟彳瑯牥尯畫尯彟彦牯浟獴潲敜⽷摜⽵敮捜⽡䡒っ䡍㙌礹祢㍒癣浊灡㉕留㈹瑌㉖界塖牌㉎祙圵牣㉖っ礹湣浆㉚坷瑙㍊桢浴穚塒穌㉤祙塚汢䌱橣浆畡礱档洱穌浨ぢ坷彘ㄹ晣㍒癣浕㥤坳┲䍜⼢Ⱒㄲ∺≨瑴灳㩜⽜⽲潴潲扩步⹣潭尯獴潲敳尯獴潲敜⽲敤楲散瑜⽟彟獴潲敜⽦牜⽟彟晲潭彳瑯牥尯睤尯略湣尯慈到捈䴶䱹㥹戳剶捭䩰愲啵夲㥴䰲婹䱗婹䰲乹套㕲挲嘰捹㥮捭䘲婗睴夳䩨扭瑺婘剺䰲摹奘婬扃ㅪ捭䙵慹ㅨ捭ㅺ䱭栰扗睟報㥦挳剶捭唹婮䤥㉃尯∬∱㌢㨢桴瑰猺尯尯牯瑯牢楫攮捯浜⽳瑯牥獜⽳瑯牥尯牥摩牥捴尯彟彳瑯牥尯摥尯彟彦牯浟獴潲敜⽷摜⽵敮捜⽡䡒っ䡍㙌礹祢㍒癣浊灡㉕留㈹瑌㉤汌坒汌㉎祙圵牣㉖っ礹湣浆㉚坷瑙㍊桢浴穚塒穌㉤祙塚汢䌱橣浆畡礱档洱穌浨ぢ坷彘ㄹ晣㍒癣浕㥚䝕┲䍜⼢Ⱒㄴ∺≨瑴灳㩜⽜⽲潴潲扩步⹣潭尯獴潲敳尯獴潲敜⽲敤楲散瑜⽟彟獴潲敜⽥獜⽟彟晲潭彳瑯牥尯睤尯略湣尯慈到捈䴶䱹㥹戳剶捭䩰愲啵夲㥴䰲噺䱗噺䰲乹套㕲挲嘰捹㥮捭䘲婗睴夳䩨扭瑺婘剺䰲摹奘婬扃ㅪ捭䙵慹ㅨ捭ㅺ䱭栰扗睟報㥦挳剶捭唹婘䴥㉃尯∬∱㔢㨢桴瑰猺尯尯牯瑯牢楫攮捯浜⽳瑯牥獜⽳瑯牥尯牥摩牥捴尯彟彳瑯牥尯橰尯彟彦牯浟獴潲敜⽷摜⽵敮捜⽡䡒っ䡍㙌礹祢㍒癣浊灡㉕留㈹瑌㉰睌坰睌㉎祙圵牣㉖っ礹湣浆㉚坷瑙㍊桢浴穚塒穌㉤祙塚汢䌱橣浆畡礱档洱穌浨ぢ坷彘ㄹ晣㍒癣浕㥡湁┲䍜⼢紬≰污捥桯汤敲∺≐汥慳攠獥汥捴慮杵慧攢絽✊†††††††††捬慳猽≳瑯牥癩敷⵳睩瑣桥爭景牭∾ਠ†††††††‼晩敬摳整⁣污獳㴢獴潲攭獷楴捨敲彟晩敬摳整⁦楥汤獥琢㸊††††††††††㱤楶⁣污獳㴢獴潲攭獷楴捨敲彟晩敬搠晩敬搠獴潲攠牥煵楲敤∾ਠ†††††††††††‼摩瘠捬慳猽≳瑯牥⵳睩瑣桥牟彣潮瑲潬⁣潮瑲潬⁦潲洭杲潵瀢㸊††††††††††††††㱬慢敬⁣污獳㴢獴潲攭獷楴捨敲彟污扥氠污扥氢⁦潲㴢獴潲攢㸼獰慮㹓敬散琠祯畲潣慴楯渼⽳灡渾㰯污扥氾ਠ†††††††††††††‼獥汥捴慭攽≤敳瑩湡瑩潮∠捬慳猽≦潲洭捯湴牯氢㸼⽳敬散琾ਠ†††††††††††‼⽤楶㸊††††††††††㰯摩瘾ਠ†††††††††‼摩瘠捬慳猽≳瑯牥⵳睩瑣桥牟彦楥汤⁦楥汤⁳瑯牥癩敷∾ਠ†††††††††††‼摩瘠捬慳猽≳瑯牥⵳睩瑣桥牟彣潮瑲潬⁣潮瑲潬⁦潲洭杲潵瀢㸊††††††††††††††㱬慢敬⁦潲㴢獴潲敶楥眢⁣污獳㴢獴潲攭獷楴捨敲彟污扥氠污扥氢㸼獰慮㹃潵湴特㰯獰慮㸼⽬慢敬㸊††††††††††††††㱳敬散琠湡浥㴢污湧畡来∠捬慳猽≦潲洭捯湴牯氢㸼⽳敬散琾ਠ†††††††††††‼⽤楶㸊††††††††††㰯摩瘾ਠ†††††††‼⽦楥汤獥琾ਠ†††††††‼摩瘠捬慳猽≳瑯牥⵳睩瑣桥牟彡捴楯湳⵴潯汢慲∾ਠ†††††††††‼摩瘠捬慳猽≰物浡特∾ਠ†††††††††††‼扵瑴潮⁴祰攽≳畢浩琢⁣污獳㴢慣瑩潮⁰物浡特⁢瑮⁢瑮⵰物浡特⁢瑮⵬朠扴渭扬潣欢㸊††††††††††††††㱳灡渾佫㰯獰慮㸊††††††††††††㰯扵瑴潮㸊††††††††††㰯摩瘾ਠ†††††††‼⽤楶㸊††††††㰯景牭㸊††††㰯摩瘾ਠ†‼⽤楶㸊㰯摩瘾ਊ਼摩瘠捬慳猽≨敡摥牟彣畳瑯浥爢㸊††††††਼摩瘠捬慳猽≤牯灤潷渭汩湫猢⁤慴愭扬潣欽≨敡摥爭汩湫猢㸊††㱤楶⁣污獳㴢摲潰摯睮⵬楮歳彟瑯杧汥⁩捯湟彴物杧敲∾ਠ†††‼椠捬慳猽≭潤畬攭楣潮∾ਠ†††††‼獶朠捬慳猽≩捯渠楣漭捵獴潭敲∾㱵獥⁸汩湫㩨牥昽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽳瑡瑩振癥牳楯渱㜰ㄱ㔷㘵〯晲潮瑥湤⽉湴敲慣瑩瘴⽲潴潲扩步⽥湟啓⽩浡来猯楣潮猭獰物瑥⹳癧⍩捯ⵣ畳瑯浥爢㸼⽵獥㸼⽳癧㸊††††㰯椾ਠ†††‼獰慮⁣污獳㴢摲潰摯睮⵬楮歳彟污扥氠污扥氠扯摹㌢㹍礠䅣捯畮琼⽳灡渾ਠ†‼⽤楶㸊††㱤楶⁣污獳㴢摲潰摯睮⵬楮歳彟捯湴敮琢ਠ††††摡瑡⵲潬攽≤牯灤潷湄楡汯朢ਠ††††摡瑡⵭慧攭楮楴㴧笢摲潰摯睮䑩慬潧∺笊††††††††≡灰敮摔漢㨢孤慴愭扬潣欽桥慤敲⵬楮歳崢Ⰺ††††††††≴物杧敲呡牧整∺∮摲潰摯睮⵬楮歳彟瑯杧汥∬ਠ†††††††•瑩浥潵琢㨠∲〰〢Ⰺ††††††††≣汯獥佮䵯畳敌敡癥∺⁦慬獥Ⰺ††††††††≣汯獥佮䕳捡灥∺⁴牵攬ਠ†††††††•瑲楧来牃污獳∺≡捴楶攢Ⰺ††††††††≰慲敮瑃污獳∺≡捴楶攢Ⰺ††††††††≢畴瑯湳∺孝絽✾ਠ†††††††††‼畬†捬慳猽≨敡摥爠汩湫猠湯琭汯杧敤∠摡瑡ⵢ楮搽≳捯灥㨠❣畳瑯浥爧∠㸊††††††††††††††††††㱬椠捬慳猽≬楮欠慵瑨潲楺慴楯渭汩湫∠摡瑡⵬慢敬㴢潲∾ਠ†‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯捵獴潭敲⽡捣潵湴⽬潧楮⽲敦敲敲⽡䡒っ䡍㙌礹祢㍒癣浊灡㉕留㈹瑌㉎祙圵牣㉖っ礹湣浆㉚坷瑙㍊桢浴穚塒穌㉤祙塚汢䌱橣浆畡礱档洱穌浨ぢ坷┲䌯∠†††‾卩杮⁉渼⽡㸊㰯汩㸊††††††††††††††††††㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽣畳瑯浥爯牥杩獴牡瑩潮猯捲敡瑥⼢⁩搽≩摑昵浴琱欢⁣污獳㴢慣捯畮琭牯瑯爭灲潤畣瑳∠㹍礠剏呏删偲潤畣瑳㰯愾㰯汩㸠†††††††††††††††††‼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯捵獴潭敲⽡捣潵湴⽣牥慴支∠楤㴢楤䝰䱈䡺㍵∠捬慳猽≣牥慴攭慣捯畮琢‾䍲敡瑥⁡渠䅣捯畮琼⽡㸼⽬椾††††††††††††††㰯畬㸊††††††㰯摩瘾ਠ† 㰯摩瘾ਠ†‼⽤楶㸊㱤楶⁤慴愭扬潣欽≭楮楣慲琢⁣污獳㴢浩湩捡牴⵷牡灰敲⁨敡摥牟彭楮楣慲琠浩湩捡牴∾ਠ†‼愠慲楡⵬慢敬㴢浩湩⁣慲琢ਠ†††捬慳猽≡捴楯渠獨潷捡牴楮楣慲瑟彳桯督慲琠楣潮彟瑲楧来爢ਠ†††桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯捨散歯畴⽣慲琯∊†††⁤慴愭扩湤㴢獣潰攺‧浩湩捡牴彣潮瑥湴✢㸊††††㱩⁣污獳㴢浯摵汥⵩捯渢㸊††††††㱳癧⁣污獳㴢楣潮⁩捯ⵣ慲琢㸼畳攠硬楮欺桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯獴慴楣⽶敲獩潮ㄷ〱ㄵ㜶㔰⽦牯湴敮搯䥮瑥牡捴楶㐯牯瑯牢楫支敮录匯業慧敳⽩捯湳⵳灲楴攮獶朣楣漭捡牴∾㰯畳放㰯獶朾ਠ†††‼⽩㸊††††㱳灡渠捬慳猽≭楮楣慲瑟彬慢敬慢敬⁢潤礳∾䵹⁃慲琼⽳灡渾ਠ†††‼獰慮⁣污獳㴢捯畮瑥爠敭灴礠浩湩捡牴彟捯畮瑥爢ਠ††††††⁤慴愭扩湤㴢捳猺⁻⁥浰瑹㨠℡来瑃慲瑐慲慭⠧獵浭慲祟捯畮琧⤠㴽⁦慬獥…☠Ⅹ獌潡摩湧⠩⁽Ⱐ扬潣歌潡摥爺⁩獌潡摩湧∾ਠ†††††‼獰慮⁣污獳㴢捯畮瑥爭湵浢敲⁣潵湴敲彟湵浢敲∾㰡ⴭ漠瑥硴㨠来瑃慲瑐慲慭⠧獵浭慲祟捯畮琧⤠ⴭ㸼ℭⴠ⽫漠ⴭ㸼⽳灡渾ਠ†††‼⽳灡渾ਠ†‼⽡㸊ਠ† ਠ†††††‼摩瘠捬慳猽≢汯捫⁢汯捫⵭楮楣慲琠浩湩捡牴彟扬潣欢ਠ††††††摡瑡⵲潬攽≤牯灤潷湄楡汯朢ਠ††††††摡瑡⵭慧攭楮楴㴧笢摲潰摯睮䑩慬潧∺笊††††††††≡灰敮摔漢㨢孤慴愭扬潣欽浩湩捡牴崢Ⰺ††††††††≴物杧敲呡牧整∺∮浩湩捡牴彟獨潷捡牴∬ਠ†††††††•瑩浥潵琢㨠∲〰〢Ⰺ††††††††≣汯獥佮䵯畳敌敡癥∺⁦慬獥Ⰺ††††††††≣汯獥佮䕳捡灥∺⁴牵攬ਠ†††††††•瑲楧来牃污獳∺≭楮楣慲琭ⵡ捴楶攢Ⰺ††††††††≰慲敮瑃污獳∺≭楮楣慲琭ⵡ捴楶攢Ⰺ††††††††≢畴瑯湳∺孝絽✾ਠ†††††‼摩瘠楤㴢浩湩捡牴ⵣ潮瑥湴⵷牡灰敲∠捬慳猽≭楮楣慲瑟彷牡灰敲∠摡瑡ⵢ楮搽≳捯灥㨠❭楮楣慲瑟捯湴敮琧∾ਠ†††††††‼ℭⴠ歯⁴敭灬慴攺⁧整呥浰污瑥⠩‭ⴾ㰡ⴭ 歯‭ⴾਠ†††††‼⽤楶㸊††††††††††㰯摩瘾ਠ††† ††਼⽤楶㸊ਊ਼⽤楶㸼⽤楶㸼⽤楶㸼⽤楶㸼⽨敡摥爾㱤楶⁣污獳㴢扲敡摣牵浢猠捯湴慩湥爭晬畩搢㸊††㱵氠捬慳猽≩瑥浳∾ਠ†††††††††‼汩⁣污獳㴢楴敭⁨潭攢㸊††††††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⼢⁴楴汥㴢䝯⁴漠䡯浥⁐慧攢㹈潭攼⽡㸊††††††††††††㰯汩㸊††††††††††㱬椠捬慳猽≩瑥洠捡瑥杯特㈶∾ਠ†††††††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯捲慮歳整献桴浬∠瑩瑬攽∢㹃牡湫獥瑳㰯愾ਠ†††††††††††‼⽬椾ਠ†††††††††‼汩⁣污獳㴢楴敭⁣慴敧潲礸ㄢ㸊††††††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽣牡湫獥瑳⽧牡癥氭捲慮歳整献桴浬∠瑩瑬攽∢㹇牡癥氠䍲慮歳整猼⽡㸊††††††††††††㰯汩㸊††††††††††㱬椠捬慳猽≩瑥洠捡瑥杯特㠲∾ਠ†††††††††††††‼獴牯湧㹇牡癥氠䍲慮欠䅲浳㰯獴牯湧㸊††††††††††††㰯汩㸊††††††㰯畬㸊㰯摩瘾਼浡楮⁩搽≭慩湣潮瑥湴∠捬慳猽≰慧攭浡楮∾㱡⁩搽≣潮瑥湴慲敡∠瑡扩湤數㴢ⴱ∾㰯愾਼摩瘠捬慳猽≰慧攠浥獳慧敳∾㱤楶⁤慴愭灬慣敨潬摥爽≭敳獡来猢㸼⽤楶㸊㱤楶⁣污獳㴢捯湴慩湥爭晬畩搢⁤慴愭扩湤㴢獣潰攺‧浥獳慧敳✢㸊††㱤楶⁤慴愭扩湤㴢癩獩扬攺⁩獖楳楢汥⠩∾ਠ†††‼ℭⴠ歯⁩昺⁣潯歩敍敳獡来猠☦⁣潯歩敍敳獡来献汥湧瑨‾‰‭ⴾਠ†††‼摩瘠牯汥㴢慬敲琢⁤慴愭扩湤㴢景牥慣栺⁻⁤慴愺⁣潯歩敍敳獡来猬⁡猺‧浥獳慧攧⁽∠捬慳猽≭敳獡来猢㸊††††††㱤楶⁤慴愭扩湤㴢慴瑲㨠笊††††††捬慳猺‧浥獳慧攭✠⬠浥獳慧攮瑹灥‫‧‧‫敳獡来⹴祰攠⬠✠浥獳慧攧Ⰺ††††††❤慴愭畩⵩搧㨠❭敳獡来ⴧ‫敳獡来⹴祰攊††††索㸊††††††††㱤楶⁤慴愭扩湤㴢桴浬㨠浥獳慧攮瑥硴∾㰯摩瘾ਊ††††††††㱢畴瑯渊††††††††††捬慳猽≩捯渠楣潮ⵣ汯獥⁡捴楯渭捬潳攠捬潳攢ਠ†††††††††⁴祰攽≢畴瑯渢ਠ†††††††††⁤慴愭扩湤㴢癩獩扬攺⁴牵攬⁣汩捫㨠⑰慲敮琮牥浯癥䵥獳慧攮扩湤⠤灡牥湴⤢㸊††††††††††㱩⁣污獳㴢浯摵汥⵩捯渢㸊††††††††††††㱳癧⁣污獳㴢楣潮⁩捯ⵣ汯獥∾ਠ†††††††††††††‼畳攊††††††††††††††摡瑡ⵢ楮搽≡瑴爺⁻‧硬楮欺桲敦✺⁲敱畩牥⹴潕牬⠧✩‫‧業慧敳⽩捯湳⵳灲楴攮獶朣楣漭捬潳攧⁽∊††††††††††††††硬楮欺桲敦㴧✾ਠ†††††††††††‼⽵獥㸊††††††††††††㰯獶朾ਠ†††††††††‼⽩㸊††††††††㰯扵瑴潮㸊††††††㰯摩瘾ਠ†††‼⽤楶㸊††††㰡ⴭ 歯‭ⴾਠ†††‼ℭⴠ歯⁩昺敳獡来猨⤮浥獳慧敳…☠浥獳慧敳⠩⹭敳獡来献汥湧瑨‾‰‭ⴾਠ†††‼摩瘠牯汥㴢慬敲琢⁤慴愭扩湤㴢景牥慣栺⁻⁤慴愺敳獡来猨⤮浥獳慧敳Ⱐ慳㨠❭敳獡来✠索⁣污獳㴢浥獳慧敳∾ਠ†††††‼摩瘠摡瑡ⵢ楮搽≡瑴爺⁻ਠ†††††⁣污獳㨠❭敳獡来ⴧ‫敳獡来⹴祰攠⬠✠✠⬠浥獳慧攮瑹灥‫‧敳獡来✬ਠ†††††‧摡瑡⵵椭楤✺‧浥獳慧攭✠⬠浥獳慧攮瑹灥ਠ†††⁽∾ਠ†††††††‼摩瘠摡瑡ⵢ楮搽≨瑭氺敳獡来⹴數琢㸼⽤楶㸊††††††††㱢畴瑯渊††††††††††捬慳猽≩捯渭捬潳攠慣瑩潮ⵣ汯獥⁣汯獥∊††††††††††瑹灥㴢扵瑴潮∊††††††††††摡瑡ⵢ楮搽≶楳楢汥㨠瑲略Ⱐ捬楣欺․灡牥湴⹲敭潶敍敳獡来⹢楮搨⑰慲敮琩∾ਠ†††††††††‼椠捬慳猽≭潤畬攭楣潮∾ਠ†††††††††††‼獶朠捬慳猽≩捯渠楣漭捬潳攢㸊††††††††††††††㱵獥ਠ†††††††††††††⁤慴愭扩湤㴢慴瑲㨠笠❸汩湫㩨牥昧㨠牥煵楲攮瑯啲氨✧⤠⬠❩浡来猯楣潮猭獰物瑥⹳癧⍩捯ⵣ汯獥✠索ਠ†††††††††††††⁸汩湫㩨牥昽✧㸼⽵獥㸊††††††††††††㰯獶朾ਠ†††††††††‼⽩㸊††††††††㰯扵瑴潮㸊††††††㰯摩瘾ਠ†††‼⽤楶㸊††††㰡ⴭ 歯‭ⴾਠ†‼⽤楶㸊㰯摩瘾ਊ㰯摩瘾㱤楶⁣污獳㴢捡瑥杯特⵶楥眠捯湴慩湥爭晬畩搢㸼摩瘠捬慳猽≰慧攭瑩瑬攭睲慰灥爢㸊††㱨ㄠ捬慳猽≰慧攭瑩瑬攠栱∊††††⁩搽≰慧攭瑩瑬攭桥慤楮朢††††††††††⁡物愭污扥汬敤批㴢灡来⵴楴汥⵨敡摩湧⁴潯汢慲ⵡ浯畮琢ਠ†††‾ਠ†††‼獰慮⁣污獳㴢扡獥∠摡瑡⵵椭楤㴢灡来⵴楴汥⵷牡灰敲∠㹇牡癥氠䍲慮欠䅲浳㰯獰慮㸠†‼⽨ㄾਠ†‼⽤楶㸊㰯摩瘾㱤楶⁣污獳㴢捯汵浮猠捯湴慩湥爭晬畩搢㸼摩瘠捬慳猽≣潬畭湳⵩湮敲⁲潷畳瑩晹ⵣ潮瑥湴ⵥ湤∾㱤楶⁣污獳㴢捯汵浮慩渠捯氭汧ⴹ∾㱤楶⁣污獳㴢捡瑡汯札瑯灮慶⁡浡獴礭捡瑡汯札瑯灮慶∾਼⽤楶㸼楮灵琠湡浥㴢景牭彫敹∠瑹灥㴢桩摤敮∠癡汵攽≌㕂硣㑒䭁硫卩湎栢 㸼摩瘠楤㴢慵瑨敮瑩捡瑩潮偯灵瀢⁤慴愭扩湤㴢獣潰攺❡畴桥湴楣慴楯湐潰異✬⁳瑹汥㨠筤楳灬慹㨠❮潮攧索㸊††††††㰡ⴭ漠瑥浰污瑥㨠来瑔敭灬慴攨⤠ⴭ㸼ℭⴠ⽫漠ⴭ㸊††††਼⽤楶㸊ਊਊ㱤楶⁩搽≭潮步祟捡浰慩杮∠獴祬攽≤楳灬慹㩮潮攻∊††⁤慴愭浡来⵩湩琽❻≣慭灡楧湣慴捨敲∺笢捨散歃慭灡楧湕牬∺•桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯浡楬捨業瀯捡浰慩杮⽣桥捫⼢絽✾਼⽤楶㸊㱤楶ਠ†††††⁣污獳㴢慭扡湮敲猠慭扡湮敲ⴴ∊††††摡瑡⵰潳楴楯渽∴∊††††摡瑡⵲潬攽≡浡獴礭扡湮敲ⵣ潮瑡楮敲∊㸼⽤楶㸊਼摩瘊††††††獴祬攽≤楳灬慹㨠湯湥∊††††††捬慳猽≡浢慮湥牳⁡浢慮湥爭ㄵ∊††††摡瑡⵰潳楴楯渽∱㔢ਠ†††⁤慴愭牯汥㴢慭慳瑹ⵢ慮湥爭捯湴慩湥爢ਾ㰯摩瘾ਠ†‼摩瘠楤㴢慭慳瑹⵳桯灢礭灲潤畣琭汩獴∾††㱤楶⁣污獳㴢瑯潬扡爭⵴潰∾ਠ†††††††‼摩瘠捬慳猽≴潯汢慲⁴潯汢慲⵰牯摵捴猢⁤慴愭浡来⵩湩琽❻≰牯摵捴䱩獴呯潬扡牆潲洢㩻≭潤攢㨢灲潤畣瑟汩獴彭潤攢Ⱒ摩牥捴楯渢㨢灲潤畣瑟汩獴彤楲∬≯牤敲∺≰牯摵捴彬楳瑟潲摥爢Ⱒ汩浩琢㨢灲潤畣瑟汩獴彬業楴∬≭潤敄敦慵汴∺≧物搢Ⱒ摩牥捴楯湄敦慵汴∺≡獣∬≯牤敲䑥晡畬琢㨢灯獩瑩潮∬≬業楴䑥晡畬琢㨱㈬≵牬∺≨瑴灳㩜⽜⽲潴潲扩步⹣潭尯捲慮歳整獜⽧牡癥氭捲慮歳整獜⽧牡癥氭捲慮欭慲浳⹨瑭氢Ⱒ景牭䭥礢㨢䰵䉸挴剋䅸歓楮乨∬≰潳琢㩦慬獥絽✾ਠ††††††††††‼摩瘠捬慳猽≭潤敳∾ਠ†††††††††††††‼獴牯湧⁣污獳㴢浯摥猭污扥氢㹖楥眠慳㰯獴牯湧㸊††††††††††††††††††††††††㱳瑲潮朠瑩瑬攽≇物搢ਠ†††††††††††††⁣污獳㴢浯摥猭浯摥⁡捴楶攠浯摥ⵧ物搢ਠ†††††††††††††⁤慴愭癡汵攽≧物搢㸊††††††††††㰯獴牯湧㸊††††††††††††††††††††††††††††††††㱡⁣污獳㴢浯摥猭浯摥潤攭汩獴∊†††††††††††⁴楴汥㴢䱩獴∊†††††††††††⁨牥昽∣∊†††††††††††⁤慴愭牯汥㴢浯摥⵳睩瑣桥爢ਠ†††††††††††摡瑡⵶慬略㴢汩獴∊†††††††††††⁡物愭污扥汬敤批㴢浯摥猭污扥氠浯摥⵬楳琢㸊††††††††††㰯愾ਠ†††††††††††††††††††‼⽤楶㸊††† ††††㱤楶⁣污獳㴢瑯潬扡爭慭潵湴⵷牡灰敲∾ਠ†††††‼摩瘠捬慳猽≴潯汢慲ⵡ浯畮琢㸊††††††㱳灡渠捬慳猽≴潯汢慲⵮畭扥爢㸵㰯獰慮㸠䥴敭猠†‼⽤楶㸊††††㰯摩瘾ਊ††††㱤楶⁣污獳㴢瑯潬扡爭晩汴敲猭睲慰灥爢㸊††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢獯牴敲⁦潲洭楮汩湥∾ਠ†††††‼愠瑩瑬攽≓整☣砲〻䑥獣敮摩湧☣砲〻䑩牥捴楯渢⁨牥昽∣∠捬慳猽≡捴楯渠獯牴敲ⵡ捴楯渠獯牴ⵡ獣∠摡瑡⵲潬攽≤楲散瑩潮⵳睩瑣桥爢⁤慴愭癡汵攽≤敳挢㸊††††††㱩⁣污獳㴢浯摵汥⵩捯渢㸊††††††††㱳癧⁣污獳㴢楣潮⁩捯渭獭⁩捯⵳潲琭摥獣∾㱵獥⁸汩湫㩨牥昽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽳瑡瑩振癥牳楯渱㜰ㄱ㔷㘵〯晲潮瑥湤⽉湴敲慣瑩瘴⽲潴潲扩步⽥湟啓⽩浡来猯楣潮猭獰物瑥⹳癧⍩捯⵳潲琭摥獣∾㰯畳放㰯獶朾ਠ†††††‼⽩㸊††††††㱳灡渠捬慳猽≳爭潮汹∾卥琠䑥獣敮摩湧⁄楲散瑩潮㰯獰慮㸊††††㰯愾ਠ† ††㱬慢敬⁣污獳㴢獯牴敲⵬慢敬∠景爽≳潲瑥爢㹓潲琠䉹㰯污扥氾ਠ†‼獥汥捴⁩搽≳潲瑥爢⁤慴愭牯汥㴢獯牴敲∠捬慳猽≳潲瑥爭潰瑩潮猠洭獥汥捴∠摡瑡⵭慧攭楮楴㴧笢獥汥捴䉯砢㨠筽紧㸊††††††††††㱯灴楯渠癡汵攽≰潳楴楯渢ਠ†††††††††††††††††⁳敬散瑥搽≳敬散瑥搢ਠ†††††††††††††††‾ਠ†††††††⁐潳楴楯渠†††††‼⽯灴楯渾ਠ†††††††††‼潰瑩潮⁶慬略㴢灲楣攢ਠ†††††††††††††††‾ਠ†††††††⁐物捥††††††㰯潰瑩潮㸊††††††㰯獥汥捴㸊㰯摩瘾ਠ††††† ††††††㱤楶⁣污獳㴢晩敬搠汩浩瑥爠景牭⵩湬楮攢㸊††㱬慢敬⁣污獳㴢污扥氢⁦潲㴢汩浩瑥爢㸊††††㱳灡渾卨潷㰯獰慮㸊††㰯污扥氾ਠ†‼獥汥捴⁩搽≬業楴敲∠摡瑡⵲潬攽≬業楴敲∠捬慳猽≬業楴敲ⵯ灴楯湳⵳敬散琢⁤慴愭浡来⵩湩琽❻≳敬散瑂潸∺⁻絽✾ਠ†††††††††‼潰瑩潮⁶慬略㴢ㄲ∊††††††††††††††††††獥汥捴敤㴢獥汥捴敤∊††††††††㸊††††††††ㄲ††††††㰯潰瑩潮㸊††††††††††㱯灴楯渠癡汵攽∲㐢ਠ†††††††‾ਠ†††††††′㐠†††††‼⽯灴楯渾ਠ†††††††††‼潰瑩潮⁶慬略㴢㌶∊††††††††㸊††††††††㌶††††††㰯潰瑩潮㸊††††††㰯獥汥捴㸊਼⽤楶㸊ਠ††††† ††ਠ† ††ਠ† ††ਠ†††‼⽤楶㸊††㰯摩瘾ਠ†‼⽤楶㸊††ਊਠ†††‼摩瘠捬慳猽≰牯摵捴猠睲慰灥爠灲潤畣瑳ⴭ杲楤∾ਠ†††‼潬⁣污獳㴢灲潤畣瑳楳琠楴敭猠灲潤畣琭楴敭猠灲潤畣瑟彩瑥浳∾ਠ†††††††††††††††††††‼汩⁣污獳㴢灲潤畣琠灲潤畣瑟彩瑥洠灲潤畣琭ⵧ物搠∾ਠ†††††††††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≰牯摵捴彟楮湥爠楴敭⁰牯摵捴⁰牯摵捴⵩瑥洠∾ਠ†††††††††††‼摩瘠捬慳猽≰牯摵捴彟楮景⁰牯摵捴⵩瑥洭楮景∠摡瑡ⵣ潮瑡楮敲㴢灲潤畣琭杲楤∾ਠ†††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≰牯摵捴彟業慧攢㸊††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽲潴潲⵶敧慳琲㐭捲慮歳⹨瑭氢ਠ†††††††††††††††††捬慳猽≰牯摵捴彟灨潴漠灲潤畣琠灨潴漠灲潤畣琭楴敭⵰桯瑯∊†††††††††††††††††⁴慢楮摥砽∭ㄢ㸊††††††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢灨潴潟彣潮瑡楮敲ਠ†††††⁰牯摵捴⵩浡来ⵣ潮瑡楮敲ਠ†††††⁰牯摵捴⵩浡来ⵣ潮瑡楮敲ⴱ㘴㈢㸊††㱤楶⁣污獳㴢灨潴潟彷牡灰敲⁰牯摵捴⵩浡来⵷牡灰敲∾ਠ†††‼業朠捬慳猽≰桯瑯彟業慧攠灲潤畣琭業慧攭灨潴漠灲潤畣琭業慧攭灨潴漢ਠ†††††††††††潡摩湧㴢污穹∊††††††獲挽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽭敤楡⽣慴慬潧⽰牯摵捴⽣慣桥⼲㈱挳㐶搲㌵晣㐴㍦攸戰攰㝢摥㤱ㄸ㔯爯漯牯瑯牟癥条獴㈴彣牡湫彡牭献灮朢ਠ†††††⁷楤瑨㴢㐵〢ਠ†††††⁨敩杨琽∴㔰∊††††††摡瑡⵲整楮愽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽭敤楡⽣慴慬潧⽰牯摵捴⽣慣桥⼲㈱挳㐶搲㌵晣㐴㍦攸戰攰㝢摥㤱ㄸ㔯爯漯牯瑯牟癥条獴㈴彣牡湫彡牭献灮朢ਠ†††††⁡汴㴢副瑯爦⍸㈰㭖敧慳琲㐦⍸㈰㭃牡湫☣砲〻䅲浳∯㸊††††㱤楶⁣污獳㴢灨潴潟彬潡摥爢㸼⽤楶㸊††㰯摩瘾਼⽤楶㸠†††††††††††††††‼⽡㸊††††††††††††††㰯摩瘾ਊ††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢灲潤畣瑟彤整慩汳⁰牯摵捴⁤整慩汳⁰牯摵捴⵩瑥洭摥瑡楬猢㸊ਠ††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††㱨㈠捬慳猽≰牯摵捴彟湡浥⁰牯摵捴慭攠灲潤畣琭楴敭⵮慭攠栵∾ਠ†††††††††††††††††‼愠捬慳猽≰牯摵捴彟汩湫⁰牯摵捴⵩瑥洭汩湫∊†††††††††††††††††††⁨牥昽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽲潴潲⵶敧慳琲㐭捲慮歳⹨瑭氢㸊††††††††††††††††††††噥条獴㈴⁃牡湫猠†††††††††††††††††‼⽡㸊††††††††††††††††㰯栲㸊ਠ††††††††††††††† ††††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢灲潤畣瑟彰物捥∾ਠ†††††††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≰物捥ⵢ潸⁰物捥ⵦ楮慬彰物捥∠摡瑡⵲潬攽≰物捥䉯砢⁤慴愭灲潤畣琭楤㴢ㄶ㐲∠摡瑡⵰物捥ⵢ潸㴢灲潤畣琭楤ⴱ㘴㈢㸊਼獰慮⁣污獳㴢湯牭慬⵰物捥∾ਠ† ਼獰慮⁣污獳㴢灲楣攭捯湴慩湥爠灲楣攭晩湡江灲楣攦⍸㈰㭴慸☣砲〻睥敥∊††††㸊††††††㱳灡渠捬慳猽≰物捥⵬慢敬∾䅳潷⁡猼⽳灡渾ਠ†††‼獰慮†楤㴢灲潤畣琭灲楣攭ㄶ㐲∠†††††††⁤慴愭灲楣攭慭潵湴㴢ㄶ㘢ਠ†††⁤慴愭灲楣攭瑹灥㴢晩湡汐物捥∊††††捬慳猽≰物捥⵷牡灰敲•ਠ†‾㱳灡渠捬慳猽≰物捥∾␱㘶⸰〼⽳灡渾㰯獰慮㸊††††㰯獰慮㸊㰯獰慮㸊਼⽤楶㸠†††††††††††††††‼⽤楶㸊ਠ††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††㰯摩瘾ਠ†††††††††††‼⽤楶㸊††††††††††㰯摩瘾ਠ†††††††‼⽬椾ਠ†††††††††††††‼汩⁣污獳㴢灲潤畣琠灲潤畣瑟彩瑥洠灲潤畣琭ⵧ物搠∾ਠ†††††††††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≰牯摵捴彟楮湥爠楴敭⁰牯摵捴⁰牯摵捴⵩瑥洠∾ਠ†††††††††††‼摩瘠捬慳猽≰牯摵捴彟楮景⁰牯摵捴⵩瑥洭楮景∠摡瑡ⵣ潮瑡楮敲㴢灲潤畣琭杲楤∾ਠ†††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≰牯摵捴彟業慧攢㸊††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽲潴潲ⵡ汤桵㈴ⵣ牡湫献桴浬∊†††††††††††††††††⁣污獳㴢灲潤畣瑟彰桯瑯⁰牯摵捴⁰桯瑯⁰牯摵捴⵩瑥洭灨潴漢ਠ†††††††††††††††††瑡扩湤數㴢ⴱ∾ਠ†††††††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≰桯瑯彟捯湴慩湥爊††††††灲潤畣琭業慧攭捯湴慩湥爊††††††灲潤畣琭業慧攭捯湴慩湥爭ㄶ㌳∾ਠ†‼摩瘠捬慳猽≰桯瑯彟睲慰灥爠灲潤畣琭業慧攭睲慰灥爢㸊††††㱩浧⁣污獳㴢灨潴潟彩浡来⁰牯摵捴⵩浡来⵰桯瑯⁰牯摵捴⵩浡来⵰桯瑯∊††††††††††††汯慤楮朽≬慺礢ਠ†††††⁳牣㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯浥摩愯捡瑡汯术灲潤畣琯捡捨支㈲ㅣ㌴㙤㈳㕦挴㐳晥㡢づ〷扤改ㄱ㠵⽲⽯⽲潴潲彡汤桵㈴彣牡湫彡牭献灮朢ਠ†††††⁷楤瑨㴢㐵〢ਠ†††††⁨敩杨琽∴㔰∊††††††摡瑡⵲整楮愽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽭敤楡⽣慴慬潧⽰牯摵捴⽣慣桥⼲㈱挳㐶搲㌵晣㐴㍦攸戰攰㝢摥㤱ㄸ㔯爯漯牯瑯牟慬摨甲㑟捲慮歟慲浳⹰湧∊††††††慬琽≒潴潲☣砲〻䅬摨甲㐦⍸㈰㭃牡湫☣砲〻䅲浳∯㸊††††㱤楶⁣污獳㴢灨潴潟彬潡摥爢㸼⽤楶㸊††㰯摩瘾਼⽤楶㸠†††††††††††††††‼⽡㸊††††††††††††††㰯摩瘾ਊ††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢灲潤畣瑟彤整慩汳⁰牯摵捴⁤整慩汳⁰牯摵捴⵩瑥洭摥瑡楬猢㸊ਠ††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††㱨㈠捬慳猽≰牯摵捴彟湡浥⁰牯摵捴慭攠灲潤畣琭楴敭⵮慭攠栵∾ਠ†††††††††††††††††‼愠捬慳猽≰牯摵捴彟汩湫⁰牯摵捴⵩瑥洭汩湫∊†††††††††††††††††††⁨牥昽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽲潴潲ⵡ汤桵㈴ⵣ牡湫献桴浬∾ਠ†††††††††††††††††††⁁汤桵㈴⁃牡湫猠†††††††††††††††††‼⽡㸊††††††††††††††††㰯栲㸊ਠ††††††††††††††† ††††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢灲潤畣瑟彰物捥∾ਠ†††††††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≰物捥ⵢ潸⁰物捥ⵦ楮慬彰物捥∠摡瑡⵲潬攽≰物捥䉯砢⁤慴愭灲潤畣琭楤㴢ㄶ㌳∠摡瑡⵰物捥ⵢ潸㴢灲潤畣琭楤ⴱ㘳㌢㸊਼獰慮⁣污獳㴢湯牭慬⵰物捥∾ਠ† ਼獰慮⁣污獳㴢灲楣攭捯湴慩湥爠灲楣攭晩湡江灲楣攦⍸㈰㭴慸☣砲〻睥敥∊††††㸊††††††㱳灡渠捬慳猽≰物捥⵬慢敬∾䅳潷⁡猼⽳灡渾ਠ†††‼獰慮†楤㴢灲潤畣琭灲楣攭ㄶ㌳∠†††††††⁤慴愭灲楣攭慭潵湴㴢㌲㘢ਠ†††⁤慴愭灲楣攭瑹灥㴢晩湡汐物捥∊††††捬慳猽≰物捥⵷牡灰敲•ਠ†‾㱳灡渠捬慳猽≰物捥∾␳㈶⸰〼⽳灡渾㰯獰慮㸊††††㰯獰慮㸊㰯獰慮㸊਼⽤楶㸠†††††††††††††††‼⽤楶㸊ਠ††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††㰯摩瘾ਠ†††††††††††‼⽤楶㸊††††††††††㰯摩瘾ਠ†††††††‼⽬椾ਠ†††††††††††††‼汩⁣污獳㴢灲潤畣琠灲潤畣瑟彩瑥洠灲潤畣琭ⵧ物搠∾ਠ†††††††††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≰牯摵捴彟楮湥爠楴敭⁰牯摵捴⁰牯摵捴⵩瑥洠∾ਠ†††††††††††‼摩瘠捬慳猽≰牯摵捴彟楮景⁰牯摵捴⵩瑥洭楮景∠摡瑡ⵣ潮瑡楮敲㴢灲潤畣琭杲楤∾ਠ†††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≰牯摵捴彟業慧攢㸊††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽲潴潲ⵡ汤桵ⵣ牡湫献桴浬∊†††††††††††††††††⁣污獳㴢灲潤畣瑟彰桯瑯⁰牯摵捴⁰桯瑯⁰牯摵捴⵩瑥洭灨潴漢ਠ†††††††††††††††††瑡扩湤數㴢ⴱ∾ਠ†††††††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≰桯瑯彟捯湴慩湥爊††††††灲潤畣琭業慧攭捯湴慩湥爊††††††灲潤畣琭業慧攭捯湴慩湥爭ㄶ㈶∾ਠ†‼摩瘠捬慳猽≰桯瑯彟睲慰灥爠灲潤畣琭業慧攭睲慰灥爢㸊††††㱩浧⁣污獳㴢灨潴潟彩浡来⁰牯摵捴⵩浡来⵰桯瑯⁰牯摵捴⵩浡来⵰桯瑯∊††††††††††††汯慤楮朽≬慺礢ਠ†††††⁳牣㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯浥摩愯捡瑡汯术灲潤畣琯捡捨支㈲ㅣ㌴㙤㈳㕦挴㐳晥㡢づ〷扤改ㄱ㠵⽲⽯⽲潴潲彡汤桵彣牡湫彡牭献灮朢ਠ†††††⁷楤瑨㴢㐵〢ਠ†††††⁨敩杨琽∴㔰∊††††††摡瑡⵲整楮愽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽭敤楡⽣慴慬潧⽰牯摵捴⽣慣桥⼲㈱挳㐶搲㌵晣㐴㍦攸戰攰㝢摥㤱ㄸ㔯爯漯牯瑯牟慬摨畟捲慮歟慲浳⹰湧∊††††††慬琽≒潴潲☣砲〻䅬摨甦⍸㈰㭃牡湫☣砲〻䅲浳∯㸊††††㱤楶⁣污獳㴢灨潴潟彬潡摥爢㸼⽤楶㸊††㰯摩瘾਼⽤楶㸠†††††††††††††††‼⽡㸊††††††††††††††㰯摩瘾ਊ††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢灲潤畣瑟彤整慩汳⁰牯摵捴⁤整慩汳⁰牯摵捴⵩瑥洭摥瑡楬猢㸊ਠ††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††㱨㈠捬慳猽≰牯摵捴彟湡浥⁰牯摵捴慭攠灲潤畣琭楴敭⵮慭攠栵∾ਠ†††††††††††††††††‼愠捬慳猽≰牯摵捴彟汩湫⁰牯摵捴⵩瑥洭汩湫∊†††††††††††††††††††⁨牥昽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽲潴潲ⵡ汤桵ⵣ牡湫献桴浬∾ਠ†††††††††††††††††††⁁汤桵⁃牡湫猠†††††††††††††††††‼⽡㸊††††††††††††††††㰯栲㸊ਠ††††††††††††††† ††††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢灲潤畣瑟彰物捥∾ਠ†††††††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≰物捥ⵢ潸⁰物捥ⵦ楮慬彰物捥∠摡瑡⵲潬攽≰物捥䉯砢⁤慴愭灲潤畣琭楤㴢ㄶ㈶∠摡瑡⵰物捥ⵢ潸㴢灲潤畣琭楤ⴱ㘲㘢㸊਼獰慮⁣污獳㴢湯牭慬⵰物捥∾ਠ† ਼獰慮⁣污獳㴢灲楣攭捯湴慩湥爠灲楣攭晩湡江灲楣攦⍸㈰㭴慸☣砲〻睥敥∊††††㸊††††††㱳灡渠捬慳猽≰物捥⵬慢敬∾䅳潷⁡猼⽳灡渾ਠ†††‼獰慮†楤㴢灲潤畣琭灲楣攭ㄶ㈶∠†††††††⁤慴愭灲楣攭慭潵湴㴢㌲㘢ਠ†††⁤慴愭灲楣攭瑹灥㴢晩湡汐物捥∊††††捬慳猽≰物捥⵷牡灰敲•ਠ†‾㱳灡渠捬慳猽≰物捥∾␳㈶⸰〼⽳灡渾㰯獰慮㸊††††㰯獰慮㸊㰯獰慮㸊਼⽤楶㸠†††††††††††††††‼⽤楶㸊ਠ††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††㰯摩瘾ਠ†††††††††††‼⽤楶㸊††††††††††㰯摩瘾ਠ†††††††‼⽬椾ਠ†††††††††††††‼汩⁣污獳㴢灲潤畣琠灲潤畣瑟彩瑥洠灲潤畣琭ⵧ物搠∾ਠ†††††††††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≰牯摵捴彟楮湥爠楴敭⁰牯摵捴⁰牯摵捴⵩瑥洠∾ਠ†††††††††††‼摩瘠捬慳猽≰牯摵捴彟楮景⁰牯摵捴⵩瑥洭楮景∠摡瑡ⵣ潮瑡楮敲㴢灲潤畣琭杲楤∾ਠ†††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≰牯摵捴彟業慧攢㸊††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽲潴潲ⵡ汤桵ⵣ慲扯渭捲慮歳⹨瑭氢ਠ†††††††††††††††††捬慳猽≰牯摵捴彟灨潴漠灲潤畣琠灨潴漠灲潤畣琭楴敭⵰桯瑯∊†††††††††††††††††⁴慢楮摥砽∭ㄢ㸊††††††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢灨潴潟彣潮瑡楮敲ਠ†††††⁰牯摵捴⵩浡来ⵣ潮瑡楮敲ਠ†††††⁰牯摵捴⵩浡来ⵣ潮瑡楮敲ⴱ㔹㔢㸊††㱤楶⁣污獳㴢灨潴潟彷牡灰敲⁰牯摵捴⵩浡来⵷牡灰敲∾ਠ†††‼業朠捬慳猽≰桯瑯彟業慧攠灲潤畣琭業慧攭灨潴漠灲潤畣琭業慧攭灨潴漢ਠ†††††††††††潡摩湧㴢污穹∊††††††獲挽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽭敤楡⽣慴慬潧⽰牯摵捴⽣慣桥⼲㈱挳㐶搲㌵晣㐴㍦攸戰攰㝢摥㤱ㄸ㔯爯漯牯瑯牟慬摨畟捡牢潮彣牡湫献灮朢ਠ†††††⁷楤瑨㴢㐵〢ਠ†††††⁨敩杨琽∴㔰∊††††††摡瑡⵲整楮愽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽭敤楡⽣慴慬潧⽰牯摵捴⽣慣桥⼲㈱挳㐶搲㌵晣㐴㍦攸戰攰㝢摥㤱ㄸ㔯爯漯牯瑯牟慬摨畟捡牢潮彣牡湫献灮朢ਠ†††††⁡汴㴢剏呏刦⍸㈰㭁汤桵☣砲〻䍡牢潮☣砲〻䍲慮歳∯㸊††††㱤楶⁣污獳㴢灨潴潟彬潡摥爢㸼⽤楶㸊††㰯摩瘾਼⽤楶㸠†††††††††††††††‼⽡㸊††††††††††††††㰯摩瘾ਊ††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢灲潤畣瑟彤整慩汳⁰牯摵捴⁤整慩汳⁰牯摵捴⵩瑥洭摥瑡楬猢㸊ਠ††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††㱨㈠捬慳猽≰牯摵捴彟湡浥⁰牯摵捴慭攠灲潤畣琭楴敭⵮慭攠栵∾ਠ†††††††††††††††††‼愠捬慳猽≰牯摵捴彟汩湫⁰牯摵捴⵩瑥洭汩湫∊†††††††††††††††††††⁨牥昽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽲潴潲ⵡ汤桵ⵣ慲扯渭捲慮歳⹨瑭氢㸊††††††††††††††††††††䅬摨甠䍡牢潮⁃牡湫猠†††††††††††††††††‼⽡㸊††††††††††††††††㰯栲㸊ਠ††††††††††††††† ††††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢灲潤畣瑟彰物捥∾ਠ†††††††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≰物捥ⵢ潸⁰物捥ⵦ楮慬彰物捥∠摡瑡⵲潬攽≰物捥䉯砢⁤慴愭灲潤畣琭楤㴢ㄵ㤵∠摡瑡⵰物捥ⵢ潸㴢灲潤畣琭楤ⴱ㔹㔢㸊਼獰慮⁣污獳㴢湯牭慬⵰物捥∾ਠ† ਼獰慮⁣污獳㴢灲楣攭捯湴慩湥爠灲楣攭晩湡江灲楣攦⍸㈰㭴慸☣砲〻睥敥∊††††㸊††††††㱳灡渠捬慳猽≰物捥⵬慢敬∾䅳潷⁡猼⽳灡渾ਠ†††‼獰慮†楤㴢灲潤畣琭灲楣攭ㄵ㤵∠†††††††⁤慴愭灲楣攭慭潵湴㴢㔱㤢ਠ†††⁤慴愭灲楣攭瑹灥㴢晩湡汐物捥∊††††捬慳猽≰物捥⵷牡灰敲•ਠ†‾㱳灡渠捬慳猽≰物捥∾␵ㄹ⸰〼⽳灡渾㰯獰慮㸊††††㰯獰慮㸊㰯獰慮㸊਼⽤楶㸠†††††††††††††††‼⽤楶㸊ਠ††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††㰯摩瘾ਠ†††††††††††‼⽤楶㸊††††††††††㰯摩瘾ਠ†††††††‼⽬椾ਠ†††††††††††††‼汩⁣污獳㴢灲潤畣琠灲潤畣瑟彩瑥洠灲潤畣琭ⵧ物搠∾ਠ†††††††††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≰牯摵捴彟楮湥爠楴敭⁰牯摵捴⁰牯摵捴⵩瑥洠∾ਠ†††††††††††‼摩瘠捬慳猽≰牯摵捴彟楮景⁰牯摵捴⵩瑥洭楮景∠摡瑡ⵣ潮瑡楮敲㴢灲潤畣琭杲楤∾ਠ†††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≰牯摵捴彟業慧攢㸊††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽲潴潲⵶敧慳琭捲慮歳⹨瑭氢ਠ†††††††††††††††††捬慳猽≰牯摵捴彟灨潴漠灲潤畣琠灨潴漠灲潤畣琭楴敭⵰桯瑯∊†††††††††††††††††⁴慢楮摥砽∭ㄢ㸊††††††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢灨潴潟彣潮瑡楮敲ਠ†††††⁰牯摵捴⵩浡来ⵣ潮瑡楮敲ਠ†††††⁰牯摵捴⵩浡来ⵣ潮瑡楮敲ⴱ㔲ㄢ㸊††㱤楶⁣污獳㴢灨潴潟彷牡灰敲⁰牯摵捴⵩浡来⵷牡灰敲∾ਠ†††‼業朠捬慳猽≰桯瑯彟業慧攠灲潤畣琭業慧攭灨潴漠灲潤畣琭業慧攭灨潴漢ਠ†††††††††††潡摩湧㴢污穹∊††††††獲挽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽭敤楡⽣慴慬潧⽰牯摵捴⽣慣桥⼲㈱挳㐶搲㌵晣㐴㍦攸戰攰㝢摥㤱ㄸ㔯爯漯牯瑯牟癥条獴彣牡湫彡牭献灮朢ਠ†††††⁷楤瑨㴢㐵〢ਠ†††††⁨敩杨琽∴㔰∊††††††摡瑡⵲整楮愽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽭敤楡⽣慴慬潧⽰牯摵捴⽣慣桥⼲㈱挳㐶搲㌵晣㐴㍦攸戰攰㝢摥㤱ㄸ㔯爯漯牯瑯牟癥条獴彣牡湫彡牭献灮朢ਠ†††††⁡汴㴢副瑯爦⍸㈰㭖敧慳琦⍸㈰㭃牡湫☣砲〻䅲浳∯㸊††††㱤楶⁣污獳㴢灨潴潟彬潡摥爢㸼⽤楶㸊††㰯摩瘾਼⽤楶㸠†††††††††††††††‼⽡㸊††††††††††††††㰯摩瘾ਊ††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢灲潤畣瑟彤整慩汳⁰牯摵捴⁤整慩汳⁰牯摵捴⵩瑥洭摥瑡楬猢㸊ਠ††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††㱨㈠捬慳猽≰牯摵捴彟湡浥⁰牯摵捴慭攠灲潤畣琭楴敭⵮慭攠栵∾ਠ†††††††††††††††††‼愠捬慳猽≰牯摵捴彟汩湫⁰牯摵捴⵩瑥洭汩湫∊†††††††††††††††††††⁨牥昽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽲潴潲⵶敧慳琭捲慮歳⹨瑭氢㸊††††††††††††††††††††噥条獴⁃牡湫猠†††††††††††††††††‼⽡㸊††††††††††††††††㰯栲㸊ਠ††††††††††††††† ††††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢灲潤畣瑟彰物捥∾ਠ†††††††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≰物捥ⵢ潸⁰物捥ⵦ楮慬彰物捥∠摡瑡⵲潬攽≰物捥䉯砢⁤慴愭灲潤畣琭楤㴢ㄵ㈱∠摡瑡⵰物捥ⵢ潸㴢灲潤畣琭楤ⴱ㔲ㄢ㸊਼獰慮⁣污獳㴢湯牭慬⵰物捥∾ਠ† ਼獰慮⁣污獳㴢灲楣攭捯湴慩湥爠灲楣攭晩湡江灲楣攦⍸㈰㭴慸☣砲〻睥敥∊††††㸊††††††㱳灡渠捬慳猽≰物捥⵬慢敬∾䅳潷⁡猼⽳灡渾ਠ†††‼獰慮†楤㴢灲潤畣琭灲楣攭ㄵ㈱∠†††††††⁤慴愭灲楣攭慭潵湴㴢ㄶ㘢ਠ†††⁤慴愭灲楣攭瑹灥㴢晩湡汐物捥∊††††捬慳猽≰物捥⵷牡灰敲•ਠ†‾㱳灡渠捬慳猽≰物捥∾␱㘶⸰〼⽳灡渾㰯獰慮㸊††††㰯獰慮㸊㰯獰慮㸊਼⽤楶㸠†††††††††††††††‼⽤楶㸊ਠ††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††㰯摩瘾ਠ†††††††††††‼⽤楶㸊††††††††††㰯摩瘾ਠ†††††††‼⽬椾ਠ†††††††††‼⽯氾ਠ†‼⽤楶㸊††㱤楶⁣污獳㴢瑯潬扡爭ⵢ潴瑯洢㸊††††††††㱤楶⁣污獳㴢瑯潬扡爠瑯潬扡爭灲潤畣瑳∠摡瑡⵭慧攭楮楴㴧笢灲潤畣瑌楳瑔潯汢慲䙯牭∺笢浯摥∺≰牯摵捴彬楳瑟浯摥∬≤楲散瑩潮∺≰牯摵捴彬楳瑟摩爢Ⱒ潲摥爢㨢灲潤畣瑟汩獴彯牤敲∬≬業楴∺≰牯摵捴彬楳瑟汩浩琢Ⱒ浯摥䑥晡畬琢㨢杲楤∬≤楲散瑩潮䑥晡畬琢㨢慳挢Ⱒ潲摥牄敦慵汴∺≰潳楴楯渢Ⱒ汩浩瑄敦慵汴∺ㄲⰢ畲氢㨢桴瑰猺尯尯牯瑯牢楫攮捯浜⽣牡湫獥瑳尯杲慶敬ⵣ牡湫獥瑳尯杲慶敬ⵣ牡湫ⵡ牭献桴浬∬≦潲测敹∺≌㕂硣㑒䭁硫卩湎栢Ⱒ灯獴∺晡汳敽紧㸊†††††††††††㱤楶⁣污獳㴢浯摥猢㸊††††††††††††††㱳瑲潮朠捬慳猽≭潤敳⵬慢敬∾噩敷⁡猼⽳瑲潮朾ਠ†††††††††††††††††††††††‼獴牯湧⁴楴汥㴢䝲楤∊††††††††††††††捬慳猽≭潤敳⵭潤攠慣瑩癥潤攭杲楤∊††††††††††††††摡瑡⵶慬略㴢杲楤∾ਠ†††††††††‼⽳瑲潮朾ਠ†††††††††††††††††††††††††††††††‼愠捬慳猽≭潤敳⵭潤攠浯摥⵬楳琢ਠ†††††††††††瑩瑬攽≌楳琢ਠ†††††††††††桲敦㴢⌢ਠ†††††††††††摡瑡⵲潬攽≭潤攭獷楴捨敲∊†††††††††††⁤慴愭癡汵攽≬楳琢ਠ†††††††††††慲楡⵬慢敬汥摢礽≭潤敳⵬慢敬潤攭汩獴∾ਠ†††††††††‼⽡㸊††††††††††††††††††††㰯摩瘾ਠ†††ਠ†††‼摩瘠捬慳猽≴潯汢慲ⵡ浯畮琭睲慰灥爢㸊††††††㱤楶⁣污獳㴢瑯潬扡爭慭潵湴∾ਠ†††††‼獰慮⁣污獳㴢瑯潬扡爭湵浢敲∾㔼⽳灡渾⁉瑥浳††㰯摩瘾ਠ†††‼⽤楶㸊ਠ†††‼摩瘠捬慳猽≴潯汢慲ⵦ楬瑥牳⵷牡灰敲∾ਠ†††††††††††††‼摩瘠捬慳猽≳潲瑥爠景牭⵩湬楮攢㸊††††††㱡⁴楴汥㴢卥琦⍸㈰㭄敳捥湤楮朦⍸㈰㭄楲散瑩潮∠桲敦㴢⌢⁣污獳㴢慣瑩潮⁳潲瑥爭慣瑩潮⁳潲琭慳挢⁤慴愭牯汥㴢摩牥捴楯渭獷楴捨敲∠摡瑡⵶慬略㴢摥獣∾ਠ†††††‼椠捬慳猽≭潤畬攭楣潮∾ਠ†††††††‼獶朠捬慳猽≩捯渠楣潮⵳洠楣漭獯牴ⵤ敳挢㸼畳攠硬楮欺桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯獴慴楣⽶敲獩潮ㄷ〱ㄵ㜶㔰⽦牯湴敮搯䥮瑥牡捴楶㐯牯瑯牢楫支敮录匯業慧敳⽩捯湳⵳灲楴攮獶朣楣漭獯牴ⵤ敳挢㸼⽵獥㸼⽳癧㸊††††††㰯椾ਠ†††††‼獰慮⁣污獳㴢獲ⵯ湬礢㹓整⁄敳捥湤楮朠䑩牥捴楯渼⽳灡渾ਠ†††‼⽡㸊††ਠ†‼污扥氠捬慳猽≳潲瑥爭污扥氢⁦潲㴢獯牴敲∾卯牴⁂礼⽬慢敬㸊††㱳敬散琠楤㴢獯牴敲∠摡瑡⵲潬攽≳潲瑥爢⁣污獳㴢獯牴敲ⵯ灴楯湳⵳敬散琢⁤慴愭浡来⵩湩琽❻≳敬散瑂潸∺⁻絽✾ਠ†††††††††‼潰瑩潮⁶慬略㴢灯獩瑩潮∊††††††††††††††††††獥汥捴敤㴢獥汥捴敤∊††††††††††††††††㸊††††††††偯獩瑩潮††††††㰯潰瑩潮㸊††††††††††㱯灴楯渠癡汵攽≰物捥∊††††††††††††††††㸊††††††††偲楣攠†††††‼⽯灴楯渾ਠ†††††‼⽳敬散琾਼⽤楶㸊††††††ਠ†††††‼摩瘠捬慳猽≦楥汤業楴敲⁦潲洭楮汩湥∾ਠ†‼污扥氠捬慳猽≬慢敬∠景爽≬業楴敲∾ਠ†††‼獰慮㹓桯眼⽳灡渾ਠ†‼⽬慢敬㸊††㱳敬散琠楤㴢汩浩瑥爢⁤慴愭牯汥㴢汩浩瑥爢⁣污獳㴢汩浩瑥爭潰瑩潮猠洭獥汥捴∠摡瑡⵭慧攭楮楴㴧笢獥汥捴䉯砢㨠筽紧㸊††††††††††㱯灴楯渠癡汵攽∱㈢ਠ†††††††††††††††††⁳敬散瑥搽≳敬散瑥搢ਠ†††††††‾ਠ†††††††‱㈠†††††‼⽯灴楯渾ਠ†††††††††‼潰瑩潮⁶慬略㴢㈴∊††††††††㸊††††††††㈴††††††㰯潰瑩潮㸊††††††††††㱯灴楯渠癡汵攽∳㘢ਠ†††††††‾ਠ†††††††″㘠†††††‼⽯灴楯渾ਠ†††††‼⽳敬散琾ਊ㰯摩瘾ਊ††††††ਠ† ††ਠ† ††ਠ† ††††㰯摩瘾ਠ†‼⽤楶㸊††㰯摩瘾ਠ††††† ††㰯摩瘾਼摩瘊††††††獴祬攽≤楳灬慹㨠湯湥∊††††††捬慳猽≡浢慮湥牳⁡浢慮湥爭ㄴ∊††††摡瑡⵰潳楴楯渽∱㐢ਠ†††⁤慴愭牯汥㴢慭慳瑹ⵢ慮湥爭捯湴慩湥爢ਾ㰯摩瘾ਊ㱤楶ਠ†††††⁣污獳㴢慭扡湮敲猠慭扡湮敲ⴵ∊††††摡瑡⵰潳楴楯渽∵∊††††摡瑡⵲潬攽≡浡獴礭扡湮敲ⵣ潮瑡楮敲∊㸼⽤楶㸊ਊਊਊਊ㱤楶⁣污獳㴢慭獨潰批ⵦ楬瑥牳ⵢ潴瑯洭捭猢㸊††㰯摩瘾ਊਊ㱤楶⁤慴愭慭⵪猽≪猭楮楴∾ਠ† ਠ†‼⽤楶㸊††㱤楶⁣污獳㴢捡瑥杯特ⵤ敳捲楰瑩潮∾ਠ†††††††††††††‼獴祬放⍨瑭氭扯摹⁛摡瑡⵰戭獴祬攽圱低児㙝筪畳瑩晹ⵣ潮瑥湴㩦汥砭獴慲琻摩獰污示晬數㭦汥砭摩牥捴楯渺捯汵浮㭢慣歧牯畮搭灯獩瑩潮㩬敦琠瑯瀻扡捫杲潵湤⵳楺攺捯癥爻扡捫杲潵湤⵲数敡琺湯⵲数敡琻扡捫杲潵湤ⵡ瑴慣桭敮琺獣牯汬紼⽳瑹汥㸼摩瘠摡瑡ⵣ潮瑥湴⵴祰攽≲潷∠摡瑡ⵡ灰敡牡湣攽≦畬氭扬敥搢⁤慴愭敮慢汥⵰慲慬污砽∰∠摡瑡⵰慲慬污砭獰敥搽∰⸵∠摡瑡ⵢ慣歧牯畮搭業慧敳㴢筽∠摡瑡ⵢ慣歧牯畮搭瑹灥㴢業慧攢⁤慴愭癩摥漭汯潰㴢瑲略∠摡瑡⵶楤敯⵰污礭潮汹⵶楳楢汥㴢瑲略∠摡瑡⵶楤敯⵬慺礭汯慤㴢瑲略∠摡瑡⵶楤敯ⵦ慬汢慣欭獲挽∢⁤慴愭敬敭敮琽≭慩渢⁤慴愭灢⵳瑹汥㴢圱低児㘢㸼摩瘠摡瑡ⵣ潮瑥湴⵴祰攽≴數琢⁤慴愭慰灥慲慮捥㴢摥晡畬琢⁤慴愭敬敭敮琽≭慩渢㸼栲⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㨠汥晴㬢㸼獰慮⁳瑹汥㴢景湴⵳楺攺‱㙰砻∾㱳瑲潮朾㱳灡渠獴祬攽≦潮琭獩穥㨠㈶灸㬢㹄漠祯甠睡湴⁴漠汥慲渠浯牥⁡扯畴⁢楫攠捲慮歳⁡湤⁢潴瑯洠扲慣步瑳㼼⽳灡渾㱢爾㰯獴牯湧㸼⽳灡渾㰯栲㸍਼瀠獴祬攽≴數琭慬楧渺敦琻∾㱳灡渠獴祬攽≦潮琭獩穥㨠ㄶ灸㬠捯汯爺‣〰〰〰㬢㸼獴牯湧㹔桥⁣牡湫獥瑳⁡湤⁢潴瑯洠扲慣步瑳㰯獴牯湧㸠慲攠牥獰潮獩扬攠景爠瑲慮獦敲物湧⁴桥⁣祣汩獴❳⁦潲捥⁴漠瑨攠捨慩渠慮搬⁩渠瑵牮Ⱐ瑯⁴桥⁲敡爠睨敥氠潦⁴桥⁢楫攮⁔桥礠慲攠捯浰潳敤映潮攠潲潲攠捨慩湲楮杳⁡瑴慣桥搠瑯⁴桥⁣牡湫猬⁡琠瑨攠敮搠潦⁷桩捨⁡牥⁴桥⁰敤慬献⁔桥牥⁩猠愠捲慮欠景爠瑨攠物杨琠汥朠慮搠慮潴桥爠景爠瑨攠汥晴Ⱐ慮搠瑨敹⁡牥潵湴敤‱㠰⁤敧牥敳⁦牯洠敡捨瑨敲Ⱐ橯楮敤⁢礠瑨攠扯瑴潭⁢牡捫整⸼⽳灡渾㰯瀾ഊ㱰⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㨠汥晴㬢㸼獰慮⁳瑹汥㴢景湴⵳楺攺‱㙰砻⁣潬潲㨠⌰〰〰〻∾周攠㱡⁳瑹汥㴢捯汯爺‣〰〰〰㬢⁴慢楮摥砽∰∠瑩瑬攽≣桡楮物湧猢⁨牥昽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽣桡楮物湧献桴浬∠瑡牧整㴢形污湫∠牥氽≮潯灥湥爢㹣桡楮物湧猼⽡㸠慲攠来慲猠瑨慴潶攠瑨攠扩步❳⁣桡楮⁴漠瑲慮獦敲潴楯渠瑯⁴桥⁲敡爠睨敥氠瑨牯畧栠瑨攠㱡⁳瑹汥㴢捯汯爺‣〰〰〰㬢⁴慢楮摥砽∰∠瑩瑬攽≣慳獥瑴攢⁨牥昽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽣慳獥瑴敳⹨瑭氢⁴慲来琽≟扬慮欢⁲敬㴢湯潰敮敲∾捡獳整瑥㰯愾⸠周敲攠慲攠摩晦敲敮琠獩穥猠潦‼愠獴祬攽≣潬潲㨠⌰〰〰〻∠瑡扩湤數㴢〢⁴楴汥㴢捨慩湲楮杳∠桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯捨慩湲楮杳⹨瑭氢⁴慲来琽≟扬慮欢⁲敬㴢湯潰敮敲∾捨慩湲楮杳㰯愾⁴漠楮捲敡獥⁴牡湳浩獳楯渠景牣攠慮搠瑨畳⁡摪畳琠瑨攠扩步❳⁳灥敤⁴漠瑨攠摩晦敲敮琠瑥牲慩渠捯湤楴楯湳⸼⽳灡渾㰯瀾ഊ㱰⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㨠汥晴㬢㸼獰慮⁳瑹汥㴢景湴⵳楺攺‱㙰砻⁣潬潲㨠⌰〰〰〻∾周攠扯瑴潭⁢牡捫整⁣慮⁢攠捯湳楤敲敤⁴桥⁨敡牴映瑨攠扩步Ⱐ慳⁩琠楳湥映瑨攠浯獴⁩浰潲瑡湴⁥汥浥湴猠潦⁴桥⁢楫攬⁢畴⁩琠楳潴⁵獵慬汹⁴慬步搠慢潵琠扥捡畳攠楴⁩猠湯琠癩獩扬攮‼獴牯湧㹁汭潳琠慬氠扯瑴潭⁢牡捫整猠慲攠獥慬敤⁡湤⁣潭攠灲攭慳獥浢汥搠慮搠捡湮潴⁢攠摩獡獳敭扬敤㰯獴牯湧㸬⁢畴⁴桥礠捡渠扥⁧牥慳敤⁴漠業灲潶攠瑨敩爠灥牦潲浡湣攮㰯獰慮㸼⽰㸍਼瀠獴祬攽≴數琭慬楧渺敦琻∾㱳灡渠獴祬攽≦潮琭獩穥㨠ㄶ灸㬠捯汯爺‣〰〰〰㬢㹔桥獥‼獴牯湧㹢潴瑯洠扲慣步瑳㰯獴牯湧㸠摯潴晦敲慮礠潰瑩潮猠景爠杯潤慩湴敮慮捥爠牥灡楲Ⱐ獯⁩映瑨敹⁢牥慫⁤潷測⁩琠楳潳琠捯浭潮⁴漠桡癥⁴漠牥灬慣攠瑨攠敮瑩牥‼獴牯湧㹢潴瑯洠扲慣步琼⽳瑲潮朾⸼⽳灡渾㰯瀾ഊ㱰⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㨠汥晴㬢㸼獰慮⁳瑹汥㴢景湴⵳楺攺‱㙰砻⁣潬潲㨠⌰〰〰〻∾坩瑨潵琠愠晵湣瑩潮楮朠㱳瑲潮朾扯瑴潭⁢牡捫整㰯獴牯湧㸬⁴桥⁢楫攧猠摲楶整牡楮⁷潵汤潴⁷潲欬慫楮朠楴⁩浰潳獩扬攠瑯⁲楤攮‼獴牯湧㹂潴瑯洠扲慣步瑳⁡牥⁴祰楣慬汹⁣潮獩摥牥搠獥牶楣敡扬攠灡牴猼⽳瑲潮朾Ⱐ慬瑨潵杨⁳潭攠浯摥牮⁤敳楧湳⁡牥⁤敳楧湥搠瑯⁢攠牥灬慣敤⁲慴桥爠瑨慮⁲数慩牥搮⁔桥礠畳攠扥慲楮杳⁴漠獵灰潲琠瑨攠牯瑡瑩潮映瑨攠捲慮歳整Ⱐ睨楣栠捡渠獯浥瑩浥猠灲潤畣攠捲敡歩湧⁳潵湤猠潲⁤敶敬潰⁰污礠睨敮⁴桥⁢潴瑯洠扲慣步琠獴慲瑳⁴漠睥慲畴⸼⽳灡渾㰯瀾ഊ㱰⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㨠汥晴㬢㸼獰慮⁳瑹汥㴢景湴⵳楺攺‱㙰砻⁣潬潲㨠⌰〰〰〻∾㱳瑲潮朾䡩杨⵱畡汩瑹⁢潴瑯洠扲慣步瑳㰯獴牯湧㸠慲攠摥獩杮敤⁴漠扥⁤畲慢汥⁡湤潷ⵦ物捴楯測⁲敤畣楮朠灯睥爠汯獳⁡湤⁩湣牥慳楮朠灥摡氠敦晩捩敮捹⸠周楳⁩猠業灯牴慮琠扥捡畳攠瑨攠摲楶整牡楮⁣潭灯湥湴猠桡癥⁡⁳楧湩晩捡湴⁩浰慣琠潮⁴桥癥牡汬⁰敲景牭慮捥映瑨攠扩步⸼⽳灡渾㰯瀾ഊ㱰㸼摩瘠捬慳猽≷楤来琠扬潣欠扬潣欭獴慴楣ⵢ汯捫∾ਠ†‼⽤楶㸊‼摩瘠捬慳猽≷楤来琠扬潣欠扬潣欭獴慴楣ⵢ汯捫∾ਠ†‼⽤楶㸊‼摩瘠捬慳猽≷楤来琠扬潣欠扬潣欭獴慴楣ⵢ汯捫∾ਠ†‼⽤楶㸊‼摩瘠捬慳猽≷楤来琠扬潣欠扬潣欭獴慴楣ⵢ汯捫∾ਠ†‼⽤楶㸊‼摩瘠捬慳猽≷楤来琠扬潣欠扬潣欭獴慴楣ⵢ汯捫∾ਠ†‼栳⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㨠汥晴㬢㸼獴牯湧㹖楥眠潵爠捡瑡汯杵攺㰯獴牯湧㸼⽨㌾ഊ㱵氾ഊ㱬椠獴祬攽≴數琭慬楧渺敦琻∾㱡⁴慢楮摥砽∰∠瑩瑬攽≂潴瑯洠扲慣步瑳∠桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯扯瑴潭ⵢ牡捫整献桴浬⼢㹂潴瑯洠扲慣步瑳㰯愾㰯汩㸍਼汩⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㨠汥晴㬢㸼愠瑡扩湤數㴢〢⁴楴汥㴢䍡獳整瑥猢⁨牥昽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽣慳獥瑴敳⹨瑭氯∾䍡獳整瑥猼⽡㸼⽬椾ഊ㱬椠獴祬攽≴數琭慬楧渺敦琻∾㱡⁴慢楮摥砽∰∠瑩瑬攽≃桡楮物湧猢⁨牥昽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽣桡楮物湧献桴浬⼢㹃桡楮物湧猼⽡㸼⽬椾ഊ㱬椠獴祬攽≴數琭慬楧渺敦琻∾㱡⁴慢楮摥砽∰∠瑩瑬攽≃牡湫獥瑳∠桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯捲慮歳整献桴浬⼢㹃牡湫獥瑳㰯愾㰯汩㸍਼汩⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㨠汥晴㬢㸼愠瑡扩湤數㴢〢⁴楴汥㴢䝲潵灳整猢⁨牥昽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽧牯異獥瑳⹨瑭氯∾䝲潵灳整猼⽡㸼⽬椾ഊ㱬椠獴祬攽≴數琭慬楧渺敦琻∾㱡⁴慢楮摥砽∰∠瑩瑬攽≐潷敲浥瑥牳∠桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯灯睥牭整敲献桴浬⼢㹐潷敲浥瑥牳㰯愾㰯汩㸍਼汩⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㨠汥晴㬢㸼愠瑡扩湤數㴢〢⁴楴汥㴢䅣捥獯物敳∠桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯慣捥獳潲楥献桴浬⼢㹁捣敳獯物敳㰯愾㰯汩㸍਼⽵氾㰯摩瘾਼⽰㸼⽤楶㸼⽤楶㸠†††††‼⽤楶㸊㰯摩瘾㱤楶⁣污獳㴢獩摥扡爠獩摥扡爭浡楮⁣潬⵬札㌢㸊††㱤楶⁣污獳㴢扬潣欠晩汴敲∊††††⁩搽≬慹敲敤ⵦ楬瑥爭扬潣欢ਠ††††摡瑡⵭慧攭楮楴㴧笢捯汬慰獩扬攢㩻≯灥湥摓瑡瑥∺•慣瑩癥∬•捯汬慰獩扬攢㨠瑲略Ⱐ≡捴楶攢㨠晡汳攬•捯汬慴敲慬∺⁻•潰敮敤却慴攢㨠≦楬瑥爭慣瑩癥∬•敬敭敮琢㨠≢潤礢⁽⁽紧ਠ†‾ਠ†††††††‼摩瘠捬慳猽≦楬瑥牟彴楴汥⁢汯捫⵴楴汥⁦楬瑥爭瑩瑬攢⁤慴愭捯畮琽∰∾ਠ†††††‼獰慮⁤慴愭牯汥㴢瑩瑬攢㸼獰慮㹓桯瀠䉹㰯獰慮㸼⽳灡渾ਠ†††‼⽤楶㸊††††㱤楶⁣污獳㴢晩汴敲彟捯湴敮琠扬潣欭捯湴敮琠晩汴敲ⵣ潮瑥湴∾ਠ††††† ਠ†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††‼獰慮⁲潬攽≨敡摩湧∠慲楡⵬敶敬㴢㈢⁣污獳㴢晩汴敲彟獵扴楴汥⁢汯捫⵳畢瑩瑬攠晩汴敲⵳畢瑩瑬攠栱∾ਠ†††††††††††††⁆楬瑥牳††††††††††††㰯獰慮㸊††††††††††††㱤楶⁩搽≮慲牯眭批⵬楳琢ਠ††††††††††††††捬慳猽≦楬瑥牟彯灴楯湳⁦楬瑥爭潰瑩潮猠潰瑩潮∊††††††††††††††⁤慴愭牯汥㴢捯湴敮琢ਠ††††††††††††††摡瑡⵭慧攭楮楴㴧笢慣捯牤楯渢㩻≯灥湥摓瑡瑥∺•慣瑩癥∬•捯汬慰獩扬攢㨠瑲略Ⱐ≡捴楶攢㨠晡汳攬•浵汴楰汥䍯汬慰獩扬攢㨠瑲略絽✊††††††††††††㸊††††††††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢潰瑩潮彟楴敭⁦楬瑥爭潰瑩潮猭楴敭⁣慴敧潲礢ਠ††††††††††††摡瑡⵲潬攽≣潬污灳楢汥∾ਠ†††††††††††‼摩瘠捬慳猽≯灴楯湟彴楴汥⁦楬瑥爭潰瑩潮猭瑩瑬攢⁤慴愭牯汥㴢瑩瑬攢㸊††††††††††††††䍡瑥杯特㰯摩瘾ਠ†††††††††††‼摩瘠捬慳猽≯灴楯湟彣潮瑥湴⁦楬瑥爭潰瑩潮猭捯湴敮琢⁤慴愭牯汥㴢捯湴敮琢㸊††††††††††††††ਊ㱦潲洠摡瑡ⵡ浳桯灢礭晩汴敲㴢捡瑥杯特彩摳∊†††摡瑡ⵡ浳桯灢礭晩汴敲⵲敱略獴⵶慲㴢捡琢㸊††㱵氠捬慳猽≩瑥浳⁡洭晩汴敲⵩瑥浳ⵣ慴敧潲祟楤猠慭⵬慢敬猭景汤楮朊††ⵡ洭獩湧汥獥汥捴∊††††††††††獴祬攽≭慸⵨敩杨琺㌹ば砻ਠ†††††††††癥牦汯眭示⁡畴漻ਠ†††††††††癥牦汯眭砺⁨楤摥渻∊††††㸊††††††††㱬椠捬慳猽≩瑥洠‭楳ⵥ硰慮摥搠ⵦ楬瑥爭灡牥湴∊††††††摡瑡⵬慢敬㴢䉯瑴潭☣砲〻䉲慣步瑳∾ਠ††††† ††††††††††††††㱡⁣污獳㴢慭ⵦ楬瑥爭楴敭ⴶ㔷㍢敥ㄵ昸㌸††††††††††慭獨潰批ⵦ楬瑥爭灡牥湴∊†††††††††⁤慴愭慭⵪猽❦楬瑥爭楴敭ⵣ慴敧潲礭污扥汳䙯汤楮朧ਠ†††††††††慲楡⵬慢敬㴢䉯瑴潭☣砲〻䉲慣步瑳∊†††††††††⁴楴汥㴢䉯瑴潭☣砲〻䉲慣步瑳∊†††††††††⁨牥昽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽢潴瑯洭扲慣步瑳⹨瑭氢ਠ†††††††††††††††††‾ਠ††††† ††††††††††††††㱳灡渠捬慳猽≬慢敬∾䉯瑴潭⁂牡捫整猼⽳灡渾ਠ††††† ††††††††††††††㱳灡渠捬慳猽≣潵湴∾㈶㱳灡渠捬慳猽≦楬瑥爭捯畮琭污扥氢㸊††††††††楴敭猼⽳灡渾㰯獰慮㸊††††††ਠ†††††††††††††‼⽡㸊††††††††㱩湰畴⁣污獳㴢慭⵩湰畴∊†††††††††††慭攽≡浳桯灢祛捡瑝孝∊†††††††††††⁶慬略㴢㠹∊†††††††††††⁴祰攽≲慤楯∊†††††††††††⁡物愭污扥氽≂潴瑯洦⍸㈰㭂牡捫整猢ਠ††††††††††††††††† 㸊††††††††㱳灡渠捬慳猽≡浳桯灢礭捨潩捥∾㰯獰慮㸊††††††ਠ†††††††††‼⽬椾ਠ†††††‼汩⁣污獳㴢楴敭†⵩猭數灡湤敤‭晩汴敲⵰慲敮琢ਠ†††††⁤慴愭污扥氽≃慳獥瑴敳∾ਠ††††† ††††††††††††††㱡⁣污獳㴢慭ⵦ楬瑥爭楴敭ⴶ㔷㍢敥ㄶㄸㅡ††††††††††慭獨潰批ⵦ楬瑥爭灡牥湴∊†††††††††⁤慴愭慭⵪猽❦楬瑥爭楴敭ⵣ慴敧潲礭污扥汳䙯汤楮朧ਠ†††††††††慲楡⵬慢敬㴢䍡獳整瑥猢ਠ†††††††††瑩瑬攽≃慳獥瑴敳∊†††††††††⁨牥昽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽣慳獥瑴敳⹨瑭氢ਠ†††††††††††††††††‾ਠ††††† ††††††††††††††㱳灡渠捬慳猽≬慢敬∾䍡獳整瑥猼⽳灡渾ਠ††††† ††††††††††††††㱳灡渠捬慳猽≣潵湴∾㌼獰慮⁣污獳㴢晩汴敲ⵣ潵湴⵬慢敬∾ਠ†††††††⁩瑥浳㰯獰慮㸼⽳灡渾ਠ††††† ††††††††††††††㰯愾ਠ†††††††‼楮灵琠捬慳猽≡洭楮灵琢ਠ†††††††††††湡浥㴢慭獨潰批季慴嵛崢ਠ†††††††††††癡汵攽∲㘵∊†††††††††††⁴祰攽≲慤楯∊†††††††††††⁡物愭污扥氽≃慳獥瑴敳∊††††††††††††††††††⼾ਠ†††††††‼獰慮⁣污獳㴢慭獨潰批ⵣ桯楣攢㸼⽳灡渾ਠ††††† ††††††††††㰯汩㸊††††††㱬椠捬慳猽≩瑥洠‭楳ⵣ潬污灳楢汥‭楳ⵢ礭捬楣欠ⵦ潬摥搠ⵦ楬瑥爭灡牥湴∊††††††摡瑡⵬慢敬㴢䍨慩湲楮杳∾ਠ†††††††††††††‼獰慮⁣污獳㴢慭ⵣ潬污灳攭楣潮∾㰯獰慮㸊††††††ਠ†††††††††††††‼愠捬慳猽≡洭晩汴敲⵩瑥洭㘵㜳扥攱㘲攱愠†††††††††⁡浳桯灢礭晩汴敲⵰慲敮琢ਠ†††††††††摡瑡ⵡ洭橳㴧晩汴敲⵩瑥洭捡瑥杯特⵬慢敬獆潬摩湧✊†††††††††⁡物愭污扥氽≃桡楮物湧猢ਠ†††††††††瑩瑬攽≃桡楮物湧猢ਠ†††††††††桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯捨慩湲楮杳⹨瑭氢ਠ†††††††††††††††††‾ਠ††††† ††††††††††††††㱳灡渠捬慳猽≬慢敬∾䍨慩湲楮杳㰯獰慮㸊††††††ਠ†††††††††††††‼獰慮⁣污獳㴢捯畮琢㸳ㄼ獰慮⁣污獳㴢晩汴敲ⵣ潵湴⵬慢敬∾ਠ†††††††⁩瑥浳㰯獰慮㸼⽳灡渾ਠ††††† ††††††††††††††㰯愾ਠ†††††††‼楮灵琠捬慳猽≡洭楮灵琢ਠ†††††††††††湡浥㴢慭獨潰批季慴嵛崢ਠ†††††††††††癡汵攽∲㤢ਠ†††††††††††瑹灥㴢牡摩漢ਠ†††††††††††慲楡⵬慢敬㴢䍨慩湲楮杳∊††††††††††††††††††⼾ਠ†††††††‼獰慮⁣污獳㴢慭獨潰批ⵣ桯楣攢㸼⽳灡渾ਠ††††† ††††††††††††††††††††††㱵氠捬慳猽≩瑥浳⁩瑥浳ⵣ桩汤牥渠汥癥氭ㄠⵦ潬摩湧∾ਠ†††††††††††††‼汩⁣污獳㴢楴敭†⵩猭數灡湤敤‭晩汴敲⵰慲敮琢ਠ†††††⁤慴愭污扥氽≥䍨慩湲楮杳∾ਠ††††† ††††††††††††††㱡⁣污獳㴢慭ⵦ楬瑥爭楴敭ⴶ㔷㍢敥ㄶ㐴愶††††††††††慭獨潰批ⵦ楬瑥爭灡牥湴∊†††††††††⁤慴愭慭⵪猽❦楬瑥爭楴敭ⵣ慴敧潲礭污扥汳䙯汤楮朧ਠ†††††††††慲楡⵬慢敬㴢敃桡楮物湧猢ਠ†††††††††瑩瑬攽≥䍨慩湲楮杳∊†††††††††⁨牥昽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽣桡楮物湧猯散桡楮物湧献桴浬∊††††††††††††††††††㸊††††††ਠ†††††††††††††‼獰慮⁣污獳㴢污扥氢㹥䍨慩湲楮杳㰯獰慮㸊††††††ਠ†††††††††††††‼獰慮⁣污獳㴢捯畮琢㸴㱳灡渠捬慳猽≦楬瑥爭捯畮琭污扥氢㸊††††††††楴敭猼⽳灡渾㰯獰慮㸊††††††ਠ†††††††††††††‼⽡㸊††††††††㱩湰畴⁣污獳㴢慭⵩湰畴∊†††††††††††慭攽≡浳桯灢祛捡瑝孝∊†††††††††††⁶慬略㴢㌰∊†††††††††††⁴祰攽≲慤楯∊†††††††††††⁡物愭污扥氽≥䍨慩湲楮杳∊††††††††††††††††††⼾ਠ†††††††‼獰慮⁣污獳㴢慭獨潰批ⵣ桯楣攢㸼⽳灡渾ਠ††††† ††††††††††㰯汩㸊††††††㱬椠捬慳猽≩瑥洠‭楳ⵥ硰慮摥搠ⵦ楬瑥爭灡牥湴∊††††††摡瑡⵬慢敬㴢副慤☣砲〻䍨慩湲楮杳∾ਠ††††† ††††††††††††††㱡⁣污獳㴢慭ⵦ楬瑥爭楴敭ⴶ㔷㍢敥ㄶ㔸愴††††††††††慭獨潰批ⵦ楬瑥爭灡牥湴∊†††††††††⁤慴愭慭⵪猽❦楬瑥爭楴敭ⵣ慴敧潲礭污扥汳䙯汤楮朧ਠ†††††††††慲楡⵬慢敬㴢副慤☣砲〻䍨慩湲楮杳∊†††††††††⁴楴汥㴢副慤☣砲〻䍨慩湲楮杳∊†††††††††⁨牥昽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽣桡楮物湧猯牯慤ⵣ桡楮物湧献桴浬∊††††††††††††††††††㸊††††††ਠ†††††††††††††‼獰慮⁣污獳㴢污扥氢㹒潡搠䍨慩湲楮杳㰯獰慮㸊††††††ਠ†††††††††††††‼獰慮⁣污獳㴢捯畮琢㸱㔼獰慮⁣污獳㴢晩汴敲ⵣ潵湴⵬慢敬∾ਠ†††††††⁩瑥浳㰯獰慮㸼⽳灡渾ਠ††††† ††††††††††††††㰯愾ਠ†††††††‼楮灵琠捬慳猽≡洭楮灵琢ਠ†††††††††††湡浥㴢慭獨潰批季慴嵛崢ਠ†††††††††††癡汵攽∴〢ਠ†††††††††††瑹灥㴢牡摩漢ਠ†††††††††††慲楡⵬慢敬㴢副慤☣砲〻䍨慩湲楮杳∊††††††††††††††††††⼾ਠ†††††††‼獰慮⁣污獳㴢慭獨潰批ⵣ桯楣攢㸼⽳灡渾ਠ††††† ††††††††††㰯汩㸊††††††㱬椠捬慳猽≩瑥洠‭楳ⵥ硰慮摥搠ⵦ楬瑥爭灡牥湴∊††††††摡瑡⵬慢敬㴢䵔䈦⍸㈰㭃桡楮物湧猢㸊††††††ਠ†††††††††††††‼愠捬慳猽≡洭晩汴敲⵩瑥洭㘵㜳扥攱㘷ㅤ㤠†††††††††⁡浳桯灢礭晩汴敲⵰慲敮琢ਠ†††††††††摡瑡ⵡ洭橳㴧晩汴敲⵩瑥洭捡瑥杯特⵬慢敬獆潬摩湧✊†††††††††⁡物愭污扥氽≍呂☣砲〻䍨慩湲楮杳∊†††††††††⁴楴汥㴢䵔䈦⍸㈰㭃桡楮物湧猢ਠ†††††††††桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯捨慩湲楮杳⽭瑢ⵣ桡楮物湧献桴浬∊††††††††††††††††††㸊††††††ਠ†††††††††††††‼獰慮⁣污獳㴢污扥氢㹍呂⁃桡楮物湧猼⽳灡渾ਠ††††† ††††††††††††††㱳灡渠捬慳猽≣潵湴∾㜼獰慮⁣污獳㴢晩汴敲ⵣ潵湴⵬慢敬∾ਠ†††††††⁩瑥浳㰯獰慮㸼⽳灡渾ਠ††††† ††††††††††††††㰯愾ਠ†††††††‼楮灵琠捬慳猽≡洭楮灵琢ਠ†††††††††††湡浥㴢慭獨潰批季慴嵛崢ਠ†††††††††††癡汵攽∷㤢ਠ†††††††††††瑹灥㴢牡摩漢ਠ†††††††††††慲楡⵬慢敬㴢䵔䈦⍸㈰㭃桡楮物湧猢ਠ††††††††††††††††† 㸊††††††††㱳灡渠捬慳猽≡浳桯灢礭捨潩捥∾㰯獰慮㸊††††††ਠ†††††††††‼⽬椾ਠ†††††‼汩⁣污獳㴢楴敭†⵩猭數灡湤敤‭晩汴敲⵰慲敮琢ਠ†††††⁤慴愭污扥氽≇牡癥氦⍸㈰㭃桡楮物湧猢㸊††††††ਠ†††††††††††††‼愠捬慳猽≡洭晩汴敲⵩瑥洭㘵㜳扥攱㘸㠵戠†††††††††⁡浳桯灢礭晩汴敲⵰慲敮琢ਠ†††††††††摡瑡ⵡ洭橳㴧晩汴敲⵩瑥洭捡瑥杯特⵬慢敬獆潬摩湧✊†††††††††⁡物愭污扥氽≇牡癥氦⍸㈰㭃桡楮物湧猢ਠ†††††††††瑩瑬攽≇牡癥氦⍸㈰㭃桡楮物湧猢ਠ†††††††††桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯捨慩湲楮杳⽧牡癥氭捨慩湲楮杳⹨瑭氢ਠ†††††††††††††††††‾ਠ††††† ††††††††††††††㱳灡渠捬慳猽≬慢敬∾䝲慶敬⁃桡楮物湧猼⽳灡渾ਠ††††† ††††††††††††††㱳灡渠捬慳猽≣潵湴∾㈼獰慮⁣污獳㴢晩汴敲ⵣ潵湴⵬慢敬∾ਠ†††††††⁩瑥浳㰯獰慮㸼⽳灡渾ਠ††††† ††††††††††††††㰯愾ਠ†††††††‼楮灵琠捬慳猽≡洭楮灵琢ਠ†††††††††††湡浥㴢慭獨潰批季慴嵛崢ਠ†††††††††††癡汵攽∸㘢ਠ†††††††††††瑹灥㴢牡摩漢ਠ†††††††††††慲楡⵬慢敬㴢䝲慶敬☣砲〻䍨慩湲楮杳∊††††††††††††††††††⼾ਠ†††††††‼獰慮⁣污獳㴢慭獨潰批ⵣ桯楣攢㸼⽳灡渾ਠ††††† ††††††††††㰯汩㸊††††††㱬椠捬慳猽≩瑥洠‭楳ⵥ硰慮摥搠ⵦ楬瑥爭灡牥湴∊††††††摡瑡⵬慢敬㴢䍹捬潣牯獳☣砲〻䍨慩湲楮杳∾ਠ††††† ††††††††††††††㱡⁣污獳㴢慭ⵦ楬瑥爭楴敭ⴶ㔷㍢敥ㄶ㥤㍦††††††††††慭獨潰批ⵦ楬瑥爭灡牥湴∊†††††††††⁤慴愭慭⵪猽❦楬瑥爭楴敭ⵣ慴敧潲礭污扥汳䙯汤楮朧ਠ†††††††††慲楡⵬慢敬㴢䍹捬潣牯獳☣砲〻䍨慩湲楮杳∊†††††††††⁴楴汥㴢䍹捬潣牯獳☣砲〻䍨慩湲楮杳∊†††††††††⁨牥昽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽣桡楮物湧猯捹捬潣牯獳ⵣ桡楮物湧献桴浬∊††††††††††††††††††㸊††††††ਠ†††††††††††††‼獰慮⁣污獳㴢污扥氢㹃祣汯捲潳猠䍨慩湲楮杳㰯獰慮㸊††††††ਠ†††††††††††††‼獰慮⁣污獳㴢捯畮琢㸲㱳灡渠捬慳猽≦楬瑥爭捯畮琭污扥氢㸊††††††††楴敭猼⽳灡渾㰯獰慮㸊††††††ਠ†††††††††††††‼⽡㸊††††††††㱩湰畴⁣污獳㴢慭⵩湰畴∊†††††††††††慭攽≡浳桯灢祛捡瑝孝∊†††††††††††⁶慬略㴢㠷∊†††††††††††⁴祰攽≲慤楯∊†††††††††††⁡物愭污扥氽≃祣汯捲潳猦⍸㈰㭃桡楮物湧猢ਠ††††††††††††††††† 㸊††††††††㱳灡渠捬慳猽≡浳桯灢礭捨潩捥∾㰯獰慮㸊††††††ਠ†††††††††‼⽬椾ਠ† ††ਠ†††††††‼⽵氾ਠ†††††††††‼⽬椾ਠ†††††‼汩⁣污獳㴢楴敭†⵩猭捯汬慰獩扬攠⵩猭批ⵣ汩捫‭晩汴敲⵰慲敮琢ਠ†††††⁤慴愭污扥氽≃牡湫獥瑳∾ਠ†††††††††††††‼獰慮⁣污獳㴢慭ⵣ潬污灳攭楣潮∾㰯獰慮㸊††††††ਠ†††††††††††††‼愠捬慳猽≡洭晩汴敲⵩瑥洭㘵㜳扥攱㙢ㅥ攠†††††††††⁡浳桯灢礭晩汴敲⵰慲敮琢ਠ†††††††††摡瑡ⵡ洭橳㴧晩汴敲⵩瑥洭捡瑥杯特⵬慢敬獆潬摩湧✊†††††††††⁡物愭污扥氽≃牡湫獥瑳∊†††††††††⁴楴汥㴢䍲慮歳整猢ਠ†††††††††桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯捲慮歳整献桴浬∊††††††††††††††††††㸊††††††ਠ†††††††††††††‼獰慮⁣污獳㴢污扥氢㹃牡湫獥瑳㰯獰慮㸊††††††ਠ†††††††††††††‼獰慮⁣污獳㴢捯畮琢㸴㐼獰慮⁣污獳㴢晩汴敲ⵣ潵湴⵬慢敬∾ਠ†††††††⁩瑥浳㰯獰慮㸼⽳灡渾ਠ††††† ††††††††††††††㰯愾ਠ†††††††‼楮灵琠捬慳猽≡洭楮灵琢ਠ†††††††††††湡浥㴢慭獨潰批季慴嵛崢ਠ†††††††††††癡汵攽∲㘢ਠ†††††††††††瑹灥㴢牡摩漢ਠ†††††††††††慲楡⵬慢敬㴢䍲慮歳整猢ਠ††††††††††††††††† 㸊††††††††㱳灡渠捬慳猽≡浳桯灢礭捨潩捥∾㰯獰慮㸊††††††ਠ†††††††††††††††††††††‼畬⁣污獳㴢楴敭猠楴敭猭捨楬摲敮敶敬ⴱ‭景汤楮朢㸊††††††††††††††㱬椠捬慳猽≩瑥洠‭楳ⵣ潬污灳楢汥‭楳ⵢ礭捬楣欠ⵦ潬摥搠ⵦ楬瑥爭灡牥湴∊††††††摡瑡⵬慢敬㴢敂楫攦⍸㈰㭃牡湫獥瑳∾ਠ†††††††††††††‼獰慮⁣污獳㴢慭ⵣ潬污灳攭楣潮∾㰯獰慮㸊††††††ਠ†††††††††††††‼愠捬慳猽≡洭晩汴敲⵩瑥洭㘵㜳扥攱㙣㜴搠†††††††††⁡浳桯灢礭晩汴敲⵰慲敮琢ਠ†††††††††摡瑡ⵡ洭橳㴧晩汴敲⵩瑥洭捡瑥杯特⵬慢敬獆潬摩湧✊†††††††††⁡物愭污扥氽≥䉩步☣砲〻䍲慮歳整猢ਠ†††††††††瑩瑬攽≥䉩步☣砲〻䍲慮歳整猢ਠ†††††††††桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯捲慮歳整猯敢楫攭捲慮歳整献桴浬∊††††††††††††††††††㸊††††††ਠ†††††††††††††‼獰慮⁣污獳㴢污扥氢㹥䉩步⁃牡湫獥瑳㰯獰慮㸊††††††ਠ†††††††††††††‼獰慮⁣污獳㴢捯畮琢㸸㱳灡渠捬慳猽≦楬瑥爭捯畮琭污扥氢㸊††††††††楴敭猼⽳灡渾㰯獰慮㸊††††††ਠ†††††††††††††‼⽡㸊††††††††㱩湰畴⁣污獳㴢慭⵩湰畴∊†††††††††††慭攽≡浳桯灢祛捡瑝孝∊†††††††††††⁶慬略㴢㈷∊†††††††††††⁴祰攽≲慤楯∊†††††††††††⁡物愭污扥氽≥䉩步☣砲〻䍲慮歳整猢ਠ††††††††††††††††† 㸊††††††††㱳灡渠捬慳猽≡浳桯灢礭捨潩捥∾㰯獰慮㸊††††††ਠ†††††††††††††††††††††‼畬⁣污獳㴢楴敭猠楴敭猭捨楬摲敮敶敬ⴲ‭景汤楮朢㸊††††††††††††††㱬椠捬慳猽≩瑥洠‭楳ⵥ硰慮摥搠ⵦ楬瑥爭灡牥湴∊††††††摡瑡⵬慢敬㴢敃牡湫☣砲〻䅲浳∾ਠ††††† ††††††††††††††㱡⁣污獳㴢慭ⵦ楬瑥爭楴敭ⴶ㔷㍢敥ㄶ摡晡††††††††††慭獨潰批ⵦ楬瑥爭灡牥湴∊†††††††††⁤慴愭慭⵪猽❦楬瑥爭楴敭ⵣ慴敧潲礭污扥汳䙯汤楮朧ਠ†††††††††慲楡⵬慢敬㴢敃牡湫☣砲〻䅲浳∊†††††††††⁴楴汥㴢敃牡湫☣砲〻䅲浳∊†††††††††⁨牥昽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽣牡湫獥瑳⽥扩步ⵣ牡湫獥瑳⽥捲慮欭慲浳⹨瑭氢ਠ†††††††††††††††††‾ਠ††††† ††††††††††††††㱳灡渠捬慳猽≬慢敬∾敃牡湫⁁牭猼⽳灡渾ਠ††††† ††††††††††††††㱳灡渠捬慳猽≣潵湴∾㐼獰慮⁣污獳㴢晩汴敲ⵣ潵湴⵬慢敬∾ਠ†††††††⁩瑥浳㰯獰慮㸼⽳灡渾ਠ††††† ††††††††††††††㰯愾ਠ†††††††‼楮灵琠捬慳猽≡洭楮灵琢ਠ†††††††††††湡浥㴢慭獨潰批季慴嵛崢ਠ†††††††††††癡汵攽∲㠢ਠ†††††††††††瑹灥㴢牡摩漢ਠ†††††††††††慲楡⵬慢敬㴢敃牡湫☣砲〻䅲浳∊††††††††††††††††††⼾ਠ†††††††‼獰慮⁣污獳㴢慭獨潰批ⵣ桯楣攢㸼⽳灡渾ਠ††††† ††††††††††㰯汩㸊††ਠ† ††††††††㰯畬㸊††††††††††㰯汩㸊††††††㱬椠捬慳猽≩瑥洠‭楳ⵣ潬污灳楢汥‭楳ⵢ礭捬楣欠ⵦ潬摥搠ⵦ楬瑥爭灡牥湴∊††††††摡瑡⵬慢敬㴢副慤☣砲〻䍲慮歳整猢㸊††††††††††††††㱳灡渠捬慳猽≡洭捯汬慰獥⵩捯渢㸼⽳灡渾ਠ††††† ††††††††††††††㱡⁣污獳㴢慭ⵦ楬瑥爭楴敭ⴶ㔷㍢敥ㄶ昰㠵††††††††††慭獨潰批ⵦ楬瑥爭灡牥湴∊†††††††††⁤慴愭慭⵪猽❦楬瑥爭楴敭ⵣ慴敧潲礭污扥汳䙯汤楮朧ਠ†††††††††慲楡⵬慢敬㴢副慤☣砲〻䍲慮歳整猢ਠ†††††††††瑩瑬攽≒潡搦⍸㈰㭃牡湫獥瑳∊†††††††††⁨牥昽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽣牡湫獥瑳⽲潡搭捲慮歳整献桴浬∊††††††††††††††††††㸊††††††ਠ†††††††††††††‼獰慮⁣污獳㴢污扥氢㹒潡搠䍲慮歳整猼⽳灡渾ਠ††††† ††††††††††††††㱳灡渠捬慳猽≣潵湴∾㈴㱳灡渠捬慳猽≦楬瑥爭捯畮琭污扥氢㸊††††††††楴敭猼⽳灡渾㰯獰慮㸊††††††ਠ†††††††††††††‼⽡㸊††††††††㱩湰畴⁣污獳㴢慭⵩湰畴∊†††††††††††慭攽≡浳桯灢祛捡瑝孝∊†††††††††††⁶慬略㴢㌱∊†††††††††††⁴祰攽≲慤楯∊†††††††††††⁡物愭污扥氽≒潡搦⍸㈰㭃牡湫獥瑳∊††††††††††††††††††⼾ਠ†††††††‼獰慮⁣污獳㴢慭獨潰批ⵣ桯楣攢㸼⽳灡渾ਠ††††† ††††††††††††††††††††††㱵氠捬慳猽≩瑥浳⁩瑥浳ⵣ桩汤牥渠汥癥氭㈠ⵦ潬摩湧∾ਠ†††††††††††††‼汩⁣污獳㴢楴敭†⵩猭數灡湤敤‭晩汴敲⵰慲敮琢ਠ†††††⁤慴愭污扥氽≒潡搦⍸㈰㭃牡湫☣砲〻䅲浳∾ਠ††††† ††††††††††††††㱡⁣污獳㴢慭ⵦ楬瑥爭楴敭ⴶ㔷㍢敥ㄷ〴昱††††††††††慭獨潰批ⵦ楬瑥爭灡牥湴∊†††††††††⁤慴愭慭⵪猽❦楬瑥爭楴敭ⵣ慴敧潲礭污扥汳䙯汤楮朧ਠ†††††††††慲楡⵬慢敬㴢副慤☣砲〻䍲慮欦⍸㈰㭁牭猢ਠ†††††††††瑩瑬攽≒潡搦⍸㈰㭃牡湫☣砲〻䅲浳∊†††††††††⁨牥昽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽣牡湫獥瑳⽲潡搭捲慮歳整猯牯慤ⵣ牡湫ⵡ牭献桴浬∊††††††††††††††††††㸊††††††ਠ†††††††††††††‼獰慮⁣污獳㴢污扥氢㹒潡搠䍲慮欠䅲浳㰯獰慮㸊††††††ਠ†††††††††††††‼獰慮⁣污獳㴢捯畮琢㸵㱳灡渠捬慳猽≦楬瑥爭捯畮琭污扥氢㸊††††††††楴敭猼⽳灡渾㰯獰慮㸊††††††ਠ†††††††††††††‼⽡㸊††††††††㱩湰畴⁣污獳㴢慭⵩湰畴∊†††††††††††慭攽≡浳桯灢祛捡瑝孝∊†††††††††††⁶慬略㴢㌲∊†††††††††††⁴祰攽≲慤楯∊†††††††††††⁡物愭污扥氽≒潡搦⍸㈰㭃牡湫☣砲〻䅲浳∊††††††††††††††††††⼾ਠ†††††††‼獰慮⁣污獳㴢慭獨潰批ⵣ桯楣攢㸼⽳灡渾ਠ††††† ††††††††††㰯汩㸊††††††㱬椠捬慳猽≩瑥洠‭楳ⵥ硰慮摥搠ⵦ楬瑥爭灡牥湴∊††††††摡瑡⵬慢敬㴢副慤☣砲〻䍲慮欦⍸㈰㭃潭灯湥湴猢㸊††††††ਠ†††††††††††††‼愠捬慳猽≡洭晩汴敲⵩瑥洭㘵㜳扥攱㜱搹㐠†††††††††⁡浳桯灢礭晩汴敲⵰慲敮琢ਠ†††††††††摡瑡ⵡ洭橳㴧晩汴敲⵩瑥洭捡瑥杯特⵬慢敬獆潬摩湧✊†††††††††⁡物愭污扥氽≒潡搦⍸㈰㭃牡湫☣砲〻䍯浰潮敮瑳∊†††††††††⁴楴汥㴢副慤☣砲〻䍲慮欦⍸㈰㭃潭灯湥湴猢ਠ†††††††††桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯捲慮歳整猯牯慤ⵣ牡湫獥瑳⽲潡搭捲慮欭捯浰潮敮瑳⹨瑭氢ਠ†††††††††††††††††‾ਠ††††† ††††††††††††††㱳灡渠捬慳猽≬慢敬∾副慤⁃牡湫⁃潭灯湥湴猼⽳灡渾ਠ††††† ††††††††††††††㱳灡渠捬慳猽≣潵湴∾㜼獰慮⁣污獳㴢晩汴敲ⵣ潵湴⵬慢敬∾ਠ†††††††⁩瑥浳㰯獰慮㸼⽳灡渾ਠ††††† ††††††††††††††㰯愾ਠ†††††††‼楮灵琠捬慳猽≡洭楮灵琢ਠ†††††††††††湡浥㴢慭獨潰批季慴嵛崢ਠ†††††††††††癡汵攽∸㌢ਠ†††††††††††瑹灥㴢牡摩漢ਠ†††††††††††慲楡⵬慢敬㴢副慤☣砲〻䍲慮欦⍸㈰㭃潭灯湥湴猢ਠ††††††††††††††††† 㸊††††††††㱳灡渠捬慳猽≡浳桯灢礭捨潩捥∾㰯獰慮㸊††††††ਠ†††††††††‼⽬椾ਠ† ††ਠ†††††††‼⽵氾ਠ†††††††††‼⽬椾ਠ†††††‼汩⁣污獳㴢楴敭†⵩猭捯汬慰獩扬攠⵩猭批ⵣ汩捫‭景汤敤‭晩汴敲⵰慲敮琢ਠ†††††⁤慴愭污扥氽≍呂☣砲〻䍲慮歳整猢㸊††††††††††††††㱳灡渠捬慳猽≡洭捯汬慰獥⵩捯渢㸼⽳灡渾ਠ††††† ††††††††††††††㱡⁣污獳㴢慭ⵦ楬瑥爭楴敭ⴶ㔷㍢敥ㄷ㌵㘱††††††††††慭獨潰批ⵦ楬瑥爭灡牥湴∊†††††††††⁤慴愭慭⵪猽❦楬瑥爭楴敭ⵣ慴敧潲礭污扥汳䙯汤楮朧ਠ†††††††††慲楡⵬慢敬㴢䵔䈦⍸㈰㭃牡湫獥瑳∊†††††††††⁴楴汥㴢䵔䈦⍸㈰㭃牡湫獥瑳∊†††††††††⁨牥昽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽣牡湫獥瑳⽭瑢ⵣ牡湫獥瑳⹨瑭氢ਠ†††††††††††††††††‾ਠ††††† ††††††††††††††㱳灡渠捬慳猽≬慢敬∾䵔䈠䍲慮歳整猼⽳灡渾ਠ††††† ††††††††††††††㱳灡渠捬慳猽≣潵湴∾㤼獰慮⁣污獳㴢晩汴敲ⵣ潵湴⵬慢敬∾ਠ†††††††⁩瑥浳㰯獰慮㸼⽳灡渾ਠ††††† ††††††††††††††㰯愾ਠ†††††††‼楮灵琠捬慳猽≡洭楮灵琢ਠ†††††††††††湡浥㴢慭獨潰批季慴嵛崢ਠ†††††††††††癡汵攽∸〢ਠ†††††††††††瑹灥㴢牡摩漢ਠ†††††††††††慲楡⵬慢敬㴢䵔䈦⍸㈰㭃牡湫獥瑳∊††††††††††††††††††⼾ਠ†††††††‼獰慮⁣污獳㴢慭獨潰批ⵣ桯楣攢㸼⽳灡渾ਠ††††† ††††††††††††††††††††††㱵氠捬慳猽≩瑥浳⁩瑥浳ⵣ桩汤牥渠汥癥氭㈠ⵦ潬摩湧∾ਠ†††††††††††††‼汩⁣污獳㴢楴敭†⵩猭數灡湤敤‭晩汴敲⵰慲敮琢ਠ†††††⁤慴愭污扥氽≍呂☣砲〻䍲慮欦⍸㈰㭁牭猢㸊††††††ਠ†††††††††††††‼愠捬慳猽≡洭晩汴敲⵩瑥洭㘵㜳扥攱㜴慤㔠†††††††††⁡浳桯灢礭晩汴敲⵰慲敮琢ਠ†††††††††摡瑡ⵡ洭橳㴧晩汴敲⵩瑥洭捡瑥杯特⵬慢敬獆潬摩湧✊†††††††††⁡物愭污扥氽≍呂☣砲〻䍲慮欦⍸㈰㭁牭猢ਠ†††††††††瑩瑬攽≍呂☣砲〻䍲慮欦⍸㈰㭁牭猢ਠ†††††††††桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯捲慮歳整猯浴戭捲慮歳整猯浴戭捲慮欭慲浳⹨瑭氢ਠ†††††††††††††††††‾ਠ††††† ††††††††††††††㱳灡渠捬慳猽≬慢敬∾䵔䈠䍲慮欠䅲浳㰯獰慮㸊††††††ਠ†††††††††††††‼獰慮⁣污獳㴢捯畮琢㸴㱳灡渠捬慳猽≦楬瑥爭捯畮琭污扥氢㸊††††††††楴敭猼⽳灡渾㰯獰慮㸊††††††ਠ†††††††††††††‼⽡㸊††††††††㱩湰畴⁣污獳㴢慭⵩湰畴∊†††††††††††慭攽≡浳桯灢祛捡瑝孝∊†††††††††††⁶慬略㴢㠵∊†††††††††††⁴祰攽≲慤楯∊†††††††††††⁡物愭污扥氽≍呂☣砲〻䍲慮欦⍸㈰㭁牭猢ਠ††††††††††††††††† 㸊††††††††㱳灡渠捬慳猽≡浳桯灢礭捨潩捥∾㰯獰慮㸊††††††ਠ†††††††††‼⽬椾ਠ†††††‼汩⁣污獳㴢楴敭†⵩猭數灡湤敤‭晩汴敲⵰慲敮琢ਠ†††††⁤慴愭污扥氽≍呂☣砲〻䍲慮欦⍸㈰㭃潭灯湥湴猢㸊††††††ਠ†††††††††††††‼愠捬慳猽≡洭晩汴敲⵩瑥洭㘵㜳扥攱㜵敢ㄠ†††††††††⁡浳桯灢礭晩汴敲⵰慲敮琢ਠ†††††††††摡瑡ⵡ洭橳㴧晩汴敲⵩瑥洭捡瑥杯特⵬慢敬獆潬摩湧✊†††††††††⁡物愭污扥氽≍呂☣砲〻䍲慮欦⍸㈰㭃潭灯湥湴猢ਠ†††††††††瑩瑬攽≍呂☣砲〻䍲慮欦⍸㈰㭃潭灯湥湴猢ਠ†††††††††桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯捲慮歳整猯浴戭捲慮歳整猯浴戭捲慮欭捯浰潮敮瑳⹨瑭氢ਠ†††††††††††††††††‾ਠ††††† ††††††††††††††㱳灡渠捬慳猽≬慢敬∾䵔䈠䍲慮欠䍯浰潮敮瑳㰯獰慮㸊††††††ਠ†††††††††††††‼獰慮⁣污獳㴢捯畮琢㸱㱳灡渠捬慳猽≦楬瑥爭捯畮琭污扥氢㸊††††††††楴敭㰯獰慮㸼⽳灡渾ਠ††††† ††††††††††††††㰯愾ਠ†††††††‼楮灵琠捬慳猽≡洭楮灵琢ਠ†††††††††††湡浥㴢慭獨潰批季慴嵛崢ਠ†††††††††††癡汵攽∸㠢ਠ†††††††††††瑹灥㴢牡摩漢ਠ†††††††††††慲楡⵬慢敬㴢䵔䈦⍸㈰㭃牡湫☣砲〻䍯浰潮敮瑳∊††††††††††††††††††⼾ਠ†††††††‼獰慮⁣污獳㴢慭獨潰批ⵣ桯楣攢㸼⽳灡渾ਠ††††† ††††††††††㰯汩㸊††ਠ† ††††††††㰯畬㸊††††††††††㰯汩㸊††††††㱬椠捬慳猽≩瑥洠‭楳ⵣ潬污灳楢汥‭楳ⵢ礭捬楣欠ⵦ楬瑥爭灡牥湴∊††††††摡瑡⵬慢敬㴢䝲慶敬☣砲〻䍲慮歳整猢㸊††††††††††††††㱳灡渠捬慳猽≡洭捯汬慰獥⵩捯渢㸼⽳灡渾ਠ††††† ††††††††††††††㱡⁣污獳㴢慭ⵦ楬瑥爭楴敭ⴶ㔷㍢敥ㄷ㝤愰††††††††††慭獨潰批ⵦ楬瑥爭灡牥湴∊†††††††††⁤慴愭慭⵪猽❦楬瑥爭楴敭ⵣ慴敧潲礭污扥汳䙯汤楮朧ਠ†††††††††慲楡⵬慢敬㴢䝲慶敬☣砲〻䍲慮歳整猢ਠ†††††††††瑩瑬攽≇牡癥氦⍸㈰㭃牡湫獥瑳∊†††††††††⁨牥昽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽣牡湫獥瑳⽧牡癥氭捲慮歳整献桴浬∊††††††††††††††††††㸊††††††ਠ†††††††††††††‼獰慮⁣污獳㴢污扥氢㹇牡癥氠䍲慮歳整猼⽳灡渾ਠ††††† ††††††††††††††㱳灡渠捬慳猽≣潵湴∾㄰㱳灡渠捬慳猽≦楬瑥爭捯畮琭污扥氢㸊††††††††楴敭猼⽳灡渾㰯獰慮㸊††††††ਠ†††††††††††††‼⽡㸊††††††††㱩湰畴⁣污獳㴢慭⵩湰畴∊†††††††††††慭攽≡浳桯灢祛捡瑝孝∊†††††††††††⁶慬略㴢㠱∊†††††††††††⁴祰攽≲慤楯∊†††††††††††⁡物愭污扥氽≇牡癥氦⍸㈰㭃牡湫獥瑳∊††††††††††††††††††⼾ਠ†††††††‼獰慮⁣污獳㴢慭獨潰批ⵣ桯楣攢㸼⽳灡渾ਠ††††† ††††††††††††††††††††††㱵氠捬慳猽≩瑥浳⁩瑥浳ⵣ桩汤牥渠汥癥氭㈠ⵦ潬摩湧∾ਠ†††††††††††††‼汩⁣污獳㴢楴敭†⵩猭數灡湤敤‭晩汴敲⵰慲敮琢ਠ†††††⁤慴愭污扥氽≇牡癥氦⍸㈰㭃牡湫☣砲〻䅲浳∾ਠ††††† ††††††††††††††㱡⁣污獳㴢慭ⵦ楬瑥爭楴敭ⴶ㔷㍢敥ㄷ㤳挶††††††††††慭獨潰批ⵦ楬瑥爭灡牥湴∊†††††††††⁤慴愭慭⵪猽❦楬瑥爭楴敭ⵣ慴敧潲礭污扥汳䙯汤楮朧ਠ†††††††††慲楡⵬慢敬㴢䝲慶敬☣砲〻䍲慮欦⍸㈰㭁牭猢ਠ†††††††††瑩瑬攽≇牡癥氦⍸㈰㭃牡湫☣砲〻䅲浳∊†††††††††⁨牥昽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽣牡湫獥瑳⽧牡癥氭捲慮歳整猯杲慶敬ⵣ牡湫ⵡ牭献桴浬∊††††††††††††††††††㸊††††††ਠ†††††††††††††‼獰慮⁣污獳㴢污扥氢㹇牡癥氠䍲慮欠䅲浳㰯獰慮㸊††††††ਠ†††††††††††††‼獰慮⁣污獳㴢捯畮琢㸵㱳灡渠捬慳猽≦楬瑥爭捯畮琭污扥氢㸊††††††††楴敭猼⽳灡渾㰯獰慮㸊††††††ਠ†††††††††††††‼⽡㸊††††††††㱩湰畴⁣污獳㴢慭⵩湰畴∊†††††††††††慭攽≡浳桯灢祛捡瑝孝∊†††††††††††⁶慬略㴢㠲∊†††††††††††⁴祰攽≲慤楯∊†††††††††††⁡物愭污扥氽≇牡癥氦⍸㈰㭃牡湫☣砲〻䅲浳∊††††††††††⁣桥捫敤††††††††⼾ਠ†††††††‼獰慮⁣污獳㴢慭獨潰批ⵣ桯楣攢㸼⽳灡渾ਠ††††† ††††††††††㰯汩㸊††††††㱬椠捬慳猽≩瑥洠‭楳ⵥ硰慮摥搠ⵦ楬瑥爭灡牥湴∊††††††摡瑡⵬慢敬㴢䝲慶敬☣砲〻䍲慮欦⍸㈰㭃潭灯湥湴猢㸊††††††ਠ†††††††††††††‼愠捬慳猽≡洭晩汴敲⵩瑥洭㘵㜳扥攱㝡㘹搠†††††††††⁡浳桯灢礭晩汴敲⵰慲敮琢ਠ†††††††††摡瑡ⵡ洭橳㴧晩汴敲⵩瑥洭捡瑥杯特⵬慢敬獆潬摩湧✊†††††††††⁡物愭污扥氽≇牡癥氦⍸㈰㭃牡湫☣砲〻䍯浰潮敮瑳∊†††††††††⁴楴汥㴢䝲慶敬☣砲〻䍲慮欦⍸㈰㭃潭灯湥湴猢ਠ†††††††††桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯捲慮歳整猯杲慶敬ⵣ牡湫獥瑳⽧牡癥氭捲慮欭捯浰潮敮瑳⹨瑭氢ਠ†††††††††††††††††‾ਠ††††† ††††††††††††††㱳灡渠捬慳猽≬慢敬∾䝲慶敬⁃牡湫⁃潭灯湥湴猼⽳灡渾ਠ††††† ††††††††††††††㱳灡渠捬慳猽≣潵湴∾㐼獰慮⁣污獳㴢晩汴敲ⵣ潵湴⵬慢敬∾ਠ†††††††⁩瑥浳㰯獰慮㸼⽳灡渾ਠ††††† ††††††††††††††㰯愾ਠ†††††††‼楮灵琠捬慳猽≡洭楮灵琢ਠ†††††††††††湡浥㴢慭獨潰批季慴嵛崢ਠ†††††††††††癡汵攽∸㐢ਠ†††††††††††瑹灥㴢牡摩漢ਠ†††††††††††慲楡⵬慢敬㴢䝲慶敬☣砲〻䍲慮欦⍸㈰㭃潭灯湥湴猢ਠ††††††††††††††††† 㸊††††††††㱳灡渠捬慳猽≡浳桯灢礭捨潩捥∾㰯獰慮㸊††††††ਠ†††††††††‼⽬椾ਠ† ††ਠ†††††††‼⽵氾ਠ†††††††††‼⽬椾ਠ† ††ਠ†††††††‼⽵氾ਠ†††††††††‼⽬椾ਠ†††††‼汩⁣污獳㴢楴敭†⵩猭數灡湤敤‭晩汴敲⵰慲敮琢ਠ†††††⁤慴愭污扥氽≇牯異獥瑳∾ਠ††††† ††††††††††††††㱡⁣污獳㴢慭ⵦ楬瑥爭楴敭ⴶ㔷㍢敥ㄷ扣挹††††††††††慭獨潰批ⵦ楬瑥爭灡牥湴∊†††††††††⁤慴愭慭⵪猽❦楬瑥爭楴敭ⵣ慴敧潲礭污扥汳䙯汤楮朧ਠ†††††††††慲楡⵬慢敬㴢䝲潵灳整猢ਠ†††††††††瑩瑬攽≇牯異獥瑳∊†††††††††⁨牥昽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽧牯異獥瑳⹨瑭氢ਠ†††††††††††††††††‾ਠ††††† ††††††††††††††㱳灡渠捬慳猽≬慢敬∾䝲潵灳整猼⽳灡渾ਠ††††† ††††††††††††††㱳灡渠捬慳猽≣潵湴∾㈼獰慮⁣污獳㴢晩汴敲ⵣ潵湴⵬慢敬∾ਠ†††††††⁩瑥浳㰯獰慮㸼⽳灡渾ਠ††††† ††††††††††††††㰯愾ਠ†††††††‼楮灵琠捬慳猽≡洭楮灵琢ਠ†††††††††††湡浥㴢慭獨潰批季慴嵛崢ਠ†††††††††††癡汵攽∹〢ਠ†††††††††††瑹灥㴢牡摩漢ਠ†††††††††††慲楡⵬慢敬㴢䝲潵灳整猢ਠ††††††††††††††††† 㸊††††††††㱳灡渠捬慳猽≡浳桯灢礭捨潩捥∾㰯獰慮㸊††††††ਠ†††††††††‼⽬椾ਠ†††††‼汩⁣污獳㴢楴敭†⵩猭捯汬慰獩扬攠⵩猭批ⵣ汩捫‭景汤敤‭晩汴敲⵰慲敮琢ਠ†††††⁤慴愭污扥氽≐潷敲浥瑥牳∾ਠ†††††††††††††‼獰慮⁣污獳㴢慭ⵣ潬污灳攭楣潮∾㰯獰慮㸊††††††ਠ†††††††††††††‼愠捬慳猽≡洭晩汴敲⵩瑥洭㘵㜳扥攱㝤㉦映†††††††††⁡浳桯灢礭晩汴敲⵰慲敮琢ਠ†††††††††摡瑡ⵡ洭橳㴧晩汴敲⵩瑥洭捡瑥杯特⵬慢敬獆潬摩湧✊†††††††††⁡物愭污扥氽≐潷敲浥瑥牳∊†††††††††⁴楴汥㴢偯睥牭整敲猢ਠ†††††††††桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯灯睥牭整敲献桴浬∊††††††††††††††††††㸊††††††ਠ†††††††††††††‼獰慮⁣污獳㴢污扥氢㹐潷敲浥瑥牳㰯獰慮㸊††††††ਠ†††††††††††††‼獰慮⁣污獳㴢捯畮琢㸷㱳灡渠捬慳猽≦楬瑥爭捯畮琭污扥氢㸊††††††††楴敭猼⽳灡渾㰯獰慮㸊††††††ਠ†††††††††††††‼⽡㸊††††††††㱩湰畴⁣污獳㴢慭⵩湰畴∊†††††††††††慭攽≡浳桯灢祛捡瑝孝∊†††††††††††⁶慬略㴢㜳∊†††††††††††⁴祰攽≲慤楯∊†††††††††††⁡物愭污扥氽≐潷敲浥瑥牳∊††††††††††††††††††⼾ਠ†††††††‼獰慮⁣污獳㴢慭獨潰批ⵣ桯楣攢㸼⽳灡渾ਠ††††† ††††††††††††††††††††††㱵氠捬慳猽≩瑥浳⁩瑥浳ⵣ桩汤牥渠汥癥氭ㄠⵦ潬摩湧∾ਠ†††††††††††††‼汩⁣污獳㴢楴敭†⵩猭數灡湤敤‭晩汴敲⵰慲敮琢ਠ†††††⁤慴愭污扥氽≒潡搦⍸㈰㭐潷敲浥瑥牳∾ਠ††††† ††††††††††††††㱡⁣污獳㴢慭ⵦ楬瑥爭楴敭ⴶ㔷㍢敥ㄷ敡㤲††††††††††慭獨潰批ⵦ楬瑥爭灡牥湴∊†††††††††⁤慴愭慭⵪猽❦楬瑥爭楴敭ⵣ慴敧潲礭污扥汳䙯汤楮朧ਠ†††††††††慲楡⵬慢敬㴢副慤☣砲〻偯睥牭整敲猢ਠ†††††††††瑩瑬攽≒潡搦⍸㈰㭐潷敲浥瑥牳∊†††††††††⁨牥昽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽰潷敲浥瑥牳⽲潡搭灯睥牭整敲献桴浬∊††††††††††††††††††㸊††††††ਠ†††††††††††††‼獰慮⁣污獳㴢污扥氢㹒潡搠偯睥牭整敲猼⽳灡渾ਠ††††† ††††††††††††††㱳灡渠捬慳猽≣潵湴∾㐼獰慮⁣污獳㴢晩汴敲ⵣ潵湴⵬慢敬∾ਠ†††††††⁩瑥浳㰯獰慮㸼⽳灡渾ਠ††††† ††††††††††††††㰯愾ਠ†††††††‼楮灵琠捬慳猽≡洭楮灵琢ਠ†††††††††††湡浥㴢慭獨潰批季慴嵛崢ਠ†††††††††††癡汵攽∷㐢ਠ†††††††††††瑹灥㴢牡摩漢ਠ†††††††††††慲楡⵬慢敬㴢副慤☣砲〻偯睥牭整敲猢ਠ††††††††††††††††† 㸊††††††††㱳灡渠捬慳猽≡浳桯灢礭捨潩捥∾㰯獰慮㸊††††††ਠ†††††††††‼⽬椾ਠ†††††‼汩⁣污獳㴢楴敭†⵩猭數灡湤敤‭晩汴敲⵰慲敮琢ਠ†††††⁤慴愭污扥氽≍呂☣砲〻偯睥牭整敲猢㸊††††††ਠ†††††††††††††‼愠捬慳猽≡洭晩汴敲⵩瑥洭㘵㜳扥攱㠰ㄵ㤠†††††††††⁡浳桯灢礭晩汴敲⵰慲敮琢ਠ†††††††††摡瑡ⵡ洭橳㴧晩汴敲⵩瑥洭捡瑥杯特⵬慢敬獆潬摩湧✊†††††††††⁡物愭污扥氽≍呂☣砲〻偯睥牭整敲猢ਠ†††††††††瑩瑬攽≍呂☣砲〻偯睥牭整敲猢ਠ†††††††††桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯灯睥牭整敲猯浴戭灯睥牭整敲献桴浬∊††††††††††††††††††㸊††††††ਠ†††††††††††††‼獰慮⁣污獳㴢污扥氢㹍呂⁐潷敲浥瑥牳㰯獰慮㸊††††††ਠ†††††††††††††‼獰慮⁣污獳㴢捯畮琢㸴㱳灡渠捬慳猽≦楬瑥爭捯畮琭污扥氢㸊††††††††楴敭猼⽳灡渾㰯獰慮㸊††††††ਠ†††††††††††††‼⽡㸊††††††††㱩湰畴⁣污獳㴢慭⵩湰畴∊†††††††††††慭攽≡浳桯灢祛捡瑝孝∊†††††††††††⁶慬略㴢㜸∊†††††††††††⁴祰攽≲慤楯∊†††††††††††⁡物愭污扥氽≍呂☣砲〻偯睥牭整敲猢ਠ††††††††††††††††† 㸊††††††††㱳灡渠捬慳猽≡浳桯灢礭捨潩捥∾㰯獰慮㸊††††††ਠ†††††††††‼⽬椾ਠ† ††ਠ†††††††‼⽵氾ਠ†††††††††‼⽬椾ਠ†††††‼汩⁣污獳㴢楴敭†⵩猭數灡湤敤‭晩汴敲⵰慲敮琢ਠ†††††⁤慴愭污扥氽≁捣敳獯物敳∾ਠ††††† ††††††††††††††㱡⁣污獳㴢慭ⵦ楬瑥爭楴敭ⴶ㔷㍢敥ㄸㄸ㔷††††††††††慭獨潰批ⵦ楬瑥爭灡牥湴∊†††††††††⁤慴愭慭⵪猽❦楬瑥爭楴敭ⵣ慴敧潲礭污扥汳䙯汤楮朧ਠ†††††††††慲楡⵬慢敬㴢䅣捥獳潲楥猢ਠ†††††††††瑩瑬攽≁捣敳獯物敳∊†††††††††⁨牥昽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽡捣敳獯物敳⹨瑭氢ਠ†††††††††††††††††‾ਠ††††† ††††††††††††††㱳灡渠捬慳猽≬慢敬∾䅣捥獳潲楥猼⽳灡渾ਠ††††† ††††††††††††††㱳灡渠捬慳猽≣潵湴∾ㄱ㱳灡渠捬慳猽≦楬瑥爭捯畮琭污扥氢㸊††††††††楴敭猼⽳灡渾㰯獰慮㸊††††††ਠ†††††††††††††‼⽡㸊††††††††㱩湰畴⁣污獳㴢慭⵩湰畴∊†††††††††††慭攽≡浳桯灢祛捡瑝孝∊†††††††††††⁶慬略㴢㈵∊†††††††††††⁴祰攽≲慤楯∊†††††††††††⁡物愭污扥氽≁捣敳獯物敳∊††††††††††††††††††⼾ਠ†††††††‼獰慮⁣污獳㴢慭獨潰批ⵣ桯楣攢㸼⽳灡渾ਠ††††† ††††††††††㰯汩㸊††ਠ† ††㰯畬㸊㰯景牭㸊ਠ† 㰯摩瘾ਠ†††††††††‼⽤楶㸊††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢潰瑩潮彟楴敭⁦楬瑥爭潰瑩潮猭楴敭⁤楳捩灬楮攢ਠ††††††††††††摡瑡⵲潬攽≣潬污灳楢汥∾ਠ†††††††††††‼摩瘠捬慳猽≯灴楯湟彴楴汥⁦楬瑥爭潰瑩潮猭瑩瑬攢⁤慴愭牯汥㴢瑩瑬攢㸊††††††††††††††䑩獣楰汩湥㰯摩瘾ਠ†††††††††††‼摩瘠捬慳猽≯灴楯湟彣潮瑥湴⁦楬瑥爭潰瑩潮猭捯湴敮琢⁤慴愭牯汥㴢捯湴敮琢㸊††††††††††††††ਊ㱦潲洠捬慳猽≡洭牡湧敳•ਠ††⁩搽≡洭牡湧敳ⵤ楳捩灬楮攢ਠ††⁤慴愭慭⵪猽≲慮来猢ਠ††††⁤慴愭慭獨潰批ⵦ楬瑥爽≤楳捩灬楮攢ਠ††⁤慴愭慭獨潰批ⵦ楬瑥爭牥煵敳琭癡爽≤楳捩灬楮攢ਠ††⁡畴潣潭灬整攽≯晦∾ਠ†‼潬⁣污獳㴢楴敭猠慭ⵦ楬瑥爭楴敭猭摩獣楰汩湥††††ⵡ洭潶敲晬潷††††ⵡ洭獩湧汥獥汥捴∊††††††††††獴祬攽≭慸⵨敩杨琺㌹ば砻∊††††㸊††††††††††††††††††††††††††㱬椠捬慳猽≩瑥洠∊††††††††摡瑡⵬慢敬㴢䍹捬潣牯獳∾ਠ†††††††††††††††††††††††††††‼愊††††††††††††捬慳猽≡洭晩汴敲⵩瑥洭㘵㜳扥攱㠳㝦㤢ਠ†††††††††††⁤慴愭慭⵪猽≦楬瑥爭楴敭ⵤ敦慵汴∊††††††††††††桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯捲慮歳整猯杲慶敬ⵣ牡湫獥瑳⽧牡癥氭捲慮欭慲浳⹨瑭氿摩獣楰汩湥㴲〱∊††††††††††††⁲敬㴢湯景汬潷∠†††††††††‾ਊ††††††††††††㱳灡渠捬慳猽≬慢敬∾䍹捬潣牯獳㰯獰慮㸊††††††††††††††††††††††††††㱳灡渠捬慳猽≣潵湴∾ਠ†††††††††††††††′††††††††††††††㰯獰慮㸊††††††††††††††††††††††㰯愾ਠ†††††††††‼楮灵琊††††††††††††湡浥㴢慭獨潰批孤楳捩灬楮敝孝∊††††††††††††癡汵攽∲〱∊††††††††††††瑹灥㴢牡摩漢ਠ†††††††††††⁡物愭污扥氽≃祣汯捲潳猢ਠ†††††††††††⁤慴愭摩杩瑳ⵡ晴敲ⵤ潴㴢〢ਠ†††††††††††⁳瑹汥㴢∊††††††††††††††††††††††⼾ਠ†††††††††††††††††††††‼獰慮⁣污獳㴢慭獨潰批ⵣ桯楣攢㸼⽳灡渾ਠ†††††††††††††††††††††††‼⽬椾ਠ†††††††††††††††††††††‼汩⁣污獳㴢楴敭•ਠ†††††††⁤慴愭污扥氽≇牡癥氢㸊††††††††††††††††††††††††††††㱡ਠ†††††††††††⁣污獳㴢慭ⵦ楬瑥爭楴敭ⴶ㔷㍢敥ㄸ㍡㠶∊††††††††††††摡瑡ⵡ洭橳㴢晩汴敲⵩瑥洭摥晡畬琢ਠ†††††††††††⁨牥昽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽣牡湫獥瑳⽧牡癥氭捲慮歳整猯杲慶敬ⵣ牡湫ⵡ牭献桴浬㽤楳捩灬楮攽㠢ਠ††††††††††††牥氽≮潦潬汯眢††††††††††㸊ਠ†††††††††††‼獰慮⁣污獳㴢污扥氢㹇牡癥氼⽳灡渾ਠ†††††††††††††††††††††††††‼獰慮⁣污獳㴢捯畮琢㸊††††††††††††††††㔠†††††††††††††‼⽳灡渾ਠ†††††††††††††††††††††‼⽡㸊††††††††††㱩湰畴ਠ†††††††††††慭攽≡浳桯灢祛摩獣楰汩湥嵛崢ਠ†††††††††††⁶慬略㴢㠢ਠ†††††††††††⁴祰攽≲慤楯∊††††††††††††慲楡⵬慢敬㴢䝲慶敬∊††††††††††††摡瑡ⵤ楧楴猭慦瑥爭摯琽∰∊††††††††††††獴祬攽∢ਠ††††††††††††††††††††† 㸊††††††††††††††††††††††㱳灡渠捬慳猽≡浳桯灢礭捨潩捥∾㰯獰慮㸊††††††††††††††††††††††††㰯汩㸊††††††††††††††††††††††㱬椠捬慳猽≩瑥洠∊††††††††摡瑡⵬慢敬㴢副慤∾ਠ†††††††††††††††††††††††††††‼愊††††††††††††捬慳猽≡洭晩汴敲⵩瑥洭㘵㜳扥攱㠳扥㠢ਠ†††††††††††⁤慴愭慭⵪猽≦楬瑥爭楴敭ⵤ敦慵汴∊††††††††††††桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯捲慮歳整猯杲慶敬ⵣ牡湫獥瑳⽧牡癥氭捲慮欭慲浳⹨瑭氿摩獣楰汩湥㴷∊††††††††††††⁲敬㴢湯景汬潷∠†††††††††‾ਊ††††††††††††㱳灡渠捬慳猽≬慢敬∾副慤㰯獰慮㸊††††††††††††††††††††††††††㱳灡渠捬慳猽≣潵湴∾ਠ†††††††††††††††‵††††††††††††††㰯獰慮㸊††††††††††††††††††††††㰯愾ਠ†††††††††‼楮灵琊††††††††††††湡浥㴢慭獨潰批孤楳捩灬楮敝孝∊††††††††††††癡汵攽∷∊††††††††††††瑹灥㴢牡摩漢ਠ†††††††††††⁡物愭污扥氽≒潡搢ਠ†††††††††††⁤慴愭摩杩瑳ⵡ晴敲ⵤ潴㴢〢ਠ†††††††††††⁳瑹汥㴢∊††††††††††††††††††††††⼾ਠ†††††††††††††††††††††‼獰慮⁣污獳㴢慭獨潰批ⵣ桯楣攢㸼⽳灡渾ਠ†††††††††††††††††††††††‼⽬椾ਠ†††††††††††††††††††††‼汩⁣污獳㴢楴敭•ਠ†††††††⁤慴愭污扥氽≔牡捫∾ਠ†††††††††††††††††††††††††††‼愊††††††††††††捬慳猽≡洭晩汴敲⵩瑥洭㘵㜳扥攱㠳搱搢ਠ†††††††††††⁤慴愭慭⵪猽≦楬瑥爭楴敭ⵤ敦慵汴∊††††††††††††桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯捲慮歳整猯杲慶敬ⵣ牡湫獥瑳⽧牡癥氭捲慮欭慲浳⹨瑭氿摩獣楰汩湥㴳㠳∊††††††††††††⁲敬㴢湯景汬潷∠†††††††††‾ਊ††††††††††††㱳灡渠捬慳猽≬慢敬∾呲慣欼⽳灡渾ਠ†††††††††††††††††††††††††‼獰慮⁣污獳㴢捯畮琢㸊††††††††††††††††㐠†††††††††††††‼⽳灡渾ਠ†††††††††††††††††††††‼⽡㸊††††††††††㱩湰畴ਠ†††††††††††慭攽≡浳桯灢祛摩獣楰汩湥嵛崢ਠ†††††††††††⁶慬略㴢㌸㌢ਠ†††††††††††⁴祰攽≲慤楯∊††††††††††††慲楡⵬慢敬㴢呲慣欢ਠ†††††††††††⁤慴愭摩杩瑳ⵡ晴敲ⵤ潴㴢〢ਠ†††††††††††⁳瑹汥㴢∊††††††††††††††††††††††⼾ਠ†††††††††††††††††††††‼獰慮⁣污獳㴢慭獨潰批ⵣ桯楣攢㸼⽳灡渾ਠ†††††††††††††††††††††††‼⽬椾ਠ†††††††††††††††††††††‼汩⁣污獳㴢楴敭•ਠ†††††††⁤慴愭污扥氽≔物慴桬潮∾ਠ†††††††††††††††††††††††††††‼愊††††††††††††捬慳猽≡洭晩汴敲⵩瑥洭㘵㜳扥攱㠳攷㌢ਠ†††††††††††⁤慴愭慭⵪猽≦楬瑥爭楴敭ⵤ敦慵汴∊††††††††††††桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯捲慮歳整猯杲慶敬ⵣ牡湫獥瑳⽧牡癥氭捲慮欭慲浳⹨瑭氿摩獣楰汩湥㴳㄰∊††††††††††††⁲敬㴢湯景汬潷∠†††††††††‾ਊ††††††††††††㱳灡渠捬慳猽≬慢敬∾呲楡瑨汯渼⽳灡渾ਠ†††††††††††††††††††††††††‼獰慮⁣污獳㴢捯畮琢㸊††††††††††††††††㌠†††††††††††††‼⽳灡渾ਠ†††††††††††††††††††††‼⽡㸊††††††††††㱩湰畴ਠ†††††††††††慭攽≡浳桯灢祛摩獣楰汩湥嵛崢ਠ†††††††††††⁶慬略㴢㌱〢ਠ†††††††††††⁴祰攽≲慤楯∊††††††††††††慲楡⵬慢敬㴢呲楡瑨汯渢ਠ†††††††††††⁤慴愭摩杩瑳ⵡ晴敲ⵤ潴㴢〢ਠ†††††††††††⁳瑹汥㴢∊††††††††††††††††††††††⼾ਠ†††††††††††††††††††††‼獰慮⁣污獳㴢慭獨潰批ⵣ桯楣攢㸼⽳灡渾ਠ†††††††††††††††††††††††‼⽬椾ਠ†††††‼⽯氾਼⽦潲派ਊ㰯摩瘾ਠ†††††††††‼⽤楶㸊††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢潰瑩潮彟楴敭⁦楬瑥爭潰瑩潮猭楴敭⁰物捥∊††††††††††††⁤慴愭牯汥㴢捯汬慰獩扬攢㸊††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢潰瑩潮彟瑩瑬攠晩汴敲ⵯ灴楯湳⵴楴汥∠摡瑡⵲潬攽≴楴汥∾ਠ†††††††††††††⁐物捥㰯摩瘾ਠ†††††††††††‼摩瘠捬慳猽≯灴楯湟彣潮瑥湴⁦楬瑥爭潰瑩潮猭捯湴敮琢⁤慴愭牯汥㴢捯湴敮琢㸊††††††††††††††ਊ㱦潲洠捬慳猽≡洭牡湧敳⁰物捥⵲慮来猢ਠ††⁩搽≡洭牡湧敳⵰物捥∊†††摡瑡ⵡ洭橳㴢牡湧敳∊††††††摡瑡ⵡ浳桯灢礭橳㴢灲楣攭牡湧敳∊†††††摡瑡ⵡ浳桯灢礭晩汴敲㴢灲楣攢ਠ††⁤慴愭慭獨潰批ⵦ楬瑥爭牥煵敳琭癡爽≰物捥∊†††慵瑯捯浰汥瑥㴢潦昢㸊††㱯氠捬慳猽≩瑥浳⁡洭晩汴敲⵩瑥浳⵰物捥††††ⵡ洭潶敲晬潷††††ⵡ洭獩湧汥獥汥捴∊††††††††††獴祬攽≭慸⵨敩杨琺㌹ば砻∊††††㸊††††††††††††††††††††††††††㱬椠捬慳猽≩瑥洠∊††††††††摡瑡⵬慢敬㴢␱㄰⸶㘠ⴠ␲㈱⸳㈢㸊††††††††††††††††††††††††††††㱡ਠ†††††††††††⁣污獳㴢慭ⵦ楬瑥爭楴敭ⴶ㔷㍢敥ㄸ㐱愰∊††††††††††††摡瑡ⵡ洭橳㴢晩汴敲⵩瑥洭摥晡畬琢ਠ†††††††††††⁨牥昽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽣牡湫獥瑳⽧牡癥氭捲慮歳整猯杲慶敬ⵣ牡湫ⵡ牭献桴浬㽰物捥㴱〰⸰〭㈰〮〰∊††††††††††††††††††††††㸊ਠ†††††††††††‼獰慮⁣污獳㴢污扥氢㸼獰慮⁣污獳㴢灲楣攢㸤ㄱ〮㘶㰯獰慮㸠ⴠ㱳灡渠捬慳猽≰物捥∾␲㈱⸳㈼⽳灡渾㰯獰慮㸊††††††††††††††††††††††††††㱳灡渠捬慳猽≣潵湴∾ਠ†††††††††††††††′††††††††††††††㰯獰慮㸊††††††††††††††††††††††㰯愾ਠ†††††††††‼楮灵琊††††††††††††湡浥㴢慭獨潰批孰物捥嵛崢ਠ†††††††††††⁶慬略㴢㄰〮〰ⴲ〰⸰〢ਠ†††††††††††⁴祰攽≲慤楯∊††††††††††††慲楡⵬慢敬㴢♬琻獰慮☣砲〻捬慳猦⍸㍄㬦煵潴㭰物捥♱畯琻♧琻☣砲㐻ㄱ〮㘶♬琻☣砲䘻獰慮♧琻☣砲〻⴦⍸㈰㬦汴㭳灡渦⍸㈰㭣污獳☣砳䐻♱畯琻灲楣攦煵潴㬦杴㬦⍸㈴㬲㈱⸳㈦汴㬦⍸㉆㭳灡渦杴㬢ਠ†††††††††††⁤慴愭摩杩瑳ⵡ晴敲ⵤ潴㴢〢ਠ†††††††††††⁳瑹汥㴢∊††††††††††††††††††††††⼾ਠ†††††††††††††††††††††‼獰慮⁣污獳㴢慭獨潰批ⵣ桯楣攢㸼⽳灡渾ਠ†††††††††††††††††††††††‼⽬椾ਠ†††††††††††††††††††††‼汩⁣污獳㴢楴敭•ਠ†††††††⁤慴愭污扥氽∤㈲ㄮ㌲‭․㌳ㄮ㤷∾ਠ†††††††††††††††††††††††††††‼愊††††††††††††捬慳猽≡洭晩汴敲⵩瑥洭㘵㜳扥攱㠴㌳㜢ਠ†††††††††††⁤慴愭慭⵪猽≦楬瑥爭楴敭ⵤ敦慵汴∊††††††††††††桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯捲慮歳整猯杲慶敬ⵣ牡湫獥瑳⽧牡癥氭捲慮欭慲浳⹨瑭氿灲楣攽㈰〮〰ⴳ〰⸰〢ਠ†††††††††††††††††††††‾ਊ††††††††††††㱳灡渠捬慳猽≬慢敬∾㱳灡渠捬慳猽≰物捥∾␲㈱⸳㈼⽳灡渾‭‼獰慮⁣污獳㴢灲楣攢㸤㌳ㄮ㤷㰯獰慮㸼⽳灡渾ਠ†††††††††††††††††††††††††‼獰慮⁣污獳㴢捯畮琢㸊††††††††††††††††㈠†††††††††††††‼⽳灡渾ਠ†††††††††††††††††††††‼⽡㸊††††††††††㱩湰畴ਠ†††††††††††慭攽≡浳桯灢祛灲楣敝孝∊††††††††††††癡汵攽∲〰⸰〭㌰〮〰∊††††††††††††瑹灥㴢牡摩漢ਠ†††††††††††⁡物愭污扥氽∦汴㭳灡渦⍸㈰㭣污獳☣砳䐻♱畯琻灲楣攦煵潴㬦杴㬦⍸㈴㬲㈱⸳㈦汴㬦⍸㉆㭳灡渦杴㬦⍸㈰㬭☣砲〻♬琻獰慮☣砲〻捬慳猦⍸㍄㬦煵潴㭰物捥♱畯琻♧琻☣砲㐻㌳ㄮ㤷♬琻☣砲䘻獰慮♧琻∊††††††††††††摡瑡ⵤ楧楴猭慦瑥爭摯琽∰∊††††††††††††獴祬攽∢ਠ††††††††††††††††††††† 㸊††††††††††††††††††††††㱳灡渠捬慳猽≡浳桯灢礭捨潩捥∾㰯獰慮㸊††††††††††††††††††††††††㰯汩㸊††††††††††††††††††††††㱬椠捬慳猽≩瑥洠∊††††††††摡瑡⵬慢敬㴢␴㐲⸶㌠ⴠ␵㔳⸲㤢㸊††††††††††††††††††††††††††††㱡ਠ†††††††††††⁣污獳㴢慭ⵦ楬瑥爭楴敭ⴶ㔷㍢敥ㄸ㐴搷∊††††††††††††摡瑡ⵡ洭橳㴢晩汴敲⵩瑥洭摥晡畬琢ਠ†††††††††††⁨牥昽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽣牡湫獥瑳⽧牡癥氭捲慮歳整猯杲慶敬ⵣ牡湫ⵡ牭献桴浬㽰物捥㴴〰⸰〭㔰〮〰∊††††††††††††††††††††††㸊ਠ†††††††††††‼獰慮⁣污獳㴢污扥氢㸼獰慮⁣污獳㴢灲楣攢㸤㐴㈮㘳㰯獰慮㸠ⴠ㱳灡渠捬慳猽≰物捥∾␵㔳⸲㤼⽳灡渾㰯獰慮㸊††††††††††††††††††††††††††㱳灡渠捬慳猽≣潵湴∾ਠ†††††††††††††††‱††††††††††††††㰯獰慮㸊††††††††††††††††††††††㰯愾ਠ†††††††††‼楮灵琊††††††††††††湡浥㴢慭獨潰批孰物捥嵛崢ਠ†††††††††††⁶慬略㴢㐰〮〰ⴵ〰⸰〢ਠ†††††††††††⁴祰攽≲慤楯∊††††††††††††慲楡⵬慢敬㴢♬琻獰慮☣砲〻捬慳猦⍸㍄㬦煵潴㭰物捥♱畯琻♧琻☣砲㐻㐴㈮㘳♬琻☣砲䘻獰慮♧琻☣砲〻⴦⍸㈰㬦汴㭳灡渦⍸㈰㭣污獳☣砳䐻♱畯琻灲楣攦煵潴㬦杴㬦⍸㈴㬵㔳⸲㤦汴㬦⍸㉆㭳灡渦杴㬢ਠ†††††††††††⁤慴愭摩杩瑳ⵡ晴敲ⵤ潴㴢〢ਠ†††††††††††⁳瑹汥㴢∊††††††††††††††††††††††⼾ਠ†††††††††††††††††††††‼獰慮⁣污獳㴢慭獨潰批ⵣ桯楣攢㸼⽳灡渾ਠ†††††††††††††††††††††††‼⽬椾ਠ†††††‼⽯氾਼⽦潲派ਊ㰯摩瘾ਠ†††††††††‼⽤楶㸊††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢潰瑩潮彟楴敭⁦楬瑥爭潰瑩潮猭楴敭⁣牡湫敮杴栢ਠ††††††††††††摡瑡⵲潬攽≣潬污灳楢汥∾ਠ†††††††††††‼摩瘠捬慳猽≯灴楯湟彴楴汥⁦楬瑥爭潰瑩潮猭瑩瑬攢⁤慴愭牯汥㴢瑩瑬攢㸊††††††††††††††䍲慮欠䱥湧瑨㰯摩瘾ਠ†††††††††††‼摩瘠捬慳猽≯灴楯湟彣潮瑥湴⁦楬瑥爭潰瑩潮猭捯湴敮琢⁤慴愭牯汥㴢捯湴敮琢㸊††††††††††††††ਊ㱦潲洠捬慳猽≡洭牡湧敳•ਠ††⁩搽≡洭牡湧敳ⵣ彣牡湫彬敮杴栢ਠ††⁤慴愭慭⵪猽≲慮来猢ਠ††††⁤慴愭慭獨潰批ⵦ楬瑥爽≣彣牡湫彬敮杴栢ਠ††⁤慴愭慭獨潰批ⵦ楬瑥爭牥煵敳琭癡爽≣彣牡湫彬敮杴栢ਠ††⁡畴潣潭灬整攽≯晦∾ਠ†‼潬⁣污獳㴢楴敭猠慭ⵦ楬瑥爭楴敭猭损捲慮歟汥湧瑨††††ⵡ洭潶敲晬潷††††ⵡ洭獩湧汥獥汥捴∊††††††††††獴祬攽≭慸⵨敩杨琺㌹ば砻∊††††㸊††††††††††††††††††††††††††㱬椠捬慳猽≩瑥洠∊††††††††摡瑡⵬慢敬㴢ㄵ㔠浭∾ਠ†††††††††††††††††††††††††††‼愊††††††††††††捬慳猽≡洭晩汴敲⵩瑥洭㘵㜳扥攱㠴㤶挢ਠ†††††††††††⁤慴愭慭⵪猽≦楬瑥爭楴敭ⵤ敦慵汴∊††††††††††††桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯捲慮歳整猯杲慶敬ⵣ牡湫獥瑳⽧牡癥氭捲慮欭慲浳⹨瑭氿损捲慮歟汥湧瑨㴹㔵∊††††††††††††⁲敬㴢湯景汬潷∠†††††††††‾ਊ††††††††††††㱳灡渠捬慳猽≬慢敬∾ㄵ㔠浭㰯獰慮㸊††††††††††††††††††††††††††㱳灡渠捬慳猽≣潵湴∾ਠ†††††††††††††††″††††††††††††††㰯獰慮㸊††††††††††††††††††††††㰯愾ਠ†††††††††‼楮灵琊††††††††††††湡浥㴢慭獨潰批季彣牡湫彬敮杴桝孝∊††††††††††††癡汵攽∹㔵∊††††††††††††瑹灥㴢牡摩漢ਠ†††††††††††⁡物愭污扥氽∱㔵☣砲〻浭∊††††††††††††摡瑡ⵤ楧楴猭慦瑥爭摯琽∰∊††††††††††††獴祬攽∢ਠ††††††††††††††††††††† 㸊††††††††††††††††††††††㱳灡渠捬慳猽≡浳桯灢礭捨潩捥∾㰯獰慮㸊††††††††††††††††††††††††㰯汩㸊††††††††††††††††††††††㱬椠捬慳猽≩瑥洠∊††††††††摡瑡⵬慢敬㴢ㄶ㔠浭∾ਠ†††††††††††††††††††††††††††‼愊††††††††††††捬慳猽≡洭晩汴敲⵩瑥洭㘵㜳扥攱㠴慣搢ਠ†††††††††††⁤慴愭慭⵪猽≦楬瑥爭楴敭ⵤ敦慵汴∊††††††††††††桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯捲慮歳整猯杲慶敬ⵣ牡湫獥瑳⽧牡癥氭捲慮欭慲浳⹨瑭氿损捲慮歟汥湧瑨㴳㌸∊††††††††††††⁲敬㴢湯景汬潷∠†††††††††‾ਊ††††††††††††㱳灡渠捬慳猽≬慢敬∾ㄶ㔠浭㰯獰慮㸊††††††††††††††††††††††††††㱳灡渠捬慳猽≣潵湴∾ਠ†††††††††††††††‵††††††††††††††㰯獰慮㸊††††††††††††††††††††††㰯愾ਠ†††††††††‼楮灵琊††††††††††††湡浥㴢慭獨潰批季彣牡湫彬敮杴桝孝∊††††††††††††癡汵攽∳㌸∊††††††††††††瑹灥㴢牡摩漢ਠ†††††††††††⁡物愭污扥氽∱㘵☣砲〻浭∊††††††††††††摡瑡ⵤ楧楴猭慦瑥爭摯琽∰∊††††††††††††獴祬攽∢ਠ††††††††††††††††††††† 㸊††††††††††††††††††††††㱳灡渠捬慳猽≡浳桯灢礭捨潩捥∾㰯獰慮㸊††††††††††††††††††††††††㰯汩㸊††††††††††††††††††††††㱬椠捬慳猽≩瑥洠∊††††††††摡瑡⵬慢敬㴢ㄷ〠浭∾ਠ†††††††††††††††††††††††††††‼愊††††††††††††捬慳猽≡洭晩汴敲⵩瑥洭㘵㜳扥攱㠴挵ㄢਠ†††††††††††⁤慴愭慭⵪猽≦楬瑥爭楴敭ⵤ敦慵汴∊††††††††††††桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯捲慮歳整猯杲慶敬ⵣ牡湫獥瑳⽧牡癥氭捲慮欭慲浳⹨瑭氿损捲慮歟汥湧瑨㴳㐲∊††††††††††††⁲敬㴢湯景汬潷∠†††††††††‾ਊ††††††††††††㱳灡渠捬慳猽≬慢敬∾ㄷ〠浭㰯獰慮㸊††††††††††††††††††††††††††㱳灡渠捬慳猽≣潵湴∾ਠ†††††††††††††††‵††††††††††††††㰯獰慮㸊††††††††††††††††††††††㰯愾ਠ†††††††††‼楮灵琊††††††††††††湡浥㴢慭獨潰批季彣牡湫彬敮杴桝孝∊††††††††††††癡汵攽∳㐲∊††††††††††††瑹灥㴢牡摩漢ਠ†††††††††††⁡物愭污扥氽∱㜰☣砲〻浭∊††††††††††††摡瑡ⵤ楧楴猭慦瑥爭摯琽∰∊††††††††††††獴祬攽∢ਠ††††††††††††††††††††† 㸊††††††††††††††††††††††㱳灡渠捬慳猽≡浳桯灢礭捨潩捥∾㰯獰慮㸊††††††††††††††††††††††††㰯汩㸊††††††††††††††††††††††㱬椠捬慳猽≩瑥洠∊††††††††摡瑡⵬慢敬㴢ㄷ㈮㔠浭∾ਠ†††††††††††††††††††††††††††‼愊††††††††††††捬慳猽≡洭晩汴敲⵩瑥洭㘵㜳扥攱㠴搸昢ਠ†††††††††††⁤慴愭慭⵪猽≦楬瑥爭楴敭ⵤ敦慵汴∊††††††††††††桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯捲慮歳整猯杲慶敬ⵣ牡湫獥瑳⽧牡癥氭捲慮欭慲浳⹨瑭氿损捲慮歟汥湧瑨㴳㠶∊††††††††††††⁲敬㴢湯景汬潷∠†††††††††‾ਊ††††††††††††㱳灡渠捬慳猽≬慢敬∾ㄷ㈮㔠浭㰯獰慮㸊††††††††††††††††††††††††††㱳灡渠捬慳猽≣潵湴∾ਠ†††††††††††††††‴††††††††††††††㰯獰慮㸊††††††††††††††††††††††㰯愾ਠ†††††††††‼楮灵琊††††††††††††湡浥㴢慭獨潰批季彣牡湫彬敮杴桝孝∊††††††††††††癡汵攽∳㠶∊††††††††††††瑹灥㴢牡摩漢ਠ†††††††††††⁡物愭污扥氽∱㜲⸵☣砲〻浭∊††††††††††††摡瑡ⵤ楧楴猭慦瑥爭摯琽∰∊††††††††††††獴祬攽∢ਠ††††††††††††††††††††† 㸊††††††††††††††††††††††㱳灡渠捬慳猽≡浳桯灢礭捨潩捥∾㰯獰慮㸊††††††††††††††††††††††††㰯汩㸊††††††††††††††††††††††㱬椠捬慳猽≩瑥洠∊††††††††摡瑡⵬慢敬㴢ㄷ㔠浭∾ਠ†††††††††††††††††††††††††††‼愊††††††††††††捬慳猽≡洭晩汴敲⵩瑥洭㘵㜳扥攱㠴散戢ਠ†††††††††††⁤慴愭慭⵪猽≦楬瑥爭楴敭ⵤ敦慵汴∊††††††††††††桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯捲慮歳整猯杲慶敬ⵣ牡湫獥瑳⽧牡癥氭捲慮欭慲浳⹨瑭氿损捲慮歟汥湧瑨㴳㐴∊††††††††††††⁲敬㴢湯景汬潷∠†††††††††‾ਊ††††††††††††㱳灡渠捬慳猽≬慢敬∾ㄷ㔠浭㰯獰慮㸊††††††††††††††††††††††††††㱳灡渠捬慳猽≣潵湴∾ਠ†††††††††††††††‵††††††††††††††㰯獰慮㸊††††††††††††††††††††††㰯愾ਠ†††††††††‼楮灵琊††††††††††††湡浥㴢慭獨潰批季彣牡湫彬敮杴桝孝∊††††††††††††癡汵攽∳㐴∊††††††††††††瑹灥㴢牡摩漢ਠ†††††††††††⁡物愭污扥氽∱㜵☣砲〻浭∊††††††††††††摡瑡ⵤ楧楴猭慦瑥爭摯琽∰∊††††††††††††獴祬攽∢ਠ††††††††††††††††††††† 㸊††††††††††††††††††††††㱳灡渠捬慳猽≡浳桯灢礭捨潩捥∾㰯獰慮㸊††††††††††††††††††††††††㰯汩㸊††††††††††††††††††††††㱬椠捬慳猽≩瑥洠∊††††††††摡瑡⵬慢敬㴢ㄵ〠浭∾ਠ†††††††††††††††††††††††††††‼愊††††††††††††捬慳猽≡洭晩汴敲⵩瑥洭㘵㜳扥攱㠴晥昢ਠ†††††††††††⁤慴愭慭⵪猽≦楬瑥爭楴敭ⵤ敦慵汴∊††††††††††††桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯捲慮歳整猯杲慶敬ⵣ牡湫獥瑳⽧牡癥氭捲慮欭慲浳⹨瑭氿损捲慮歟汥湧瑨㴹㠴∊††††††††††††⁲敬㴢湯景汬潷∠†††††††††‾ਊ††††††††††††㱳灡渠捬慳猽≬慢敬∾ㄵ〠浭㰯獰慮㸊††††††††††††††††††††††††††㱳灡渠捬慳猽≣潵湴∾ਠ†††††††††††††††‱††††††††††††††㰯獰慮㸊††††††††††††††††††††††㰯愾ਠ†††††††††‼楮灵琊††††††††††††湡浥㴢慭獨潰批季彣牡湫彬敮杴桝孝∊††††††††††††癡汵攽∹㠴∊††††††††††††瑹灥㴢牡摩漢ਠ†††††††††††⁡物愭污扥氽∱㔰☣砲〻浭∊††††††††††††摡瑡ⵤ楧楴猭慦瑥爭摯琽∰∊††††††††††††獴祬攽∢ਠ††††††††††††††††††††† 㸊††††††††††††††††††††††㱳灡渠捬慳猽≡浳桯灢礭捨潩捥∾㰯獰慮㸊††††††††††††††††††††††††㰯汩㸊††††††††††††††††††††††㱬椠捬慳猽≩瑥洠∊††††††††摡瑡⵬慢敬㴢ㄶ㜮㔠浭∾ਠ†††††††††††††††††††††††††††‼愊††††††††††††捬慳猽≡洭晩汴敲⵩瑥洭㘵㜳扥攱㠵ㄳ㐢ਠ†††††††††††⁤慴愭慭⵪猽≦楬瑥爭楴敭ⵤ敦慵汴∊††††††††††††桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯捲慮歳整猯杲慶敬ⵣ牡湫獥瑳⽧牡癥氭捲慮欭慲浳⹨瑭氿损捲慮歟汥湧瑨㴹㠵∊††††††††††††⁲敬㴢湯景汬潷∠†††††††††‾ਊ††††††††††††㱳灡渠捬慳猽≬慢敬∾ㄶ㜮㔠浭㰯獰慮㸊††††††††††††††††††††††††††㱳灡渠捬慳猽≣潵湴∾ਠ†††††††††††††††‱††††††††††††††㰯獰慮㸊††††††††††††††††††††††㰯愾ਠ†††††††††‼楮灵琊††††††††††††湡浥㴢慭獨潰批季彣牡湫彬敮杴桝孝∊††††††††††††癡汵攽∹㠵∊††††††††††††瑹灥㴢牡摩漢ਠ†††††††††††⁡物愭污扥氽∱㘷⸵☣砲〻浭∊††††††††††††摡瑡ⵤ楧楴猭慦瑥爭摯琽∰∊††††††††††††獴祬攽∢ਠ††††††††††††††††††††† 㸊††††††††††††††††††††††㱳灡渠捬慳猽≡浳桯灢礭捨潩捥∾㰯獰慮㸊††††††††††††††††††††††††㰯汩㸊††††††††††††††††††††††㱬椠捬慳猽≩瑥洠∊††††††††摡瑡⵬慢敬㴢ㄷ㈠浭∾ਠ†††††††††††††††††††††††††††‼愊††††††††††††捬慳猽≡洭晩汴敲⵩瑥洭㘵㜳扥攱㠵㉡㤢ਠ†††††††††††⁤慴愭慭⵪猽≦楬瑥爭楴敭ⵤ敦慵汴∊††††††††††††桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯捲慮歳整猯杲慶敬ⵣ牡湫獥瑳⽧牡癥氭捲慮欭慲浳⹨瑭氿损捲慮歟汥湧瑨㴹㠶∊††††††††††††⁲敬㴢湯景汬潷∠†††††††††‾ਊ††††††††††††㱳灡渠捬慳猽≬慢敬∾ㄷ㈠浭㰯獰慮㸊††††††††††††††††††††††††††㱳灡渠捬慳猽≣潵湴∾ਠ†††††††††††††††‱††††††††††††††㰯獰慮㸊††††††††††††††††††††††㰯愾ਠ†††††††††‼楮灵琊††††††††††††湡浥㴢慭獨潰批季彣牡湫彬敮杴桝孝∊††††††††††††癡汵攽∹㠶∊††††††††††††瑹灥㴢牡摩漢ਠ†††††††††††⁡物愭污扥氽∱㜲☣砲〻浭∊††††††††††††摡瑡ⵤ楧楴猭慦瑥爭摯琽∰∊††††††††††††獴祬攽∢ਠ††††††††††††††††††††† 㸊††††††††††††††††††††††㱳灡渠捬慳猽≡浳桯灢礭捨潩捥∾㰯獰慮㸊††††††††††††††††††††††††㰯汩㸊††††††㰯潬㸊㰯景牭㸊਼⽤楶㸊††††††††††㰯摩瘾ਠ†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††‼⽤楶㸊††††††††††㰯摩瘾ਠ†‼⽤楶㸊਼摩瘊††††††捬慳猽≡浢慮湥牳⁡浢慮湥爭㈢ਠ†††⁤慴愭灯獩瑩潮㴢㈢ਠ†††⁤慴愭牯汥㴢慭慳瑹ⵢ慮湥爭捯湴慩湥爢ਾ㰯摩瘾਼摩瘠捬慳猽≳楤敢慲⁳楤敢慲ⵡ摤楴楯湡氢㸼摩瘠摡瑡ⵢ楮搽≳捯灥㨠❣潭灡牥偲潤畣瑳✢㸊††㰡ⴭ漠楦㨠捯浰慲敐牯摵捴猨⤮捯畮琠ⴭ㸊††㱤楶⁣污獳㴢扬潣欠扬潣欭捯浰慲攢⁤慴愭牯汥㴢捯浰慲攭灲潤畣瑳⵳楤敢慲∠摡瑡ⵢ楮搽≶楳楢汥㨠瑲略∠獴祬攽≤楳灬慹㨠湯湥㬢㸊††††㱤楶⁣污獳㴢扬潣欭瑩瑬攢㸊††††††㱳瑲潮朠楤㴢扬潣欭捯浰慲攭桥慤楮朢⁲潬攽≨敡摩湧∠慲楡⵬敶敬㴢㈢㹃潭灡牥⁐牯摵捴猼⽳瑲潮朾ਠ†††††‼獰慮⁣污獳㴢捯畮瑥爠煴礠湯ⵤ楳灬慹∠摡瑡ⵢ楮搽≴數琺⁣潭灡牥偲潤畣瑳⠩⹣潵湴䍡灴楯測⁣獳㨠笧湯ⵤ楳灬慹✺‡捯浰慲敐牯摵捴猨⤮捯畮瑽∾㰯獰慮㸊††††㰯摩瘾ਠ†††‼摩瘠捬慳猽≢汯捫ⵣ潮瑥湴漭摩獰污礢⁡物愭污扥汬敤批㴢扬潣欭捯浰慲攭桥慤楮朢⁤慴愭扩湤㴢捳猺⁻❮漭摩獰污礧㨠Ⅳ潭灡牥偲潤畣瑳⠩⹣潵湴索㸊††††††㱯氠楤㴢捯浰慲攭楴敭猢⁣污獳㴢灲潤畣琭楴敭猠灲潤畣琭楴敭猭湡浥猢⁤慴愭扩湤㴢景牥慣栺⁣潭灡牥偲潤畣瑳⠩⹩瑥浳∾ਠ†††††††‼汩⁣污獳㴢灲潤畣琭楴敭∾ਠ†††††††††‼楮灵琠瑹灥㴢桩摤敮∠捬慳猽≣潭灡牥⵩瑥洭楤∠摡瑡ⵢ楮搽≶慬略㨠楤∯㸊††††††††††㱳瑲潮朠捬慳猽≰牯摵捴⵩瑥洭湡浥∾ਠ†††††††††††‼愠摡瑡ⵢ楮搽≡瑴爺⁻桲敦㨠灲潤畣瑟畲汽Ⱐ桴浬㨠湡浥∠捬慳猽≰牯摵捴⵩瑥洭汩湫∾㰯愾ਠ†††††††††‼⽳瑲潮朾ਠ†††††††††‼愠桲敦㴢⌢ਠ†††††††††††摡瑡ⵢ楮搽≡瑴爺⁻❤慴愭灯獴✺⁲敭潶敟畲汽∊†††††††††††⁴楴汥㴢剥浯癥☣砲〻周楳☣砲〻䥴敭∊†††††††††††⁣污獳㴢慣瑩潮⁤敬整攢㸊††††††††††††㱳灡渾剥浯癥⁔桩猠䥴敭㰯獰慮㸊††††††††††㰯愾ਠ†††††††‼⽬椾ਠ†††††‼⽯氾ਠ†††††‼摩瘠捬慳猽≡捴楯湳⵴潯汢慲∾ਠ†††††††‼摩瘠捬慳猽≰物浡特∾ਠ†††††††††‼愠摡瑡ⵢ楮搽≡瑴爺⁻❨牥昧㨠捯浰慲敐牯摵捴猨⤮汩獴啲汽∠捬慳猽≡捴楯渠捯浰慲攠灲業慲礠扴渠扴渭灲業慲礠扴渭獭∾㱳灡渾䍯浰慲攼⽳灡渾㰯愾ਠ†††††††‼⽤楶㸊††††††††㱤楶⁣污獳㴢獥捯湤慲礢㸊††††††††††㱡⁩搽≣潭灡牥ⵣ汥慲ⵡ汬∠桲敦㴢⌢⁣污獳㴢慣瑩潮⁣汥慲∠摡瑡⵰潳琽≻♱畯琻慣瑩潮♱畯琻㨦煵潴㭨瑴灳㩜⽜⽲潴潲扩步⹣潭尯捡瑡汯杜⽰牯摵捴彣潭灡牥尯捬敡牜⼦煵潴㬬♱畯琻摡瑡♱畯琻㩻♱畯琻略湣♱畯琻㨦煵潴㬦煵潴㬬♱畯琻捯湦楲浡瑩潮♱畯琻㩴牵攬♱畯琻捯湦楲浡瑩潮䵥獳慧攦煵潴㬺♱畯琻䅲攠祯甠獵牥⁹潵⁷慮琠瑯⁲敭潶攠慬氠楴敭猠晲潭⁹潵爠䍯浰慲攠偲潤畣瑳楳琿♱畯琻絽∾ਠ†††††††††††‼椠捬慳猽≭潤畬攭楣潮∾ਠ†††††††††††††‼獶朠捬慳猽≩捯渠楣潮⵳洠楣漭瑲慳栢㸊††††††††††††††††㱵獥⁸汩湫㩨牥昽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽳瑡瑩振癥牳楯渱㜰ㄱ㔷㘵〯晲潮瑥湤⽉湴敲慣瑩瘴⽲潴潲扩步⽥湟啓⽩浡来猯楣潮猭獰物瑥⹳癧⍩捯⵴牡獨∾㰯畳放ਠ†††††††††††††‼⽳癧㸊††††††††††††㰯椾ਠ†††††††††††‼獰慮㹃汥慲⁁汬㰯獰慮㸊††††††††††㰯愾ਠ†††††††‼⽤楶㸊††††††㰯摩瘾ਠ†††‼⽤楶㸊††㰯摩瘾ਠ†‼ℭⴠ⽫漠ⴭ㸊㰯摩瘾ਊ਼摩瘊††††††捬慳猽≡浢慮湥牳⁡浢慮湥爭ㄢਠ†††⁤慴愭灯獩瑩潮㴢ㄢਠ†††⁤慴愭牯汥㴢慭慳瑹ⵢ慮湥爭捯湴慩湥爢ਾ㰯摩瘾਼⽤楶㸼⽤楶㸼⽤楶㸼⽤楶㸼⽭慩渾㱦潯瑥爠捬慳猽≰慧攭景潴敲⁦潯瑥爢㸼摩瘠捬慳猽≦潯瑥牟彴潰∾㱳散瑩潮⁣污獳㴢扬潣欠灲潭潴楯渭扡湮敲∾ഊ㱤楶⁣污獳㴢灲潭潴楯渭扡湮敲彟楮湥爢㸍਼摩瘠捬慳猽≰牯浯瑩潮ⵢ慮湥牟彣潮瑥湴∾ഊ㱤楶⁣污獳㴢灲潭潴楯渭扡湮敲彟瑩瑬攠栱∾䉥捯浥⁡‣剏呏剩慮㰯摩瘾ഊ㱤楶⁣污獳㴢灲潭潴楯渭扡湮敲彟摥獣物灴楯渢㹇整⁩湭敤楡瑥‼獴牯湧㸱〥⁤楳捯畮琠捯摥㰯獴牯湧㸠景爠祯畲⁦楲獴⁰畲捨慳攼⽤楶㸍਼愠捬慳猽≰牯浯瑩潮ⵢ慮湥牟彬楮欠扴渠扴渭獥捯湤慲礢⁨牥昽≨瑴灳㨯⽵猱ㄮ汩獴⵭慮慧攮捯洯獵扳捲楢政甽挸㜸昱㍦ち㝢晤㡥㘲ㄷ昴㔵搦慭瀻楤㴷挹㍤㌶㙦㜢⁴慲来琽≟扬慮欢⁲敬㴢湯潰敮敲∾⁇整⁩琠湯眡‼⽡㸼⽤楶㸍਼⽤楶㸍਼摩瘠捬慳猽≰牯浯瑩潮ⵢ慮湥牟形慣歧牯畮搢㸼灩捴畲放‼獯畲捥⁳牣獥琽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽭敤楡⽷祳楷祧⽃䵓⽢札灲潭潴楯渭扡湮敲⵭潢楬攮橰敧∠浥摩愽∨浡砭睩摴栺‷㘸灸⤢㸠㱩浧⁴楴汥㴢偲潭潴楯渠扡湮敲⁢慣歧牯畮搠業慧攢⁳牣㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯浥摩愯睹獩睹术䍍匯执⵰牯浯瑩潮ⵢ慮湥爮橰敧∠慬琽≐牯浯瑩潮⁢慮湥爠扡捫杲潵湤⁩浡来∠汯慤楮朽≬慺礢㸠㰯灩捴畲放㰯摩瘾ഊ㰯獥捴楯渾㱳散瑩潮⁣污獳㴢晥慴畲敳∾ഊ††㱤楶⁣污獳㴢捯湴慩湥爭晬畩搢㸍ਠ†††‼摩瘠捬慳猽≲潷⁢楧ⵧ畴瑥牳∾ഊ††††††㱤楶⁣污獳㴢晥慴畲敳彟楴敭⁩瑥洠捯氭ㄲ⁣潬⵬札㐢㸍ਠ†††††††‼摩瘠捬慳猽≦敡瑵牥獟彩瑥洭楮湥爢㸍ਠ†††††††††‼摩瘠捬慳猽≦敡瑵牥獟彩瑥洭捯湴敮琢㸍ਠ†††††††††††‼摩瘠捬慳猽≩瑥浟彴楴汥⁨㈢㸴㠭㜲栠摥汩癥特㰯摩瘾ഊ††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢楴敭彟瑥硴⁢潤礲∾坥⁷潲欠睩瑨⁴桥⁢敳琠捡牲楥牳⁴漠扲楮朠祯畲⁰牯摵捴猠桯浥⁡猠獯潮⁡猠灯獳楢汥㰯摩瘾ഊ††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††㰯摩瘾ഊ††††††㰯摩瘾ഊ††††††㱤楶⁣污獳㴢晥慴畲敳彟楴敭⁩瑥洠捯氭ㄲ⁣潬⵬札㐢㸍ਠ†††††††‼摩瘠捬慳猽≦敡瑵牥獟彩瑥洭楮湥爢㸍ਠ†††††††††‼摩瘠捬慳猽≦敡瑵牥獟彩瑥洭捯湴敮琢㸍ਠ†††††††††††‼摩瘠捬慳猽≩瑥浟彴楴汥⁨㈢㹆牥攠獨楰灩湧…⁲整畲湳㰯摩瘾ഊ††††††††††††㱤楶⁣污獳㴢楴敭彟瑥硴⁢潤礲∾䥳⁩琠湯琠睨慴⁹潵⁷敲攠汯潫楮朠景爿⁄潮❴⁷潲特Ⱐ睥⁴慫攠捡牥映楴㰯摩瘾ഊ††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††㰯摩瘾ഊ††††††㰯摩瘾ഊ††††††㱤楶⁣污獳㴢晥慴畲敳彟楴敭⁩瑥洠捯氭ㄲ⁣潬⵬札㐢㸍ਠ†††††††‼摩瘠捬慳猽≦敡瑵牥獟彩瑥洭楮湥爢㸍ਠ†††††††††‼摩瘠捬慳猽≦敡瑵牥獟彩瑥洭捯湴敮琢㸍ਠ†††††††††††‼摩瘠捬慳猽≩瑥浟彴楴汥⁨㈢㹓散畲攠灡祭敮琼⽤楶㸍ਠ†††††††††††‼摩瘠捬慳猽≩瑥浟彴數琠扯摹㈢㹗攠慣捥灴⁖楳愬⁍慳瑥牣慲搬⁁浥物捡渠䕸灲敳猠慮搠偡祐慬⸼⽤楶㸍ਠ†††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††‼⽤楶㸍ਠ†††‼⽤楶㸍ਠ†‼⽤楶㸍਼⽳散瑩潮㸼⽤楶㸼摩瘠捬慳猽≦潯瑥牟彭楤摬攠捯湴慩湥爭晬畩搢㸼摩瘠捬慳猽≦潯瑥牟彭楤摬攭睲慰灥爠牯眢㸼摩瘠捬慳猽≣潬ⴱ㈠捯氭汧ⴱ〠浩摤汥彟汥晴∾㱤楶⁣污獳㴢牯眢㸍ਠ†‼摩瘠捬慳猽≦潯瑥牟彬楳琠捯氭ㄲ⁣潬⵬札㌢㸍ਠ†††‼栵⁣污獳㴢汩獴彟瑩瑬攠栴∠摡瑡⵲潬攽≴物杧敲∾副瑯爠䡩獴潲礼⽨㔾ഊ††††㱵氠摡瑡⵲潬攽≣潮瑥湴∾ഊ††††††㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽡扯畴⵵猯∾䅢潵琠畳㰯愾㰯汩㸍ਠ†††††‼汩⁣污獳㴢汯杯∾㱩浧⁳牣㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯浥摩愯睹獩睹术汯杯⵩湶敲琮灮朢⁡汴㴢副瑯牂楫敳∾㰯汩㸍ਠ†††‼⽵氾ഊ††㰯摩瘾ഊ††㱤楶⁣污獳㴢景潴敲彟汩獴⁣潬ⴱ㈠捯氭汧ⴳ∾ഊ††††㱨㔠捬慳猽≬楳瑟彴楴汥⁨㐢⁤慴愭牯汥㴢瑲楧来爢㹓異灯牴㰯栵㸍ਠ†††‼畬⁤慴愭牯汥㴢捯湴敮琢㸍ਠ†††††‼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯捵獴潭敲⽲敧楳瑲慴楯湳⽣牥慴支∾偲潤畣琠剥杩獴牡瑩潮㰯愾㰯汩㸍ਠ†††††‼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯獨楰灩湧猢㹓桩灰楮朼⽡㸼⽬椾ഊ††††††㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽯畲ⵧ畡牡湴敥猢㹏畲⁇畡牡湴敥猼⽡㸼⽬椾ഊ††††††㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽣潮瑡捴∾䍯湴慣琠畳㰯愾㰯汩㸍ਠ†††††‼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯瑥牭猭慮搭捯湤楴楯湳∾呥牭猠☠䍯湤楴楯湳㰯愾㰯汩㸍ਠ†††††‼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯牥瑵牮猢㹒整畲湳㰯愾㰯汩㸍ਠ†††††‼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯灲楶慣礭灯汩捹ⵣ潯歩攭牥獴物捴楯渭浯摥∾偲楶慣礠偯汩捹㰯愾㰯汩㸍ਠ†††††‼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯汥条氭湯瑩捥∾䱥条氠乯瑩捥㰯愾㰯汩㸍ਠ†††††‼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯灡祭敮琭浥瑨潤猢㹐慹浥湴整桯搼⽡㸼⽬椾ഊ††††㰯畬㸍ਠ†‼⽤楶㸍ਠ†‼摩瘠捬慳猽≦潯瑥牟彬楳琠捯氭ㄲ⁣潬⵬札㌢㸍ਠ†††‼栵⁣污獳㴢汩獴彟瑩瑬攠栴∠摡瑡⵲潬攽≴物杧敲∾䍯浰慮礼⽨㔾ഊ††††㱵氠摡瑡⵲潬攽≣潮瑥湴∾ഊ††††††㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽶慣慮瑥献牯瑯牢楫攮捯洢⁴慲来琽≟扬慮欢㹃慲敥牳㰯愾㰯汩㸍ਠ†††††‼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯獴潲敳⹨瑭氢㹗桥牥⁴漠扵礼⽡㸼⽬椾‍ਠ†††††‼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯摩獴物扵瑯牳∾䙩湤⁡⁤敡汥爼⽡㸼⽬椾ഊ††††㰯畬㸍ਠ†‼⽤楶㸍ਠ†‼摩瘠捬慳猽≦潯瑥牟彬楳琠捯氭ㄲ⁣潬⵬札㌢㸍ਠ†††‼栵⁣污獳㴢汩獴彟瑩瑬攠栴∠摡瑡⵲潬攽≴物杧敲∾䍡瑡汯朼⽨㔾ഊ††††㱵氠摡瑡⵲潬攽≣潮瑥湴∾ഊ††††††㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽢潴瑯洭扲慣步瑳⹨瑭氢㹂潴瑯洠䉲慣步瑳㰯愾㰯汩㸍ਠ†††††‼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯捡獳整瑥献桴浬∾䍡獳整瑥猼⽡㸼⽬椾ഊ††††††㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽣桡楮物湧献桴浬∾䍨慩湲楮杳㰯愾㰯汩㸍ਠ†††††‼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯捲慮歳整献桴浬∾䍲慮歳整猼⽡㸼⽬椾ഊ††††††㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽧牯異獥瑳⹨瑭氢㹇牯異獥瑳㰯愾㰯汩㸍ਠ†††††‼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯灯睥牭整敲献桴浬∾偯睥牭整敲猼⽡㸼⽬椾ഊ††††††㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽡捣敳獯物敳⹨瑭氢㹁捣敳獯物敳㰯愾㰯汩㸍ਠ†††‼⽵氾ഊ††㰯摩瘾ഊ㰯摩瘾ഊ㱤楶⁣污獳㴢汯杯⁤ⵢ汯捫⁤⵬札湯湥∾㱩浧⁳牣㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯浥摩愯睹獩睹术汯杯⵩湶敲琮灮朢⁡汴㴢副瑯牂楫敳∾㰯摩瘾㰯摩瘾㱤楶⁣污獳㴢捯氭ㄲ⁣潬⵬札㈠景潴敲彟物杨琢㸠†‼摩瘠捬慳猽≳潣楡氭汩湫猠獯捩慬⵬楮歳ⴭ景潴敲∾ਠ†††‼摩瘠捬慳猽≳潣楡氭汩湫獟彴楴汥∾䍯湴慣琠畳㰯摩瘾ਠ†††‼畬㸊††††††††††††††㱬椾ਠ†††††††††‼愠捬慳猽≬楮欠晡捥扯潫∊†††††††††††⁨牥昽≨瑴灳☣砳䄻☣砲䘻☣砲䘻睷眮晡捥扯潫⹣潭☣砲䘻副瑯牂楫敃潭灯湥湴猦⍸㉆㬢㸊††††††††††††㱩⁣污獳㴢浯摵汥⵩捯渢㸊††††††††††††††㱳癧⁣污獳㴢楣潮⁩捯渭獭⁩捯⵳潣楡氭晡捥扯潫∾ਠ†††††††††††††††‼畳攠硬楮欺桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯獴慴楣⽶敲獩潮ㄷ〱ㄵ㜶㔰⽦牯湴敮搯䥮瑥牡捴楶㐯牯瑯牢楫支敮录匯業慧敳⽩捯湳⵳灲楴攮獶朣楣漭獯捩慬ⵦ慣敢潯欢㸼⽵獥㸊††††††††††††††㰯獶朾ਠ†††††††††††‼⽩㸊††††††††††††㱳灡渠捬慳猽≳爭潮汹∾䙡捥扯潫㰯獰慮㸊††††††††††㰯愾ਠ†††††††‼⽬椾ਠ†††††††††††††‼汩㸊††††††††††㱡⁣污獳㴢汩湫⁩湳瑡杲慭∊†††††††††††⁨牥昽≨瑴灳☣砳䄻☣砲䘻☣砲䘻睷眮楮獴慧牡洮捯洦⍸㉆㭲潴潲扩步☣砲䘻∾ਠ†††††††††††‼椠捬慳猽≭潤畬攭楣潮∾ਠ†††††††††††††‼獶朠捬慳猽≩捯渠楣潮⵳洠楣漭獯捩慬⵩湳瑡杲慭∾ਠ†††††††††††††††‼畳攠硬楮欺桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯獴慴楣⽶敲獩潮ㄷ〱ㄵ㜶㔰⽦牯湴敮搯䥮瑥牡捴楶㐯牯瑯牢楫支敮录匯業慧敳⽩捯湳⵳灲楴攮獶朣楣漭獯捩慬⵩湳瑡杲慭∾㰯畳放ਠ†††††††††††††‼⽳癧㸊††††††††††††㰯椾ਠ†††††††††††‼獰慮⁣污獳㴢獲ⵯ湬礢㹉湳瑡杲慭㰯獰慮㸊††††††††††㰯愾ਠ†††††††‼⽬椾ਠ†††††††††††††‼汩㸊††††††††††㱡⁣污獳㴢汩湫楮步摩渢ਠ†††††††††††桲敦㴢桴瑰猦⍸㍁㬦⍸㉆㬦⍸㉆㭷睷⹬楮步摩渮捯洦⍸㉆㭣潭灡湹☣砲䘻牯瑯爭扩步ⵣ潭灯湥湴猦⍸㉆㭭祣潭灡湹☣砲䘻∾ਠ†††††††††††‼椠捬慳猽≭潤畬攭楣潮∾ਠ†††††††††††††‼獶朠捬慳猽≩捯渠楣潮⵳洠楣漭獯捩慬⵬楮步摩渢㸊††††††††††††††††㱵獥⁸汩湫㩨牥昽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽳瑡瑩振癥牳楯渱㜰ㄱ㔷㘵〯晲潮瑥湤⽉湴敲慣瑩瘴⽲潴潲扩步⽥湟啓⽩浡来猯楣潮猭獰物瑥⹳癧⍩捯⵳潣楡氭汩湫敤楮∾㰯畳放ਠ†††††††††††††‼⽳癧㸊††††††††††††㰯椾ਠ†††††††††††‼獰慮⁣污獳㴢獲ⵯ湬礢㹌楮步摩渼⽳灡渾ਠ†††††††††‼⽡㸊††††††††㰯汩㸊††††††††††††††㱬椾ਠ†††††††††‼愠捬慳猽≬楮欠灩湴敲敳琢ਠ†††††††††††桲敦㴢桴瑰猦⍸㍁㬦⍸㉆㬦⍸㉆㭷睷⹰楮瑥牥獴⹥猦⍸㉆㭒潴潲扩步☣砲䘻∾ਠ†††††††††††‼椠捬慳猽≭潤畬攭楣潮∾ਠ†††††††††††††‼獶朠捬慳猽≩捯渠楣潮⵳洠楣漭獯捩慬⵰楮瑥牥獴∾ਠ†††††††††††††††‼畳攠硬楮欺桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯獴慴楣⽶敲獩潮ㄷ〱ㄵ㜶㔰⽦牯湴敮搯䥮瑥牡捴楶㐯牯瑯牢楫支敮录匯業慧敳⽩捯湳⵳灲楴攮獶朣楣漭獯捩慬⵰楮瑥牥獴∾㰯畳放ਠ†††††††††††††‼⽳癧㸊††††††††††††㰯椾ਠ†††††††††††‼獰慮⁣污獳㴢獲ⵯ湬礢㹐楮瑥牥獴㰯獰慮㸊††††††††††㰯愾ਠ†††††††‼⽬椾ਠ†††††††††††††‼汩㸊††††††††††㱡⁣污獳㴢汩湫⁴睩瑴敲∊†††††††††††⁨牥昽≨瑴灳☣砳䄻☣砲䘻☣砲䘻瑷楴瑥爮捯洦⍸㉆㭒佔佒形楫攢㸊††††††††††††㱩⁣污獳㴢浯摵汥⵩捯渢㸊††††††††††††††㱳癧⁣污獳㴢楣潮⁩捯渭獭⁩捯⵳潣楡氭瑷楴瑥爢㸊††††††††††††††††㱵獥⁸汩湫㩨牥昽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽳瑡瑩振癥牳楯渱㜰ㄱ㔷㘵〯晲潮瑥湤⽉湴敲慣瑩瘴⽲潴潲扩步⽥湟啓⽩浡来猯楣潮猭獰物瑥⹳癧⍩捯⵳潣楡氭瑷楴瑥爢㸼⽵獥㸊††††††††††††††㰯獶朾ਠ†††††††††††‼⽩㸊††††††††††††㱳灡渠捬慳猽≳爭潮汹∾呷楴瑥爼⽳灡渾ਠ†††††††††‼⽡㸊††††††††㰯汩㸊††††††††††††††㱬椾ਠ†††††††††‼愠捬慳猽≬楮欠祯畴畢攢ਠ†††††††††††桲敦㴢桴瑰猦⍸㍁㬦⍸㉆㬦⍸㉆㭷睷⹹潵瑵扥⹣潭☣砲䘻畳敲☣砲䘻剏呏剢楫敃潭灯湥湴猢㸊††††††††††††㱩⁣污獳㴢浯摵汥⵩捯渢㸊††††††††††††††㱳癧⁣污獳㴢楣潮⁩捯渭獭⁩捯⵳潣楡氭祯畴畢攢㸊††††††††††††††††㱵獥⁸汩湫㩨牥昽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽳瑡瑩振癥牳楯渱㜰ㄱ㔷㘵〯晲潮瑥湤⽉湴敲慣瑩瘴⽲潴潲扩步⽥湟啓⽩浡来猯楣潮猭獰物瑥⹳癧⍩捯⵳潣楡氭祯畴畢攢㸼⽵獥㸊††††††††††††††㰯獶朾ਠ†††††††††††‼⽩㸊††††††††††††㱳灡渠捬慳猽≳爭潮汹∾奯畴畢攼⽳灡渾ਠ†††††††††‼⽡㸊††††††††㰯汩㸊††††††††††㰯畬㸊††㰯摩瘾਼摩瘠捬慳猽≦潯瑥牟彥硴牡∾ਠ†‼畬㸊††††㱬椾ਠ†††††‼愠桲敦㴢桴瑰猦⍸㍁㬦⍸㉆㬦⍸㉆㭲潴潲扩步⹣潭☣砲䘻獴潲敳⹨瑭氢㸊††††††††㱩⁣污獳㴢浯摵汥⵩捯渢㸊††††††††††㱳癧⁣污獳㴢楣潮⁩捯⵬潣慴楯渢㸼畳攠硬楮欺桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯獴慴楣⽶敲獩潮ㄷ〱ㄵ㜶㔰⽦牯湴敮搯䥮瑥牡捴楶㐯牯瑯牢楫支敮录匯業慧敳⽩捯湳⵳灲楴攮獶朣楣漭汯捡瑩潮∾㰯畳放㰯獶朾ਠ†††††††‼⽩㸊††††††††㱳灡渾却潲攠汯捡瑯爼⽳灡渾ਠ†††††‼⽡㸊††††㰯汩㸊††㰯畬㸊㰯摩瘾㰯摩瘾㰯摩瘾㰯摩瘾㱤楶⁣污獳㴢景潴敲彟扯瑴潭∾㱤楶⁣污獳㴢景潴敲彟扯瑴潭⵷牡灰敲⁣潮瑡楮敲ⵦ汵楤∾਼摩瘠捬慳猽≣潰祲楧桴∾슩′〲㌠佐呉䵏⁢礠䥮瑥牡捴楶㐼⽤楶㸊㱤楶⁣污獳㴢獥捵牥⵰慹浥湴∾ਠ†‼椠捬慳猽≭潤畬攭楣潮∾ਠ†††‼獶朠捬慳猽≩捯渠楣潮⵳洠楣漭汯捫∾㱵獥⁸汩湫㩨牥昽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽳瑡瑩振癥牳楯渱㜰ㄱ㔷㘵〯晲潮瑥湤⽉湴敲慣瑩瘴⽲潴潲扩步⽥湟啓⽩浡来猯楣潮猭獰物瑥⹳癧⍩捯⵬潣欢㸼⽵獥㸼⽳癧㸊††㰯椾ਠ†‼獰慮⁣污獳㴢污扥氢㹓散畲攠灡祭敮琼⽳灡渾ਠ†‼摩瘠捬慳猽≩捯湳∾ਠ†††‼椠捬慳猽≭潤畬攭楣潮∾ਠ†††††‼獶朠捬慳猽≩捯渠楣漭癩獡∾㱵獥⁸汩湫㩨牥昽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽳瑡瑩振癥牳楯渱㜰ㄱ㔷㘵〯晲潮瑥湤⽉湴敲慣瑩瘴⽲潴潲扩步⽥湟啓⽩浡来猯楣潮猭獰物瑥⹳癧⍩捯⵳散畲攭癩獡∾㰯畳放㰯獶朾ਠ†††‼⽩㸊††††㱩⁣污獳㴢浯摵汥⵩捯渢㸊††††††㱳癧⁣污獳㴢楣潮⁩捯⵭慳瑥牣慲搢㸼畳攠硬楮欺桲敦㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯獴慴楣⽶敲獩潮ㄷ〱ㄵ㜶㔰⽦牯湴敮搯䥮瑥牡捴楶㐯牯瑯牢楫支敮录匯業慧敳⽩捯湳⵳灲楴攮獶朣楣漭獥捵牥⵭慳瑥牣慲搢㸼⽵獥㸼⽳癧㸊††††㰯椾ਠ†††‼椠捬慳猽≭潤畬攭楣潮∾ਠ†††††‼獶朠捬慳猽≩捯渠楣漭灡祰慬∾㱵獥⁸汩湫㩨牥昽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽳瑡瑩振癥牳楯渱㜰ㄱ㔷㘵〯晲潮瑥湤⽉湴敲慣瑩瘴⽲潴潲扩步⽥湟啓⽩浡来猯楣潮猭獰物瑥⹳癧⍩捯⵳散畲攭灡祰慬∾㰯畳放㰯獶朾ਠ†††‼⽩㸊††㰯摩瘾਼⽤楶㸊㰯摩瘾㰯摩瘾㰯景潴敲㸊ਠ† ਠ†‼摩瘠捬慳猽≣潮瑥湴彰潰異彡橡砢⁳瑹汥㴢摩獰污示湯湥∾㰯摩瘾ਠ† ਊ㱤楶⁣污獳㴢搭湯湥∾ਠ† 㰯摩瘾ਊ਼⽤楶㸠† 㱳捲楰琾ਠ†⁶慲⁌佃䅌䔠㴠❥湜田〲䑕匧㬊††癡爠䉁卅录剌‽‧桴瑰獜田〳䅜田〲䙜田〲䙲潴潲扩步⹣潭屵〰㉆✻ਠ†⁶慲⁲敱畩牥‽⁻ਠ†††‧扡獥啲氧㨠❨瑴灳屵〰㍁屵〰㉆屵〰㉆牯瑯牢楫攮捯浜田〲䙳瑡瑩捜田〲䙶敲獩潮ㄷ〱ㄵ㜶㔰屵〰㉆晲潮瑥湤屵〰㉆䥮瑥牡捴楶㑜田〲䙲潴潲扩步屵〰㉆敮录匧ਠ†⁽㬼⽳捲楰琾਼獣物灴†瑹灥㴢瑥硴⽪慶慳捲楰琢†獲挽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽳瑡瑩振癥牳楯渱㜰ㄱ㔷㘵〯晲潮瑥湤⽉湴敲慣瑩瘴⽲潴潲扩步⽥湟啓⽲敱畩牥橳⽲敱畩牥⹭楮⹪猢㸼⽳捲楰琾਼獣物灴†瑹灥㴢瑥硴⽪慶慳捲楰琢†獲挽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽳瑡瑩振癥牳楯渱㜰ㄱ㔷㘵〯晲潮瑥湤⽉湴敲慣瑩瘴⽲潴潲扩步⽥湟啓⽲敱畩牥橳⵭楮⵲敳潬癥爮浩渮橳∾㰯獣物灴㸊㱳捲楰琠⁴祰攽≴數琯橡癡獣物灴∠⁳牣㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯獴慴楣⽶敲獩潮ㄷ〱ㄵ㜶㔰⽦牯湴敮搯䥮瑥牡捴楶㐯牯瑯牢楫支敮录匯浡来⽲敱畩牥橳⽭楸楮献浩渮橳∾㰯獣物灴㸊㱳捲楰琠⁴祰攽≴數琯橡癡獣物灴∠⁳牣㴢桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯獴慴楣⽶敲獩潮ㄷ〱ㄵ㜶㔰⽦牯湴敮搯䥮瑥牡捴楶㐯牯瑯牢楫支敮录匯牥煵楲敪猭捯湦楧⹭楮⹪猢㸼⽳捲楰琾਼獣物灴†瑹灥㴢瑥硴⽪慶慳捲楰琢†獲挽≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽳瑡瑩振癥牳楯渱㜰ㄱ㔷㘵〯晲潮瑥湤⽉湴敲慣瑩瘴⽲潴潲扩步⽥湟啓⽓瑲楰敉湴敧牡瑩潮彐慹浥湴猯橳⽳瑲楰敟灡祭敮瑳⹭楮⹪猢㸼⽳捲楰琾਼獣物灴㸠ഊ⡦畮捴楯渨栬漬琬樬愬爩笠ഊ栮桪㵨⹨橼籦畮捴楯渨⥻⡨⹨樮焽栮桪⹱籼孝⤮灵獨⡡牧畭敮瑳⥽㬠ഊ栮彨橓整瑩湧猽筨橩携㌵〸㤹㤬桪獶㨶紻‍੡㵯⹧整䕬敭敮瑳䉹呡李慭攨❨敡搧⥛そ㬠ഊ爽漮捲敡瑥䕬敭敮琨❳捲楰琧⤻爮慳祮挽ㄻ‍ੲ⹳牣㵴⭨⹟桪卥瑴楮杳⹨橩搫樫栮彨橓整瑩湧献桪獶㬠ഊ愮慰灥湤䍨楬搨爩㬠ഊ紩⡷楮摯眬摯捵浥湴Ⱗ桴瑰猺⼯獴慴楣⹨潴橡爮捯洯振桯瑪慲ⴧⰧ⹪猿獶㴧⤻‍਼⽳捲楰琾਼獣物灴ഊ†慳祮挍ਠ⁤慴愭敮癩牯湭敮琽≰牯摵捴楯渢ഊ†獲挽≨瑴灳㨯⽯獭⹫污牮慳敲癩捥献捯洯汩戮橳∍ਠ⁤慴愭捬楥湴⵩搽∷摡换㙢搭㐷㍥ⴵ搳昭戶㡦ⴹ㝣㙦挶摤㉤昢ഊ㸼⽳捲楰琾਼獣物灴⁴祰攽≴數琯砭浡来湴漭楮楴∾ਠ†††⁻ਠ†††††•⨢㨠笊††††††††≉湴敲慣瑩瘴彇愴⽪猯摥晡畬琢㨠笊††††††††††≷牡灓敬散瑯爢㨠≳散瑩潮Ⱐ⹷楤来琬‣慭慳瑹⵳桯灢礭灲潤畣琭汩獴∊††††††††紊††††††紊††††紊㰯獣物灴㸊㱳捲楰琾ਠ†
晵湣瑩潮⡷ⱤⱳⱬⱩ⥻睛汝㵷孬嵼籛崻睛汝⹰畳栨笧杴洮獴慲琧㨊††††††湥眠䑡瑥⠩⹧整呩浥⠩ⱥ癥湴㨧杴洮橳❽⤻癡爠昽搮来瑅汥浥湴獂祔慧乡浥⡳⥛そⰊ††††樽搮捲敡瑥䕬敭敮琨猩Ɽ氽氡㴧摡瑡䱡祥爧㼧♬㴧⭬㨧✻樮慳祮挽瑲略㭪⹳牣㴊††††❨瑴灳㨯⽷睷⹧潯杬整慧浡湡来爮捯洯杴洮橳㽩搽✫椫摬㭦⹰慲敮瑎潤攮楮獥牴䉥景牥⡪ⱦ⤻ਠ†⁽⤨睩湤潷Ɽ潣畭敮琬❳捲楰琧Ⱗ摡瑡䱡祥爧Ⱗ䝔䵜田〲䑎䙌㜸䌴✩㬊㰯獣物灴㸊㱳捲楰琠瑹灥㴢瑥硴⽸⵭慧敮瑯⵩湩琢㸊††笊††††∪∺⁻ਠ†††††•䵡来湴潟䝯潧汥䝴慧⽪猯杯潧汥ⵡ摷潲摳∺⁻ਠ†††††††•捯湶敲獩潮䥤∺•䅗ⴱ㄰㈵㘵㈱㠲∬ਠ†††††††•杴慧卩瑥卲挢㨠≨瑴灳㨯⽷睷⹧潯杬整慧浡湡来爮捯洯杴慧⽪猿楤㵁圭ㄱ〲㔶㔲ㄸ㈢ਠ†††††⁽ਠ†††⁽ਠ†⁽ਠ†‼⽳捲楰琾਼獣物灴⁴祰攽≴數琯砭浡来湴漭楮楴∾ਠ†††⁻ਠ†††††•⨢㨠笊††††††††≍慧敮瑯彐慧敃慣桥⽪猯景牭⵫敹⵰牯癩摥爢㨠笊††††††††††≩獐慧楮慴楯湃慣桥䕮慢汥搢㨊††††††††††††〠†††††††⁽ਠ†††††⁽ਠ†††⁽ਠ†‼⽳捲楰琾਼獣物灴⁤慴愭捯潫楥捯湳敮琽≭慲步瑩湧∠摡瑡ⵡ摲潬氽≭慧敮瑯ⵡ摲潬氭灩硥氢⁴祰攽≴數琯橡癡獣物灴∾ਠ† ††慤牯汬彡摶彩搠㴠∲堷呎㌳䘳䙂㉒䥄䅉㉍䝊䌢㬊慤牯汬彰楸彩搠㴠≆䵏㙗夵䉍婂㉎䥆㍚䡒䰲㔢㬊慤牯汬彶敲獩潮‽•㈮〢㬊ਠ†
晵湣瑩潮⡷ⱤⱥⱯⱡ⥻ਠ†††⁷⹟彡摲潬江汯慤敤㵴牵攻ਠ†††⁷⹡摲潬氽眮慤牯汬籼孝㬊††††眮慤牯汬⹦㵛❳整偲潰敲瑩敳✬❩摥湴楦礧Ⱗ瑲慣欧崻ਠ†††⁶慲⁲潵湤瑲楰啲氽≨瑴灳㨯⽳⹡摲潬氮捯洯樯∠⬠慤牯汬彡摶彩搠⬠∯牯畮摴物瀮橳∻ਠ†††⁦潲⡡㴰㭡㱷⹡摲潬氮昮汥湧瑨㭡⬫⥻ਠ†††††⁷⹡摲潬汛眮慤牯汬⹦孡嵝㵷⹡摲潬汛眮慤牯汬⹦孡嵝籼⡦畮捴楯渨温筲整畲渠晵湣瑩潮⠩筷⹡摲潬氮灵獨⡛測慲杵浥湴獝⥽紩⡷⹡摲潬氮晛慝⥽㭥㵤⹣牥慴故汥浥湴⠧獣物灴✩㭯㵤⹧整䕬敭敮瑳䉹呡李慭攨❳捲楰琧⥛そ㭥⹡獹湣㴱㭥⹳牣㵲潵湤瑲楰啲氻漮灡牥湴乯摥⹩湳敲瑂敦潲攨攬⤻紩⡷楮摯眬摯捵浥湴⤻ਊ††捯湳潬攮汯木❁摲潬氠獥瑐牯灥牴楥猺‧Ⱐ笢捵牲敮捹∺≕卄∬≬慮杵慧攢㨢敮录匢紩㬊慤牯汬⹳整偲潰敲瑩敳⡻≣畲牥湣礢㨢啓䐢Ⱒ污湧畡来∺≥湟啓≽⤻੣潮獯汥⹬潧⠧䅤副汬⁴牡捫⁥癥湴㨠灡来噩敷✩㬊慤牯汬⹴牡捫⠧灡来噩敷✩㬊ਠ†⁲敱畩牥⡛❪煵敲礧Ⱐ❵湤敲獣潲攧Ⱐ❪煵敲礯橱略特⵳瑯牡来慰椧崬⁦畮捴楯渨␬ ⤠笊††††␨摯捵浥湴⤮潮⠧慪慸䍯浰汥瑥✬⁦畮捴楯渠⡥癥湴Ⱐ硨爬⁳整瑩湧猩⁻ਠ†††††⁩映⡳整瑩湧献畲氮浡瑣栨⽣畳瑯浥牜⽳散瑩潮尯汯慤⽩⤠☦⁸桲⹲敳灯湳敊协丠☦⁸桲⹲敳灯湳敊协丮捡牴⤠笊††††††††楦
瑹灥潦⁷楮摯眮汯捡汓瑯牡来‡㴽•畮摥晩湥搢⤠笊††††††††††癡爠慤摥摉瑥浳‽⁛崻ਠ†††††††††⁶慲敷䍡牴‽⁸桲⹲敳灯湳敊协丮捡牴㬊††††††††††癡爠潬摃慲瑉瑥浳‽⁊协丮灡牳攨睩湤潷⹬潣慬却潲慧攮来瑉瑥洨❡摲潬氭潬搭捡牴⵩瑥浳✩⁼簠❛崧⤻ਊ††††††††††␮敡捨⡮敷䍡牴⹩瑥浳Ⱐ晵湣瑩潮⠩笊††††††††††††癡爠湥睟楴敭彩搠㴠瑨楳⹩瑥浟楤㬊††††††††††††癡爠楳䥮佬摃慲瑉瑥浳‽․⹧牥瀨潬摃慲瑉瑥浳Ⱐ晵湣瑩潮⡩瑥洩筲整畲渠楴敭⹩瑥浟楤‽㴠湥睟楴敭彩摽⤮汥湧瑨‾‰㬊††††††††††††楦
Ⅹ獉湏汤䍡牴䥴敭猩⁻ਠ†††††††††††††⁡摤敤䥴敭献灵獨⡴桩猩㬊††††††††††††紊††††††††††紩㬊ਠ†††††††††⁩映⡡摤敤䥴敭献汥湧瑨‾‰⤠笊††††††††††††捯湳潬攮汯木❁摒潬氠瑲慣欠敶敮琺⁰慧敖楥眧Ⱐ笢獥杭敮瑟湡浥∺•浡来湴潟慤摥摟灲潤畣瑟瑯彣慲琢紩㬊††††††††††††慤牯汬⹴牡捫⠢灡来噩敷∬⁻≳敧浥湴彮慭攢㨠≭慧敮瑯彡摤敤彰牯摵捴彴潟捡牴≽⤻ਊ††††††††††††癡爠灡祬潡搠㴠笧灲潤畣瑳✺⁛嵽㬊††††††††††††␮敡捨⡡摤敤䥴敭猬⁦畮捴楯渨⤠筰慹汯慤嬧灲潤畣瑳❝⹰畳栨瑨楳⹡摲潬江灲潤畣瑟灡祬潡搩㭽⤻ਠ†††††††††††⁣潮獯汥⹬潧⠧䅤副汬⁴牡捫⁥癥湴㨠慤摔潃慲琧Ⱐ灡祬潡搩㬊††††††††††††慤牯汬⹴牡捫⠧慤摔潃慲琧Ⱐ灡祬潡搩㬊††††††††††紊††††††††††睩湤潷⹬潣慬却潲慧攮獥瑉瑥洨❡摲潬氭潬搭捡牴⵩瑥浳✬⁊协丮獴物湧楦礨湥睃慲琮楴敭猩⤻ਠ†††††††⁽ਠ†††††⁽⁥汳攠楦
獥瑴楮杳⹵牬⹭慴捨⠯獨楰灩湧⵩湦潲浡瑩潮⽩⤠☦⁸桲⹲敳灯湳敊协丠☦⁸桲⹲敳灯湳敊协丮灡祭敮瑟浥瑨潤猩⁻ਠ†††††††⁣潮獯汥⹬潧⠧䅤副汬⁴牡捫⁥癥湴㨠灡来噩敷✬⁻≳敧浥湴彮慭攢㨠≭慧敮瑯彯牤敲彲敶楥睥搢紩㬊††††††††慤牯汬⹴牡捫⠢灡来噩敷∬⁻≳敧浥湴彮慭攢㨠≭慧敮瑯彯牤敲彲敶楥睥搢紩㬊††††††紊††††紩㬊††紩㬊ਠ†‼⽳捲楰琾਼獣物灴⁴祰攽≴數琦⍸㉆㭪慶慳捲楰琢⁳牣㴢桴瑰猦⍸㍁㬦⍸㉆㬦⍸㉆㭣桩浰獴慴楣⹣潭☣砲䘻浣橳ⵣ潮湥捴敤☣砲䘻橳☣砲䘻畳敲猦⍸㉆㭣㠷㡦ㄳ昰愷扦搸收㈱㝦㐵㕤☣砲䘻攳昹㙣ㄱ㈴㈱㡡愳戱敦戱愶㈮橳∠摥晥爽≤敦敲∾਼⽳捲楰琾਼獣物灴㸊††††††Ⅶ畮捴楯渨昬戬攬瘬測琬猩筩昨昮晢焩牥瑵牮㭮㵦⹦扱㵦畮捴楯渨⥻渮捡汬䵥瑨潤㼊††††††††渮捡汬䵥瑨潤⹡灰汹⡮ⱡ牧畭敮瑳⤺渮煵敵攮灵獨⡡牧畭敮瑳⥽㭩昨Ⅶ⹟晢焩昮彦扱㵮㬊††††††††渮灵獨㵮㭮⹬潡摥搽ℰ㭮⹶敲獩潮㴧㈮〧㭮⹱略略㵛崻ਠ†††††††⁴㵢⹣牥慴故汥浥湴⡥⤻琮慳祮挽ℰ㭴⹳牣㵶㭳㵢⹧整䕬敭敮瑳䉹呡李慭攨攩嬰崻ਠ†††††††⁳⹰慲敮瑎潤攮楮獥牴䉥景牥⡴ⱳ⥽⡷楮摯眬ਠ†††††††⁤潣畭敮琬❳捲楰琧Ⱗ桴瑰猺⼯捯湮散琮晡捥扯潫⹮整⽥湟啓⽦扥癥湴献橳✩㬊††††㰯獣物灴㸊㱳捲楰琾晢焨❩湩琧Ⱐ㜹㈶㤸㔵㔱㌵㤱㘩㬼⽳捲楰琾਼獣物灴㸠晢焨❴牡捫✬‧偡来噩敷✩㬠㰯獣物灴㸊㱳捲楰琠瑹灥㴢瑥硴⽸⵭慧敮瑯⵩湩琢㸊††笊††††∪∺⁻ਠ†††††•䵡来湴潟偡来䉵楬摥爯橳⽷楤来琭楮楴楡汩穥爢㨠笊††††††††≣潮晩朢㨠笢孤慴愭捯湴敮琭瑹灥㵜≳汩摥牜≝孤慴愭慰灥慲慮捥㵜≤敦慵汴尢崢㩻≍慧敮瑯彐慧敂畩汤敲尯橳尯捯湴敮琭瑹灥尯獬楤敲尯慰灥慲慮捥尯摥晡畬瑜⽷楤来琢㩦慬獥紬≛摡瑡ⵣ潮瑥湴⵴祰攽尢浡灜≝∺笢䵡来湴潟偡来䉵楬摥牜⽪獜⽣潮瑥湴⵴祰敜⽭慰尯慰灥慲慮捥尯摥晡畬瑜⽷楤来琢㩦慬獥紬≛摡瑡ⵣ潮瑥湴⵴祰攽尢牯睜≝∺笢䵡来湴潟偡来䉵楬摥牜⽪獜⽣潮瑥湴⵴祰敜⽲潷尯慰灥慲慮捥尯摥晡畬瑜⽷楤来琢㩦慬獥紬≛摡瑡ⵣ潮瑥湴⵴祰攽尢瑡扳尢崢㩻≍慧敮瑯彐慧敂畩汤敲尯橳尯捯湴敮琭瑹灥尯瑡扳尯慰灥慲慮捥尯摥晡畬瑜⽷楤来琢㩦慬獥紬≛摡瑡ⵣ潮瑥湴⵴祰攽尢獬楤敜≝∺笢䵡来湴潟偡来䉵楬摥牜⽪獜⽣潮瑥湴⵴祰敜⽳汩摥尯慰灥慲慮捥尯摥晡畬瑜⽷楤来琢㩻≢畴瑯湓敬散瑯爢㨢⹰慧敢畩汤敲⵳汩摥ⵢ畴瑯渢Ⱒ獨潷佶敲污礢㨢桯癥爢Ⱒ摡瑡副汥∺≳汩摥≽紬≛摡瑡ⵣ潮瑥湴⵴祰攽尢扡湮敲尢崢㩻≍慧敮瑯彐慧敂畩汤敲尯橳尯捯湴敮琭瑹灥尯扡湮敲尯慰灥慲慮捥尯摥晡畬瑜⽷楤来琢㩻≢畴瑯湓敬散瑯爢㨢⹰慧敢畩汤敲ⵢ慮湥爭扵瑴潮∬≳桯睏癥牬慹∺≨潶敲∬≤慴慒潬攢㨢扡湮敲≽紬≛摡瑡ⵣ潮瑥湴⵴祰攽尢扵瑴潮獜≝∺笢䵡来湴潟偡来䉵楬摥牜⽪獜⽣潮瑥湴⵴祰敜⽢畴瑯湳尯慰灥慲慮捥尯楮汩湥尯睩摧整∺晡汳敽Ⱒ孤慴愭捯湴敮琭瑹灥㵜≰牯摵捴獜≝孤慴愭慰灥慲慮捥㵜≣慲潵獥汜≝∺笢䵡来湴潟偡来䉵楬摥牜⽪獜⽣潮瑥湴⵴祰敜⽰牯摵捴獜⽡灰敡牡湣敜⽣慲潵獥汜⽷楤来琢㩦慬獥絽Ⰺ††††††††≢牥慫灯楮瑳∺⁻≤敳歴潰∺笢捯湤楴楯湳∺笢浩渭睩摴栢㨢㄰㈴灸≽Ⱒ潰瑩潮猢㩻≰牯摵捴猢㩻≤敦慵汴∺笢獬楤敳呯卨潷∺∵≽絽Ⱒ污扥氢㨢䑥獫瑯瀢Ⱒ獴慧攢㩴牵攬≤敦慵汴∺瑲略Ⱒ捬慳猢㨢摥獫瑯瀭獷楴捨敲∬≩捯渢㨢䵡来湴潟偡来䉵楬摥爺㩣獳尯業慧敳尯獷楴捨敲尯獷楴捨敲ⵤ敳歴潰⹳癧≽Ⱒ瑡扬整∺笢捯湤楴楯湳∺笢浡砭睩摴栢㨢㄰㈴灸∬≭楮⵷楤瑨∺∷㘸灸≽Ⱒ潰瑩潮猢㩻≰牯摵捴猢㩻≤敦慵汴∺笢獬楤敳呯卨潷∺∴≽Ⱒ捯湴楮畯畳∺笢獬楤敳呯卨潷∺∳≽絽紬≭潢楬攢㩻≣潮摩瑩潮猢㩻≭慸⵷楤瑨∺∷㘸灸∬≭楮⵷楤瑨∺∶㐰灸≽Ⱒ潰瑩潮猢㩻≰牯摵捴猢㩻≤敦慵汴∺笢獬楤敳呯卨潷∺∳≽絽Ⱒ污扥氢㨢䵯扩汥∬≳瑡来∺瑲略Ⱒ捬慳猢㨢浯扩汥⵳睩瑣桥爢Ⱒ楣潮∺≍慧敮瑯彐慧敂畩汤敲㨺捳獜⽩浡来獜⽳睩瑣桥牜⽳睩瑣桥爭浯扩汥⹳癧∬≭敤楡∺≯湬礠獣牥敮⁡湤
浡砭睩摴栺‷㘸灸⤢紬≭潢楬攭獭慬氢㩻≣潮摩瑩潮猢㩻≭慸⵷楤瑨∺∶㐰灸≽Ⱒ潰瑩潮猢㩻≰牯摵捴猢㩻≤敦慵汴∺笢獬楤敳呯卨潷∺∲≽Ⱒ捯湴楮畯畳∺笢獬楤敳呯卨潷∺∱≽絽絽††††††紊††††紊††紊㰯獣物灴㸊㱳捲楰琠瑹灥㴢瑥硴☣砲䘻橡癡獣物灴∾摯捵浥湴⹱略特卥汥捴潲⠢⍣潯歩攭獴慴畳∩⹳瑹汥⹤楳灬慹‽•湯湥∻㰯獣物灴㸊㱳捲楰琠瑹灥㴢瑥硴⽸⵭慧敮瑯⵩湩琢㸊††笊††††∪∺⁻ਠ†††††•捯潫楥却慴畳∺⁻紊††††紊††紊㰯獣物灴㸊㱳捲楰琠瑹灥㴢瑥硴⽸⵭慧敮瑯⵩湩琢㸊††笊††††∪∺⁻ਠ†††††•浡来⽣潯歩敳∺⁻ਠ†††††††•數灩牥猢㨠湵汬Ⰺ††††††††≰慴栢㨠≜田〲䘢Ⰺ††††††††≤潭慩渢㨠∮牯瑯牢楫攮捯洢Ⰺ††††††††≳散畲攢㨠瑲略Ⰺ††††††††≬楦整業攢㨠∶〴㠰〢ਠ†††††⁽ਠ†††⁽ਠ†⁽਼⽳捲楰琾਼獣物灴㸊††睩湤潷⹣潯歩敳䍯湦楧‽⁷楮摯眮捯潫楥獃潮晩朠籼⁻紻ਠ†⁷楮摯眮捯潫楥獃潮晩朮獥捵牥‽⁴牵攻਼⽳捲楰琾਼獣物灴㸠†⁲敱畩牥⹣潮晩木笊††††浡瀺⁻ਠ†††††‧⨧㨠笊††††††††睹獩睹杁摡灴敲㨠❭慧支慤浩湨瑭氯睹獩睹术瑩湹彭捥⽴楮祭捥㕁摡灴敲✊††††††紊††††紊††紩㬼⽳捲楰琾਼獣物灴㸊††牥煵楲攮捯湦楧⡻ਠ†††⁰慴桳㨠笊††††††杯潧汥䵡灳㨠❨瑴灳屵〰㍁屵〰㉆屵〰㉆浡灳⹧潯杬敡灩献捯浜田〲䙭慰獜田〲䙡灩屵〰㉆橳屵〰㍆癜田〳䐳屵〰㈶步祜田〳䑁䥺慓祃㙡唵圷灑㐶樴䙦卺瑵䵲䰱㠸坌摧㉮关✊††††紬ਠ†††⁣潮晩机⁻ਠ†††††‧䵡来湴潟偡来䉵楬摥爯橳⽵瑩汳⽭慰✺⁻ਠ†††††††⁳瑹汥㨠✧ਠ†††††⁽Ⰺ††††††❍慧敮瑯彐慧敂畩汤敲⽪猯捯湴敮琭瑹灥⽭慰⽰牥癩敷✺⁻ਠ†††††††⁡灩䭥示‧䅉穡卹䌶慕㕗㝰儴㙪㑆晓穴畍牌ㄸ㡗䱤朲湑猧Ⰺ††††††††慰楋敹䕲牯牍敳獡来㨠❙潵屵〰㈰浵獴屵〰㈰灲潶楤敜田〲ち屵〰㈰癡汩摜田〲ぜ田〳䍡屵〰㈰桲敦屵〰㍄屵〰㈷桴瑰獜田〳䅜田〲䙜田〲䙲潴潲扩步⹣潭屵〰㉆慤浩湨瑭汜田〲䙳祳瑥浟捯湦楧屵〰㉆敤楴屵〰㉆獥捴楯湜田〲䙣浳屵〰㉆屵〰㈳捭獟灡来扵楬摥牜田〲㝜田〲ぴ慲来瑜田〳䑜田〲㝟扬慮歜田〲㝜田〳䕇潯杬敜田〲き慰獜田〲ぁ偉屵〰㈰步祜田〳䍜田〲䙡屵〰㍅屵〰㈰瑯屵〰㈰畳敜田〲ち屵〰㈰浡瀮✊††††††紬ਠ†††††‧䵡来湴潟偡来䉵楬摥爯橳⽦潲洯敬敭敮琯浡瀧㨠笊††††††††慰楋敹㨠❁䥺慓祃㙡唵圷灑㐶樴䙦卺瑵䵲䰱㠸坌摧㉮关✬ਠ†††††††⁡灩䭥祅牲潲䵥獳慧攺‧奯畜田〲ね畳瑜田〲ば牯癩摥屵〰㈰慜田〲ぶ慬楤屵〰㈰屵〰㍃慜田〲と牥晜田〳䑜田〲㝨瑴灳屵〰㍁屵〰㉆屵〰㉆牯瑯牢楫攮捯浜田〲䙡摭楮桴浬屵〰㉆獹獴敭彣潮晩杜田〲䙥摩瑜田〲䙳散瑩潮屵〰㉆捭獜田〲䙜田〲㍣浳彰慧敢畩汤敲屵〰㈷屵〰㈰瑡牧整屵〰㍄屵〰㈷形污湫屵〰㈷屵〰㍅䝯潧汥屵〰㈰䵡灳屵〰㈰䅐䥜田〲に敹屵〰㍃屵〰㉆慜田〳䕜田〲ぴ潜田〲ふ獥屵〰㈰慜田〲ね慰⸧ਠ†††††⁽Ⰺ††††紊††紩㬊㰯獣物灴㸊㱳捲楰琾ਠ†⁲敱畩牥⹣潮晩木笊††††獨業㨠笊††††††❍慧敮瑯彐慧敂畩汤敲⽪猯畴楬猯浡瀧㨠笊††††††††摥灳㨠嬧杯潧汥䵡灳❝ਠ†††††⁽ਠ†††⁽ਠ†⁽⤻਼⽳捲楰琾਼獣物灴⁴祰攽≴數琯橡癡獣物灴∾ਠ†⁲敱畩牥⡛ਠ†††‧橱略特✬ਠ†††‧副瑯牂楫敟却潲敓睩瑣桥爯橳⽳睩瑣桥爧ਠ†⁝Ⱐ晵湣瑩潮
␩⁻ਠ†††‧畳攠獴物捴✻ਊ††††␨摯捵浥湴⤮潮⠢獷楴捨敲䥮獥牴∬⁦畮捴楯渨⁥癥湴⤠笊††††††捯湳琠景牭‽․⡥癥湴⹣畲牥湴呡牧整⤮晩湤⠧畬⹭洭汩獴癩敷‮獴潲敶楥眭獷楴捨敲ⵦ潲洧⤻ਠ†††††⁩映⡦潲洮汥湧瑨‾‰⤠笊††††††††景牭⹳瑯牥癩敷卷楴捨敲⡻≣畲牥湴䑥獴楮慴楯渢㨢㈢Ⱒ捵牲敮瑌慮杵慧攢㨢㘢Ⱒ摥獴楮慴楯湳∺孻≬慢敬∺≒敳琠潦⁷潲汤∬≶慬略∺∲≽ⱻ≬慢敬∺≒敳琠潦⁅畲潰攢Ⱒ癡汵攢㨢ㄢ紬笢污扥氢㨢䍡湡摜田づㄢⰢ癡汵攢㨢㌢紬笢污扥氢㨢䅵獴牡汩愢Ⱒ癡汵攢㨢㐢紬笢污扥氢㨢䥴慬礢Ⱒ癡汵攢㨢㔢紬笢污扥氢㨢卯畴栠䅭敲楣愢Ⱒ癡汵攢㨢㘢紬笢污扥氢㨢䉥汧極洢Ⱒ癡汵攢㨢㜢紬笢污扥氢㨢䱵硥浢潵牧∬≶慬略∺∸≽ⱻ≬慢敬∺≎敷⁚敬慮搢Ⱒ癡汵攢㨢㤢紬笢污扥氢㨢乥瑨敲污湤猢Ⱒ癡汵攢㨢ㄴ≽崬≬慮杵慧敳∺笢㈢㩛笢污扥氢㨢剥獴映瑨攠睯牬搢Ⱒ癡汵攢㨢㘢絝Ⱒㄢ㩛笢污扥氢㨢剥獴映䕵牯灥∬≶慬略∺∱≽崬∸∺孻≬慢敬∺≌畸敭扯畲朠⡆牥湣栩∬≶慬略∺∲≽崬∷∺孻≬慢敬∺≆牥湣栢Ⱒ癡汵攢㨢㌢絝Ⱒㄴ∺孻≬慢敬∺≎整桥牬慮搢Ⱒ癡汵攢㨢㐢絝Ⱒ㔢㩛笢污扥氢㨢䥴慬礢Ⱒ癡汵攢㨢㔢絝Ⱒ㘢㩛笢污扥氢㨢卯畴栠䅭敲楣愢Ⱒ癡汵攢㨢㜢絝Ⱒ㌢㩛笢污扥氢㨢䍡湡摡∬≶慬略∺∸≽崬∴∺孻≬慢敬∺≁畳瑲慬楡∬≶慬略∺∹≽崬∹∺孻≬慢敬∺≎敷⁚敡污湤∬≶慬略∺∱〢絝Ⱒㄳ∺孻≬慢敬∺≕䬢Ⱒ癡汵攢㨢ㄱ≽崬∱〢㩛笢污扥氢㨢䙲慮捥∬≶慬略∺∱㈢絝Ⱒㄱ∺孻≬慢敬∺≇敲浡湹∬≶慬略∺∱㌢絝Ⱒㄲ∺孻≬慢敬∺≓灡楮∬≶慬略∺∱㐢絝Ⱒㄵ∺孻≬慢敬∺≊慰慮∬≶慬略∺∱㔢絝紬≲敤楲散瑕牬猢㩻∶∺≨瑴灳㩜⽜⽲潴潲扩步⹣潭尯獴潲敳尯獴潲敜⽲敤楲散瑜⽟彟獴潲敜⽷摜⽟彟晲潭彳瑯牥尯睤尯略湣尯慈到捈䴶䱹㥹戳剶捭䩰愲啵夲㥴䰲乹套㕲挲嘰捹㥮捭䘲婗睴夳䩨扭瑺婘剺䰲摹奘婬扃ㅪ捭䙵慹ㅨ捭ㅺ䱭栰扗睟報㥦挳剶捭唹搲儥㉃尯∬∱∺≨瑴灳㩜⽜⽲潴潲扩步⹣潭尯獴潲敳尯獴潲敜⽲敤楲散瑜⽟彟獴潲敜⽥畜⽟彟晲潭彳瑯牥尯睤尯略湣尯慈到捈䴶䱹㥹戳剶捭䩰愲啵夲㥴䰲噵䱗嘱䰲乹套㕲挲嘰捹㥮捭䘲婗睴夳䩨扭瑺婘剺䰲摹奘婬扃ㅪ捭䙵慹ㅨ捭ㅺ䱭栰扗睟報㥦挳剶捭唹婘唥㉃尯∬∲∺≨瑴灳㩜⽜⽲潴潲扩步⹣潭尯獴潲敳尯獴潲敜⽲敤楲散瑜⽟彟獴潲敜⽬畜⽟彟晲潭彳瑯牥尯睤尯略湣尯慈到捈䴶䱹㥹戳剶捭䩰愲啵夲㥴䰲婹䱗砱䰲乹套㕲挲嘰捹㥮捭䘲婗睴夳䩨扭瑺婘剺䰲摹奘婬扃ㅪ捭䙵慹ㅨ捭ㅺ䱭栰扗睟報㥦挳剶捭唹扈唥㉃尯∬∳∺≨瑴灳㩜⽜⽲潴潲扩步⹣潭尯獴潲敳尯獴潲敜⽲敤楲散瑜⽟彟獴潲敜⽢敜⽟彟晲潭彳瑯牥尯睤尯略湣尯慈到捈䴶䱹㥹戳剶捭䩰愲啵夲㥴䰲婹䱗䩬䰲乹套㕲挲嘰捹㥮捭䘲婗睴夳䩨扭瑺婘剺䰲摹奘婬扃ㅪ捭䙵慹ㅨ捭ㅺ䱭栰扗睟報㥦挳剶捭唹奭唥㉃尯∬∴∺≨瑴灳㩜⽜⽲潴潲扩步⹣潭尯獴潲敳尯獴潲敜⽲敤楲散瑜⽟彟獴潲敜⽮汜⽟彟晲潭彳瑯牥尯睤尯略湣尯慈到捈䴶䱹㥹戳剶捭䩰愲啵夲㥴䰲刱䱗㕳䰲乹套㕲挲嘰捹㥮捭䘲婗睴夳䩨扭瑺婘剺䰲摹奘婬扃ㅪ捭䙵慹ㅨ捭ㅺ䱭栰扗睟報㥦挳剶捭唹扭眥㉃尯∬∵∺≨瑴灳㩜⽜⽲潴潲扩步⹣潭尯獴潲敳尯獴潲敜⽲敤楲散瑜⽟彟獴潲敜⽩瑜⽟彟晲潭彳瑯牥尯睤尯略湣尯慈到捈䴶䱹㥹戳剶捭䩰愲啵夲㥴䰲氰䱗氰䰲乹套㕲挲嘰捹㥮捭䘲婗睴夳䩨扭瑺婘剺䰲摹奘婬扃ㅪ捭䙵慹ㅨ捭ㅺ䱭栰扗睟報㥦挳剶捭唹慘儥㉃尯∬∷∺≨瑴灳㩜⽜⽲潴潲扩步⹣潭尯獴潲敳尯獴潲敜⽲敤楲散瑜⽟彟獴潲敜⽬慴慭尯彟彦牯浟獴潲敜⽷摜⽵敮捜⽡䡒っ䡍㙌礹祢㍒癣浊灡㉕留㈹瑌㉖穌坸桤䝆瑌㉎祙圵牣㉖っ礹湣浆㉚坷瑙㍊桢浴穚塒穌㉤祙塚汢䌱橣浆畡礱档洱穌浨ぢ坷彘ㄹ晣㍒癣浕㥢䝆す地┲䍜⼢Ⱒ㠢㨢桴瑰猺尯尯牯瑯牢楫攮捯浜⽳瑯牥獜⽳瑯牥尯牥摩牥捴尯彟彳瑯牥尯捡尯彟彦牯浟獴潲敜⽷摜⽵敮捜⽡䡒っ䡍㙌礹祢㍒癣浊灡㉕留㈹瑌㉖界坎桌㉎祙圵牣㉖っ礹湣浆㉚坷瑙㍊桢浴穚塒穌㉤祙塚汢䌱橣浆畡礱档洱穌浨ぢ坷彘ㄹ晣㍒癣浕㥙㉅┲䍜⼢Ⱒ㤢㨢桴瑰猺尯尯牯瑯牢楫攮捯浜⽳瑯牥獜⽳瑯牥尯牥摩牥捴尯彟彳瑯牥尯慵尯彟彦牯浟獴潲敜⽷摜⽵敮捜⽡䡒っ䡍㙌礹祢㍒癣浊灡㉕留㈹瑌㉖界坆ㅌ㉎祙圵牣㉖っ礹湣浆㉚坷瑙㍊桢浴穚塒穌㉤祙塚汢䌱橣浆畡礱档洱穌浨ぢ坷彘ㄹ晣㍒癣浕㥙塕┲䍜⼢Ⱒ㄰∺≨瑴灳㩜⽜⽲潴潲扩步⹣潭尯獴潲敳尯獴潲敜⽲敤楲散瑜⽟彟獴潲敜⽮穜⽟彟晲潭彳瑯牥尯睤尯略湣尯慈到捈䴶䱹㥹戳剶捭䩰愲啵夲㥴䰲噵䱗㔶䰲乹套㕲挲嘰捹㥮捭䘲婗睴夳䩨扭瑺婘剺䰲摹奘婬扃ㅪ捭䙵慹ㅨ捭ㅺ䱭栰扗睟報㥦挳剶捭唹扮漥㉃尯∬∱ㄢ㨢桴瑰猺尯尯牯瑯牢楫攮捯浜⽳瑯牥獜⽳瑯牥尯牥摩牥捴尯彟彳瑯牥尯畫尯彟彦牯浟獴潲敜⽷摜⽵敮捜⽡䡒っ䡍㙌礹祢㍒癣浊灡㉕留㈹瑌㉖界塖牌㉎祙圵牣㉖っ礹湣浆㉚坷瑙㍊桢浴穚塒穌㉤祙塚汢䌱橣浆畡礱档洱穌浨ぢ坷彘ㄹ晣㍒癣浕㥤坳┲䍜⼢Ⱒㄲ∺≨瑴灳㩜⽜⽲潴潲扩步⹣潭尯獴潲敳尯獴潲敜⽲敤楲散瑜⽟彟獴潲敜⽦牜⽟彟晲潭彳瑯牥尯睤尯略湣尯慈到捈䴶䱹㥹戳剶捭䩰愲啵夲㥴䰲婹䱗婹䰲乹套㕲挲嘰捹㥮捭䘲婗睴夳䩨扭瑺婘剺䰲摹奘婬扃ㅪ捭䙵慹ㅨ捭ㅺ䱭栰扗睟報㥦挳剶捭唹婮䤥㉃尯∬∱㌢㨢桴瑰猺尯尯牯瑯牢楫攮捯浜⽳瑯牥獜⽳瑯牥尯牥摩牥捴尯彟彳瑯牥尯摥尯彟彦牯浟獴潲敜⽷摜⽵敮捜⽡䡒っ䡍㙌礹祢㍒癣浊灡㉕留㈹瑌㉤汌坒汌㉎祙圵牣㉖っ礹湣浆㉚坷瑙㍊桢浴穚塒穌㉤祙塚汢䌱橣浆畡礱档洱穌浨ぢ坷彘ㄹ晣㍒癣浕㥚䝕┲䍜⼢Ⱒㄴ∺≨瑴灳㩜⽜⽲潴潲扩步⹣潭尯獴潲敳尯獴潲敜⽲敤楲散瑜⽟彟獴潲敜⽥獜⽟彟晲潭彳瑯牥尯睤尯略湣尯慈到捈䴶䱹㥹戳剶捭䩰愲啵夲㥴䰲噺䱗噺䰲乹套㕲挲嘰捹㥮捭䘲婗睴夳䩨扭瑺婘剺䰲摹奘婬扃ㅪ捭䙵慹ㅨ捭ㅺ䱭栰扗睟報㥦挳剶捭唹婘䴥㉃尯∬∱㔢㨢桴瑰猺尯尯牯瑯牢楫攮捯浜⽳瑯牥獜⽳瑯牥尯牥摩牥捴尯彟彳瑯牥尯橰尯彟彦牯浟獴潲敜⽷摜⽵敮捜⽡䡒っ䡍㙌礹祢㍒癣浊灡㉕留㈹瑌㉰睌坰睌㉎祙圵牣㉖っ礹湣浆㉚坷瑙㍊桢浴穚塒穌㉤祙塚汢䌱橣浆畡礱档洱穌浨ぢ坷彘ㄹ晣㍒癣浕㥡湁┲䍜⼢紬≰污捥桯汤敲∺≐汥慳攠獥汥捴慮杵慧攢紩㬊††††††紊††††紩㬊††紩㬊㰯獣物灴㸊㱳捲楰琠瑹灥㴢瑥硴⽸⵭慧敮瑯⵩湩琢㸊††笊††††∪∺⁻ਠ†††††•䵡来湴潟啩⽪猯捯牥⽡灰∺⁻ਠ†††††††•捯浰潮敮瑳∺⁻ਠ†††††††††•捵獴潭敲∺⁻ਠ†††††††††††•捯浰潮敮琢㨠≍慧敮瑯彃畳瑯浥爯橳⽶楥眯捵獴潭敲∊††††††††††紊††††††††紊††††††紊††††紊††紊††㰯獣物灴㸊㱳捲楰琠瑹灥㴢瑥硴⽪慶慳捲楰琢㸊††††捯湳琠敭灴祣慲瑔敭灬慴攠㴠∼摩瘠捬慳猽尢浩湩捡牴彟敭灴礭⵴楴汥⁨㉜∾䱯潫楮朠景爠愠灲潤畣琿㱜⽤楶㹜牜渼瀠捬慳猽尢浩湩捡牴彟敭灴礭⵴數琠扯摹㉜∾噩獩琠潵爠捡瑡汯朼尯瀾屲屮⁜牜渢㬊††㰯獣物灴㸊㱳捲楰琾ਠ†††⁷楮摯眮捨散歯畴‽⁻≳桯灰楮权慲瑕牬∺≨瑴灳㩜⽜⽲潴潲扩步⹣潭尯捨散歯畴尯捡牴尯∬≣桥捫潵瑕牬∺≨瑴灳㩜⽜⽲潴潲扩步⹣潭尯捨散歯畴尯∬≵灤慴敉瑥浑瑹啲氢㨢桴瑰猺尯尯牯瑯牢楫攮捯浜⽣桥捫潵瑜⽳楤敢慲尯異摡瑥䥴敭兴祜⼢Ⱒ牥浯癥䥴敭啲氢㨢桴瑰猺尯尯牯瑯牢楫攮捯浜⽣桥捫潵瑜⽳楤敢慲尯牥浯癥䥴敭尯∬≩浡来呥浰污瑥∺≍慧敮瑯彃慴慬潧尯灲潤畣瑜⽩浡来彷楴桟扯牤敲猢Ⱒ扡獥啲氢㨢桴瑰猺尯尯牯瑯牢楫攮捯浜⼢Ⱒ浩湩捡牴䵡硉瑥浳噩獩扬攢㨵Ⱒ睥扳楴敉搢㨢㈢Ⱒ浡硉瑥浳呯䑩獰污礢㨱〬≳瑯牥䥤∺∶∬≳瑯牥䝲潵灉搢㨢㐢Ⱒ慧牥敭敮瑉摳∺嬢ㄢ崬≣畳瑯浥牌潧楮啲氢㨢桴瑰猺尯尯牯瑯牢楫攮捯浜⽣畳瑯浥牜⽡捣潵湴尯汯杩湜⽲敦敲敲尯慈到捈䴶䱹㥹戳剶捭䩰愲啵夲㥴䰲乹套㕲挲嘰捹㥮捭䘲婗睴夳䩨扭瑺婘剺䰲摹奘婬扃ㅪ捭䙵慹ㅨ捭ㅺ䱭栰扗眥㉃尯∬≩獒敤楲散瑒敱畩牥搢㩦慬獥Ⱒ慵瑯捯浰汥瑥∺≯晦∬≣慰瑣桡∺笢畳敲彬潧楮∺笢楳䍡獥卥湳楴楶攢㩦慬獥Ⱒ業慧效敩杨琢㨵〬≩浡来卲挢㨢∬≲敦牥獨啲氢㨢桴瑰猺尯尯牯瑯牢楫攮捯浜⽣慰瑣桡尯牥晲敳桜⼢Ⱒ楳剥煵楲敤∺晡汳攬≴業敳瑡浰∺ㄷ〲〸㐳㈱絽紻ਠ†‼⽳捲楰琾਼獣物灴⁴祰攽≴數琯砭浡来湴漭楮楴∾ਠ†⁻ਠ†††•孤慴愭扬潣欽❭楮楣慲琧崢㨠笊††††††≍慧敮瑯录椯橳⽣潲支慰瀢㨠笢捯浰潮敮瑳∺笢浩湩捡牴彣潮瑥湴∺笢捨楬摲敮∺笢獵扴潴慬⹣潮瑡楮敲∺笢捨楬摲敮∺笢獵扴潴慬∺笢捨楬摲敮∺笢獵扴潴慬⹴潴慬猢㩻≣潮晩朢㩻≤楳灬慹彣慲瑟獵扴潴慬彩湣江瑡砢㨱Ⱒ摩獰污祟捡牴彳畢瑯瑡江數捬彴慸∺〬≴敭灬慴攢㨢䵡来湴潟呡硜⽣桥捫潵瑜⽭楮楣慲瑜⽳畢瑯瑡汜⽴潴慬猢紬≣桩汤牥渢㩻≳畢瑯瑡氮瑯瑡汳⹭獲瀢㩻≣潭灯湥湴∺≍慧敮瑯彍獲灜⽪獜⽶楥睜⽣桥捫潵瑜⽭楮楣慲瑜⽳畢瑯瑡汜⽴潴慬猢Ⱒ捯湦楧∺笢摩獰污祁牥愢㨢浩湩捡牴⵳畢瑯瑡氭桩摤敮∬≴敭灬慴攢㨢䵡来湴潟䵳牰尯捨散歯畴尯浩湩捡牴尯獵扴潴慬尯瑯瑡汳≽絽Ⱒ捯浰潮敮琢㨢䵡来湴潟呡硜⽪獜⽶楥睜⽣桥捫潵瑜⽭楮楣慲瑜⽳畢瑯瑡汜⽴潴慬猢絽Ⱒ捯浰潮敮琢㨢畩䍯浰潮敮琢Ⱒ捯湦楧∺笢瑥浰污瑥∺≍慧敮瑯彃桥捫潵瑜⽭楮楣慲瑜⽳畢瑯瑡氢絽紬≣潭灯湥湴∺≵楃潭灯湥湴∬≣潮晩朢㩻≤楳灬慹䅲敡∺≳畢瑯瑡汃潮瑡楮敲≽紬≩瑥洮牥湤敲敲∺笢捯浰潮敮琢㨢䵡来湴潟䍨散歯畴尯橳尯癩敷尯捡牴⵩瑥洭牥湤敲敲∬≣潮晩朢㩻≤楳灬慹䅲敡∺≤敦慵汴剥湤敲敲∬≴敭灬慴攢㨢䵡来湴潟䍨散歯畴尯浩湩捡牴尯楴敭尯摥晡畬琢紬≣桩汤牥渢㩻≩瑥洮業慧攢㩻≣潭灯湥湴∺≍慧敮瑯彃慴慬潧尯橳尯癩敷尯業慧攢Ⱒ捯湦楧∺笢瑥浰污瑥∺≍慧敮瑯彃慴慬潧尯灲潤畣瑜⽩浡来∬≤楳灬慹䅲敡∺≩瑥浉浡来≽紬≣桥捫潵琮捡牴⹩瑥洮灲楣攮獩摥扡爢㩻≣潭灯湥湴∺≵楃潭灯湥湴∬≣潮晩朢㩻≴敭灬慴攢㨢䵡来湴潟䍨散歯畴尯浩湩捡牴尯楴敭尯灲楣攢Ⱒ摩獰污祁牥愢㨢灲楣敓楤敢慲≽絽紬≥硴牡彩湦漢㩻≣潭灯湥湴∺≵楃潭灯湥湴∬≣潮晩朢㩻≤楳灬慹䅲敡∺≥硴牡䥮景≽紬≰牯浯瑩潮∺笢捯浰潮敮琢㨢畩䍯浰潮敮琢Ⱒ捯湦楧∺笢摩獰污祁牥愢㨢灲潭潴楯渢絽紬≣潮晩朢㩻≩瑥浒敮摥牥爢㩻≤敦慵汴∺≤敦慵汴剥湤敲敲∬≳業灬攢㨢摥晡畬瑒敮摥牥爢Ⱒ癩牴畡氢㨢摥晡畬瑒敮摥牥爢紬≴敭灬慴攢㨢䵡来湴潟䍨散歯畴尯浩湩捡牴尯捯湴敮琢紬≣潭灯湥湴∺≍慧敮瑯彃桥捫潵瑜⽪獜⽶楥睜⽭楮楣慲琢絽Ⱒ瑹灥猢㩛嵽††††紬ਠ†††•⨢㨠笊††††††≍慧敮瑯录椯橳⽢汯捫⵬潡摥爢㨠≨瑴灳屵〰㍁屵〰㉆屵〰㉆牯瑯牢楫攮捯浜田〲䙳瑡瑩捜田〲䙶敲獩潮ㄷ〱ㄵ㜶㔰屵〰㉆晲潮瑥湤屵〰㉆䥮瑥牡捴楶㑜田〲䙲潴潲扩步屵〰㉆敮录卜田〲䙩浡来獜田〲䙬潡摥牜田〲䐱⹧楦∊††††紊††紊††㰯獣物灴㸊㱳捲楰琠瑹灥㴢瑥硴⽸⵭慧敮瑯⵩湩琢㸊††笊††††∪∺⁻ਠ†††††•䵡来湴潟啩⽪猯捯牥⽡灰∺⁻ਠ†††††††•捯浰潮敮瑳∺⁻ਠ†††††††††††•浥獳慧敳∺⁻ਠ†††††††††††††•捯浰潮敮琢㨠≍慧敮瑯彔桥浥⽪猯癩敷⽭敳獡来猢ਠ†††††††††††⁽ਠ†††††††††⁽ਠ†††††††⁽ਠ†††††⁽ਠ†⁽਼⽳捲楰琾਼獣物灴㹷楮摯眮慵瑨敮瑩捡瑩潮偯灵瀠㴠笢慵瑯捯浰汥瑥∺≯晦∬≣畳瑯浥牒敧楳瑥牕牬∺≨瑴灳㩜⽜⽲潴潲扩步⹣潭尯捵獴潭敲尯慣捯畮瑜⽣牥慴敜⼢Ⱒ捵獴潭敲䙯牧潴偡獳睯牤啲氢㨢桴瑰猺尯尯牯瑯牢楫攮捯浜⽣畳瑯浥牜⽡捣潵湴尯景牧潴灡獳睯牤尯∬≢慳敕牬∺≨瑴灳㩜⽜⽲潴潲扩步⹣潭尯∬≣畳瑯浥牌潧楮啲氢㨢桴瑰猺尯尯牯瑯牢楫攮捯浜⽣畳瑯浥牜⽡橡硜⽬潧楮尯≽㰯獣物灴㸊㱳捲楰琠瑹灥㴢瑥硴⽸⵭慧敮瑯⵩湩琢㸊††††笊††††††∣慵瑨敮瑩捡瑩潮偯灵瀢㨠笊††††††††≍慧敮瑯录椯橳⽣潲支慰瀢㨠笢捯浰潮敮瑳∺笢慵瑨敮瑩捡瑩潮偯灵瀢㩻≣潭灯湥湴∺≍慧敮瑯彃畳瑯浥牜⽪獜⽶楥睜⽡畴桥湴楣慴楯渭灯灵瀢Ⱒ捨楬摲敮∺笢浥獳慧敳∺笢捯浰潮敮琢㨢䵡来湴潟啩尯橳尯癩敷尯浥獳慧敳∬≤楳灬慹䅲敡∺≭敳獡来猢紬≣慰瑣桡∺笢捯浰潮敮琢㨢䵡来湴潟䍡灴捨慜⽪獜⽶楥睜⽣桥捫潵瑜⽬潧楮䍡灴捨愢Ⱒ摩獰污祁牥愢㨢慤摩瑩潮慬⵬潧楮ⵦ潲洭晩敬摳∬≦潲浉搢㨢畳敲彬潧楮∬≣潮晩杓潵牣攢㨢捨散歯畴≽絽絽††††††紬ਠ†††††•⨢㨠笊††††††††≍慧敮瑯录椯橳⽢汯捫⵬潡摥爢㨠≨瑴灳屵〰㍁屵〰㉆屵〰㉆牯瑯牢楫攮捯浜田〲䙳瑡瑩捜田〲䙶敲獩潮ㄷ〱ㄵ㜶㔰屵〰㉆晲潮瑥湤屵〰㉆䥮瑥牡捴楶㑜田〲䙲潴潲扩步屵〰㉆敮录卜田〲䙩浡来獜田〲䙬潡摥牜田〲䐱⹧楦∊††††††††††††††††Ⰺ††††††††≍慧敮瑯彃畳瑯浥爯橳⽣畳瑯浥爭杬潢慬⵳敳獩潮⵬潡摥爢㨠筽ਠ†††††††††††††⁽ਠ†††⁽ਠ†‼⽳捲楰琾਼獣物灴⁴祰攽≴數琯砭浡来湴漭楮楴∾ਠ†⁻ਠ†††•⨢㨠笊††††††≍慧敮瑯彃畳瑯浥爯橳⽳散瑩潮ⵣ潮晩朢㨠笊††††††††≳散瑩潮猢㨠笢獴潲敳尯獴潲敜⽳睩瑣栢㩛∪≝Ⱒ獴潲敳尯獴潲敜⽳睩瑣桲敱略獴∺嬢⨢崬≤楲散瑯特尯捵牲敮捹尯獷楴捨∺嬢⨢崬∪∺嬢浥獳慧敳≝Ⱒ捵獴潭敲尯慣捯畮瑜⽬潧潵琢㩛∪∬≲散敮瑬祟癩敷敤彰牯摵捴∬≲散敮瑬祟捯浰慲敤彰牯摵捴∬≰敲獩獴敮琢崬≣畳瑯浥牜⽡捣潵湴尯汯杩湰潳琢㩛∪≝Ⱒ捵獴潭敲尯慣捯畮瑜⽣牥慴数潳琢㩛∪≝Ⱒ捵獴潭敲尯慣捯畮瑜⽥摩瑰潳琢㩛∪≝Ⱒ捵獴潭敲尯慪慸尯汯杩渢㩛≣桥捫潵琭摡瑡∬≣慲琢Ⱒ捡灴捨愢崬≣慴慬潧尯灲潤畣瑟捯浰慲敜⽡摤∺嬢捯浰慲攭灲潤畣瑳≝Ⱒ捡瑡汯杜⽰牯摵捴彣潭灡牥尯牥浯癥∺嬢捯浰慲攭灲潤畣瑳≝Ⱒ捡瑡汯杜⽰牯摵捴彣潭灡牥尯捬敡爢㩛≣潭灡牥⵰牯摵捴猢崬≳慬敳尯杵敳瑜⽲敯牤敲∺嬢捡牴≝Ⱒ獡汥獜⽯牤敲尯牥潲摥爢㩛≣慲琢崬≣桥捫潵瑜⽣慲瑜⽡摤∺嬢捡牴∬≤楲散瑯特ⵤ慴愢Ⱒ慭晡捥扯潫⵰楸敬≝Ⱒ捨散歯畴尯捡牴尯摥汥瑥∺嬢捡牴≝Ⱒ捨散歯畴尯捡牴尯異摡瑥灯獴∺嬢捡牴≝Ⱒ捨散歯畴尯捡牴尯異摡瑥楴敭潰瑩潮猢㩛≣慲琢崬≣桥捫潵瑜⽣慲瑜⽣潵灯湰潳琢㩛≣慲琢崬≣桥捫潵瑜⽣慲瑜⽥獴業慴数潳琢㩛≣慲琢崬≣桥捫潵瑜⽣慲瑜⽥獴業慴敵灤慴数潳琢㩛≣慲琢崬≣桥捫潵瑜⽯湥灡来尯獡癥潲摥爢㩛≣慲琢Ⱒ捨散歯畴ⵤ慴愢Ⱒ污獴ⵯ牤敲敤⵩瑥浳≝Ⱒ捨散歯畴尯獩摥扡牜⽲敭潶敩瑥洢㩛≣慲琢崬≣桥捫潵瑜⽳楤敢慲尯異摡瑥楴敭煴礢㩛≣慲琢崬≲敳瑜⼪尯瘱尯捡牴獜⼪尯灡祭敮琭楮景牭慴楯渢㩛≣慲琢Ⱒ污獴ⵯ牤敲敤⵩瑥浳∬≣慰瑣桡∬≩湳瑡湴⵰畲捨慳攢崬≲敳瑜⼪尯瘱尯杵敳琭捡牴獜⼪尯灡祭敮琭楮景牭慴楯渢㩛≣慲琢Ⱒ捡灴捨愢崬≲敳瑜⼪尯瘱尯杵敳琭捡牴獜⼪尯獥汥捴敤⵰慹浥湴⵭整桯搢㩛≣慲琢Ⱒ捨散歯畴ⵤ慴愢崬≲敳瑜⼪尯瘱尯捡牴獜⼪尯獥汥捴敤⵰慹浥湴⵭整桯搢㩛≣慲琢Ⱒ捨散歯畴ⵤ慴愢Ⱒ楮獴慮琭灵牣桡獥≝Ⱒ捵獴潭敲尯慤摲敳獜⼪∺嬢楮獴慮琭灵牣桡獥≝Ⱒ捵獴潭敲尯慣捯畮瑜⼪∺嬢楮獴慮琭灵牣桡獥≝Ⱒ癡畬瑜⽣慲摳尯摥汥瑥慣瑩潮∺嬢楮獴慮琭灵牣桡獥≝Ⱒ浵汴楳桩灰楮杜⽣桥捫潵瑜⽯癥牶楥睰潳琢㩛≣慲琢崬≰慹灡汜⽥硰牥獳尯灬慣敯牤敲∺嬢捡牴∬≣桥捫潵琭摡瑡≝Ⱒ灡祰慬尯灡祦汯睥硰牥獳尯灬慣敯牤敲∺嬢捡牴∬≣桥捫潵琭摡瑡≝Ⱒ灡祰慬尯數灲敳獜⽯湡畴桯物穡瑩潮∺嬢捡牴∬≣桥捫潵琭摡瑡≝Ⱒ灥牳楳瑥湴尯楮摥硜⽵湳整捯潫楥∺嬢灥牳楳瑥湴≝Ⱒ牥癩敷尯灲潤畣瑜⽰潳琢㩛≲敶楥眢崬≷楳桬楳瑜⽩湤數尯慤搢㩛≷楳桬楳琢崬≷楳桬楳瑜⽩湤數尯牥浯癥∺嬢睩獨汩獴≝Ⱒ睩獨汩獴尯楮摥硜⽵灤慴敩瑥浯灴楯湳∺嬢睩獨汩獴≝Ⱒ睩獨汩獴尯楮摥硜⽵灤慴攢㩛≷楳桬楳琢崬≷楳桬楳瑜⽩湤數尯捡牴∺嬢睩獨汩獴∬≣慲琢崬≷楳桬楳瑜⽩湤數尯晲潭捡牴∺嬢睩獨汩獴∬≣慲琢崬≷楳桬楳瑜⽩湤數尯慬汣慲琢㩛≷楳桬楳琢Ⱒ捡牴≝Ⱒ睩獨汩獴尯獨慲敤尯慬汣慲琢㩛≷楳桬楳琢Ⱒ捡牴≝Ⱒ睩獨汩獴尯獨慲敤尯捡牴∺嬢捡牴≝Ⱒ慭浯獴癩敷敤尯捡牴尯慤搢㩛≣慲琢Ⱒ浥獳慧敳≝Ⱒ扲慩湴牥敜⽰慹灡汜⽰污捥潲摥爢㩛≣慲琢Ⱒ捨散歯畴ⵤ慴愢崬≢牡楮瑲敥尯杯潧汥灡祜⽰污捥潲摥爢㩛≣慲琢Ⱒ捨散歯畴ⵤ慴愢嵽Ⰺ††††††††≣汩敮瑓楤敓散瑩潮猢㨠嬢捨散歯畴ⵤ慴愢Ⱒ捡牴ⵤ慴愢崬ਠ†††††††•扡獥啲汳∺⁛≨瑴灳㩜⽜⽲潴潲扩步⹣潭尯≝Ⰺ††††††††≳散瑩潮乡浥猢㨠嬢浥獳慧敳∬≣畳瑯浥爢Ⱒ捯浰慲攭灲潤畣瑳∬≬慳琭潲摥牥搭楴敭猢Ⱒ捡牴∬≤楲散瑯特ⵤ慴愢Ⱒ捡灴捨愢Ⱒ楮獴慮琭灵牣桡獥∬≬潧来摁獃畳瑯浥爢Ⱒ灥牳楳瑥湴∬≲敶楥眢Ⱒ睩獨汩獴∬≡浦慣敢潯欭灩硥氢Ⱒ牥捥湴汹彶楥睥摟灲潤畣琢Ⱒ牥捥湴汹彣潭灡牥摟灲潤畣琢Ⱒ灲潤畣瑟摡瑡彳瑯牡来∬≰慹灡氭扩汬楮札慧牥敭敮琢崠†††††⁽ਠ†††⁽ਠ†⁽਼⽳捲楰琾਼獣物灴⁴祰攽≴數琯砭浡来湴漭楮楴∾ਠ†⁻ਠ†††•⨢㨠笊††††††≍慧敮瑯彃畳瑯浥爯橳⽣畳瑯浥爭摡瑡∺⁻ਠ†††††††•獥捴楯湌潡摕牬∺•桴瑰獜田〳䅜田〲䙜田〲䙲潴潲扩步⹣潭屵〰㉆捵獴潭敲屵〰㉆獥捴楯湜田〲䙬潡摜田〲䘢Ⰺ††††††††≥硰楲慢汥卥捴楯湌楦整業攢㨠㠷㘰〬ਠ†††††††•數灩牡扬敓散瑩潮乡浥猢㨠嬢捡牴∬≰敲獩獴敮琢崬ਠ†††††††•捯潫楥䱩晥呩浥∺•㘰㐸〰∬ਠ†††††††•異摡瑥卥獳楯湕牬∺•桴瑰獜田〳䅜田〲䙜田〲䙲潴潲扩步⹣潭屵〰㉆捵獴潭敲屵〰㉆慣捯畮瑜田〲䙵灤慴敓敳獩潮屵〰㉆∊††††††紊††††紊††紊㰯獣物灴㸊㱳捲楰琠瑹灥㴢瑥硴⽸⵭慧敮瑯⵩湩琢㸊††笊††††∪∺⁻ਠ†††††•䵡来湴潟䍵獴潭敲⽪猯楮癡汩摡瑩潮⵰牯捥獳潲∺⁻ਠ†††††††•楮癡汩摡瑩潮創汥猢㨠笊††††††††††≷敢獩瑥⵲畬攢㨠笊††††††††††††≍慧敮瑯彃畳瑯浥爯橳⽩湶慬楤慴楯渭牵汥猯睥扳楴攭牵汥∺⁻ਠ†††††††††††††•獣潰敃潮晩朢㨠笊††††††††††††††††≷敢獩瑥䥤∺•㈢ਠ†††††††††††††⁽ਠ†††††††††††⁽ਠ†††††††††⁽ਠ†††††††⁽ਠ†††††⁽ਠ†††⁽ਠ†⁽਼⽳捲楰琾਼獣物灴⁴祰攽≴數琯砭浡来湴漭楮楴∾ਠ†⁻ਠ†††•扯摹∺⁻ਠ†††††•灡来䍡捨攢㨠笢畲氢㨢桴瑰猺尯尯牯瑯牢楫攮捯浜⽰慧敟捡捨敜⽢汯捫尯牥湤敲尯楤尯㠲尯∬≨慮摬敳∺嬢摥晡畬琢Ⱒ捡瑡汯束捡瑥杯特彶楥眢Ⱒ捡瑡汯束捡瑥杯特彶楥睟瑹灥彬慹敲敤∬≣慴慬潧彣慴敧潲祟癩敷彴祰敟污祥牥摟睩瑨潵瑟捨楬摲敮∬≣慴慬潧彣慴敧潲祟癩敷彤楳灬慹浯摥彰牯摵捴猢Ⱒ捡瑡汯束捡瑥杯特彶楥睟楤弸㈢Ⱒ楮瑥牡捴楶㑟獯捩慬獨慲敟摥晡畬琢Ⱒ楮瑥牡捴楶㑟獯捩慬獨慲敟捡瑡汯束捡瑥杯特彶楥眢Ⱒ楮瑥牡捴楶㑟獴潲敬潣慴潲彤敦慵汴∬≩湴敲慣瑩瘴彳瑯牥汯捡瑯牟捡瑡汯束捡瑥杯特彶楥眢崬≯物杩湡汒敱略獴∺笢牯畴攢㨢捡瑡汯朢Ⱒ捯湴牯汬敲∺≣慴敧潲礢Ⱒ慣瑩潮∺≶楥眢Ⱒ畲椢㨢尯捲慮歳整獜⽧牡癥氭捲慮歳整獜⽧牡癥氭捲慮欭慲浳⹨瑭氢紬≶敲獩潮䍯潫楥乡浥∺≰物癡瑥彣潮瑥湴彶敲獩潮≽††††紊††紊㰯獣物灴㸊㱳捲楰琠瑹灥㴢瑥硴⽸⵭慧敮瑯⵩湩琢㸊††笊††††≢潤礢㨠笊††††††≡摤呯坩獨汩獴∺⁻≰牯摵捴呹灥∺嬢獩浰汥∬≶楲瑵慬∬≤潷湬潡摡扬攢Ⱒ杲潵灥搢Ⱒ捯湦楧畲慢汥∬≢畮摬攢Ⱒ慭杩晴捡牤≝素†††⁽ਠ†⁽਼⽳捲楰琾਼獣物灴⁴祰攽≴數琯砭浡来湴漭楮楴∾ਠ†††⁻ਠ†††††•⍡浡獴礭獨潰批⵰牯摵捴⵬楳琢㨠笊††††††††≉湴敲慣瑩瘴彇愴⽪猯条㐭灲潤畣瑳∺⁻ਠ†††††††††•灲潤畣瑳∺•屵〰㕂屵〰㝂屵〰㈲楴敭彮慭敜田〲㉜田〳䅜田〲㉖敧慳琲㑜田〲ぃ牡湫獜田〲㈬屵〰㈲楴敭彩摜田〲㉜田〳䅜田〲㉃屵〰㉄剏呏剜田〲䑖敧慳琲㑃牡湫獜田〲㈬屵〰㈲灲楣敜田〲㉜田〳䄱㘶ⱜ田〲㉩瑥浟畲汜田〲㉜田〳䅜田〲㉨瑴灳屵〰㍁屵〰㕃屵〰㉆屵〰㕃屵〰㉆牯瑯牢楫攮捯浜田〵䍜田〲䙲潴潲屵〰㉄癥条獴㈴屵〰㉄捲慮歳⹨瑭汜田〲㈬屵〰㈲楴敭彬楳瑟湡浥屵〰㈲屵〰㍁屵〰㈲捡瑥杯特屵〰㈲ⱜ田〲㉩瑥浟汩獴彩摜田〲㉜田〳䅜田〲㉇牡癥汜田〲ぃ牡湫屵〰㈰䅲浳屵〰㈲ⱜ田〲㉩湤數屵〰㈲屵〰㍁ㄬ屵〰㈲煵慮瑩瑹屵〰㈲屵〰㍁ㄬ屵〰㈲楴敭彣慴敧潲祜田〲㉜田〳䅜田〲㉃牡湫獥瑳屵〰㈲ⱜ田〲㉩瑥浟捡瑥杯特㉜田〲㉜田〳䅜田〲㉒潡摜田〲ぃ牡湫獥瑳屵〰㈲ⱜ田〲㉩瑥浟捡瑥杯特㍜田〲㉜田〳䅜田〲㉒潡摜田〲ぃ牡湫屵〰㈰䅲浳屵〰㈲屵〰㝄ⱜ田〷䉜田〲㉩瑥浟湡浥屵〰㈲屵〰㍁屵〰㈲䅬摨甲㑜田〲ぃ牡湫獜田〲㈬屵〰㈲楴敭彩摜田〲㉜田〳䅜田〲㉃屵〰㉄剏呏剜田〲䑁汤桵㈴䍲慮歳屵〰㈲ⱜ田〲㉰物捥屵〰㈲屵〰㍁㌲㘬屵〰㈲楴敭彵牬屵〰㈲屵〰㍁屵〰㈲桴瑰獜田〳䅜田〵䍜田〲䙜田〵䍜田〲䙲潴潲扩步⹣潭屵〰㕃屵〰㉆牯瑯牜田〲䑡汤桵㈴屵〰㉄捲慮歳⹨瑭汜田〲㈬屵〰㈲楴敭彬楳瑟湡浥屵〰㈲屵〰㍁屵〰㈲捡瑥杯特屵〰㈲ⱜ田〲㉩瑥浟汩獴彩摜田〲㉜田〳䅜田〲㉇牡癥汜田〲ぃ牡湫屵〰㈰䅲浳屵〰㈲ⱜ田〲㉩湤數屵〰㈲屵〰㍁㈬屵〰㈲煵慮瑩瑹屵〰㈲屵〰㍁ㄬ屵〰㈲楴敭彣慴敧潲祜田〲㉜田〳䅜田〲㉃牡湫獥瑳屵〰㈲ⱜ田〲㉩瑥浟捡瑥杯特㉜田〲㉜田〳䅜田〲㉒潡摜田〲ぃ牡湫獥瑳屵〰㈲ⱜ田〲㉩瑥浟捡瑥杯特㍜田〲㉜田〳䅜田〲㉒潡摜田〲ぃ牡湫屵〰㈰䅲浳屵〰㈲屵〰㝄ⱜ田〷䉜田〲㉩瑥浟湡浥屵〰㈲屵〰㍁屵〰㈲䅬摨畜田〲ぃ牡湫獜田〲㈬屵〰㈲楴敭彩摜田〲㉜田〳䅜田〲㉃屵〰㉄剏呏剜田〲䑁汤桵䍲慮歳屵〰㈲ⱜ田〲㉰物捥屵〰㈲屵〰㍁㌲㘬屵〰㈲楴敭彵牬屵〰㈲屵〰㍁屵〰㈲桴瑰獜田〳䅜田〵䍜田〲䙜田〵䍜田〲䙲潴潲扩步⹣潭屵〰㕃屵〰㉆牯瑯牜田〲䑡汤桵屵〰㉄捲慮歳⹨瑭汜田〲㈬屵〰㈲楴敭彬楳瑟湡浥屵〰㈲屵〰㍁屵〰㈲捡瑥杯特屵〰㈲ⱜ田〲㉩瑥浟汩獴彩摜田〲㉜田〳䅜田〲㉇牡癥汜田〲ぃ牡湫屵〰㈰䅲浳屵〰㈲ⱜ田〲㉩湤數屵〰㈲屵〰㍁㌬屵〰㈲煵慮瑩瑹屵〰㈲屵〰㍁ㄬ屵〰㈲楴敭彣慴敧潲祜田〲㉜田〳䅜田〲㉃牡湫獥瑳屵〰㈲ⱜ田〲㉩瑥浟捡瑥杯特㉜田〲㉜田〳䅜田〲㉒潡摜田〲ぃ牡湫獥瑳屵〰㈲ⱜ田〲㉩瑥浟捡瑥杯特㍜田〲㉜田〳䅜田〲㉒潡摜田〲ぃ牡湫屵〰㈰䅲浳屵〰㈲屵〰㝄ⱜ田〷䉜田〲㉩瑥浟湡浥屵〰㈲屵〰㍁屵〰㈲䅬摨畜田〲ぃ慲扯湜田〲ぃ牡湫獜田〲㈬屵〰㈲楴敭彩摜田〲㉜田〳䅜田〲㉃屵〰㉄剏呏剜田〲䑁汤桵䍡牢潮䍲慮歳屵〰㈲ⱜ田〲㉰物捥屵〰㈲屵〰㍁㔱㤬屵〰㈲楴敭彵牬屵〰㈲屵〰㍁屵〰㈲桴瑰獜田〳䅜田〵䍜田〲䙜田〵䍜田〲䙲潴潲扩步⹣潭屵〰㕃屵〰㉆牯瑯牜田〲䑡汤桵屵〰㉄捡牢潮屵〰㉄捲慮歳⹨瑭汜田〲㈬屵〰㈲楴敭彬楳瑟湡浥屵〰㈲屵〰㍁屵〰㈲捡瑥杯特屵〰㈲ⱜ田〲㉩瑥浟汩獴彩摜田〲㉜田〳䅜田〲㉇牡癥汜田〲ぃ牡湫屵〰㈰䅲浳屵〰㈲ⱜ田〲㉩湤數屵〰㈲屵〰㍁㐬屵〰㈲煵慮瑩瑹屵〰㈲屵〰㍁ㄬ屵〰㈲楴敭彣慴敧潲祜田〲㉜田〳䅜田〲㉃牡湫獥瑳屵〰㈲ⱜ田〲㉩瑥浟捡瑥杯特㉜田〲㉜田〳䅜田〲㉒潡摜田〲ぃ牡湫獥瑳屵〰㈲ⱜ田〲㉩瑥浟捡瑥杯特㍜田〲㉜田〳䅜田〲㉒潡摜田〲ぃ牡湫屵〰㈰䅲浳屵〰㈲屵〰㝄ⱜ田〷䉜田〲㉩瑥浟湡浥屵〰㈲屵〰㍁屵〰㈲噥条獴屵〰㈰䍲慮歳屵〰㈲ⱜ田〲㉩瑥浟楤屵〰㈲屵〰㍁屵〰㈲䍜田〲䑒佔佒屵〰㉄噥条獴䍲慮歳屵〰㈲ⱜ田〲㉰物捥屵〰㈲屵〰㍁ㄶ㘬屵〰㈲楴敭彵牬屵〰㈲屵〰㍁屵〰㈲桴瑰獜田〳䅜田〵䍜田〲䙜田〵䍜田〲䙲潴潲扩步⹣潭屵〰㕃屵〰㉆牯瑯牜田〲䑶敧慳瑜田〲䑣牡湫献桴浬屵〰㈲ⱜ田〲㉩瑥浟汩獴彮慭敜田〲㉜田〳䅜田〲㉣慴敧潲祜田〲㈬屵〰㈲楴敭彬楳瑟楤屵〰㈲屵〰㍁屵〰㈲䝲慶敬屵〰㈰䍲慮歜田〲ぁ牭獜田〲㈬屵〰㈲楮摥硜田〲㉜田〳䄵ⱜ田〲㉱畡湴楴祜田〲㉜田〳䄱ⱜ田〲㉩瑥浟捡瑥杯特屵〰㈲屵〰㍁屵〰㈲䍲慮歳整獜田〲㈬屵〰㈲楴敭彣慴敧潲礲屵〰㈲屵〰㍁屵〰㈲副慤屵〰㈰䍲慮歳整獜田〲㈬屵〰㈲楴敭彣慴敧潲礳屵〰㈲屵〰㍁屵〰㈲副慤屵〰㈰䍲慮歜田〲ぁ牭獜田〲㉜田〷䑜田〵䐢Ⰺ††††††††††≴祰攢㨠≃慴敧潲礢Ⰺ††††††††††≩獁橡砢㨠〠†††††††⁽ਠ†††††⁽ਠ†††⁽਼⽳捲楰琾਼獣物灴⁴祰攽≴數琯砭浡来湴漭楮楴∾ਠ†††⁻ਠ†††††•孤慴愭牯汥㵴潣慲琭景牭崬‮景牭⹭慰⹣桥捫潵琢㨠笊††††††††≣慴慬潧䅤摔潃慲琢㨠笊††††††††††≰牯摵捴彳歵∺•䍜田〲䑒佔佒屵〰㉄噥条獴䍲慮歳∊††††††††紊††††††紊††††紊††††㰯獣物灴㸊㱳捲楰琠瑹灥㴢瑥硴⽸⵭慧敮瑯⵩湩琢㸊††笊††††≢潤礢㨠笊††††††≲敱畩牥䍯潫楥∺⁻≮潃潯歩敕牬∺≨瑴灳㩜⽜⽲潴潲扩步⹣潭尯捯潫楥尯楮摥硜⽮潃潯歩敳尯∬≴物杧敲猢㩛∮慣瑩潮⹴潷楳桬楳琢崬≩獒敤楲散瑃浳偡来∺瑲略素†††⁽ਠ†⁽਼⽳捲楰琾਼獣物灴⁴祰攽≴數琯砭浡来湴漭楮楴∾ਠ†⁻ਠ†††•⹳楤敢慲‣湡牲潷ⵢ礭汩獴∺⁻ਠ†††††•慣捯牤楯渢㨠笊††††††††≭畬瑩灬敃潬污灳楢汥∺⁴牵攬ਠ†††††††•慣瑩癥∺⁛ㅝਠ†††††⁽ਠ†††⁽ਠ†⁽਼⽳捲楰琾਼獣物灴⁴祰攽≴數琯砭浡来湴漭楮楴∾ਠ†⁻ਠ†††•⹰牯摵捴猭杲楤Ⱐ⹰牯摵捴猭汩獴∺⁻ਠ†††††•慭卨潰批卷慴捨敳䍨潯獥∺⁻ਠ†††††††•汩獴卷慴捨敳∺⁛崠†††††⁽ਠ†††⁽ਠ†⁽਼⽳捲楰琾਼獣物灴⁴祰攽≴數琯砭浡来湴漭楮楴∾ਠ†⁻ਠ†††•⍮慲牯眭批⵬楳琢㨠笊††††††≡浓桯灢祆楬瑥牳卹湣∺⁻ਠ†††††⁽ਠ†††⁽ਠ†⁽਼⽳捲楰琾਼獣物灴⁴祰攽≴數琯砭浡来湴漭楮楴∾੻ਠ†•扯摹⹰慧攭睩瑨ⵦ楬瑥爬⁢潤礮捡瑡汯杳敡牣栭牥獵汴⵩湤數∺⁻ਠ†††•慭卨潰批䅪慸∺⁻ਠ†††††††•獵扭楴䉹䍬楣欢㨠〬ਠ†††††††•獣牯汬啰∺‱Ⰺ††††††††≣汥慲啲氢㨠≨瑴灳屵〰㍁屵〰㉆屵〰㉆牯瑯牢楫攮捯浜田〲䙣牡湫獥瑳屵〰㉆杲慶敬屵〰㉄捲慮歳整獜田〲䙧牡癥汜田〲䑣牡湫屵〰㉄慲浳⹨瑭氢Ⰺ††††††††≣畲牥湴䍡瑥杯特䥤∺‸㈬ਠ†††††††•楳䍡瑥杯特卩湧汥卥汥捴∺‱Ⰺ††††††††≩獍敭潲楺敲䅬汯睥搢㨠〠†††††⁽ਠ†††⁽੽਼⽳捲楰琾਼獣物灴⁴祰攽≴數琯砭浡来湴漭楮楴∾ਠ†††⁻ਠ†††††•孤慴愭慭⵪猽❦楬瑥爭楴敭ⵤ敦慵汴❝∺⁻ਠ†††††††•慭卨潰批䙩汴敲䥴敭䑥晡畬琢㨠笊††††††††††≣潬汥捴䙩汴敲猢㨠〬ਠ†††††††††•捬敡牕牬∺•桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯捲慮歳整猯杲慶敬ⵣ牡湫獥瑳⽧牡癥氭捲慮欭慲浳⹨瑭氢ਠ†††††††⁽ਠ†††††⁽Ⰺ††††††∪∺⁻ਠ†††††††•慭卨潰批剥獰潮獩癥∺⁻紊††††††紊††††紊††㰯獣物灴㸊㱳捲楰琠瑹灥㴢瑥硴⽸⵭慧敮瑯⵩湩琢㸊笊††∪∺⁻ਠ†††•慵瑨潲猢㨠筽ਠ†⁽੽਼⽳捲楰琾਼獣物灴⁴祰攽≴數琯砭浡来湴漭楮楴∾ਠ†††⁻ਠ†††††•孤慴愭慭⵪猽❦楬瑥爭楴敭ⵣ慴敧潲礭污扥汳䙯汤楮朧崢㨠笊††††††††≡浓桯灢祆楬瑥牃慴敧潲礢㨠笊††††††††††≴祰攢㨠≬慢敬獆潬摩湧∬ਠ†††††††††•捯汬散瑆楬瑥牳∺‰Ⰺ††††††††††≣汥慲啲氢㨠≨瑴灳㨯⽲潴潲扩步⹣潭⽣牡湫獥瑳⽧牡癥氭捲慮歳整猯杲慶敬ⵣ牡湫ⵡ牭献桴浬∊††††††††紊††††††紊††††紊††㰯獣物灴㸊㱳捲楰琾ਠ††† ⼠楮楴楡汩穥⁣潭灯湥湴⁢礠敭畬慴楯渠扥桡癩潵爠潦⁸⵭慧敮瑯⵩湩琠扵琠睩瑨潵琠睡楴楮朠潦⁄位潡搊††††牥煵楲攨嬊††††††❭慧支慰灬礯浡楮✊††††崬⁦畮捴楯渠⡭慩温⁻ਠ†††††慩渮慰灬祆潲⠊††††††††✮慭ⵦ楬瑥爭楴敭猭捡瑥杯特彩摳✬ਠ†††††††⁻ਠ†††††††††•浯摥∺•景汤楮朢Ⰺ††††††††††≣潬污灳敓敬散瑯爢㨠∮獩摥扡爢ਠ†††††††⁽Ⰺ††††††††❡浓桯灢祆楬瑥牃潬污灳攧ਠ†††††
㬊††††紩㬊††㰯獣物灴㸊㱳捲楰琠瑹灥㴢瑥硴⽸⵭慧敮瑯⵩湩琢㸊笢孤慴愭牯汥㵣潭灡牥⵰牯摵捴猭獩摥扡牝∺⁻≍慧敮瑯录椯橳⽣潲支慰瀢㨠笢捯浰潮敮瑳∺笢捯浰慲敐牯摵捴猢㩻≣潭灯湥湴∺≍慧敮瑯彃慴慬潧尯橳尯癩敷尯捯浰慲攭灲潤畣瑳≽絽絽਼⽳捲楰琾਼獣物灴⁴祰攽≴數琯砭浡来湴漭楮楴∾੻ਠ†•⨢㨠笊††††≉湴敲慣瑩瘴彇愴⽪猯条㐭汯杩渢㨠笢汯杩湆潲洢㨢⍬潧楮ⵦ潲洢Ⱒ牥杩獴敲䙯牭∺∮扬潣欭捲敡瑥ⵡ捣潵湴‮捲敡瑥≽††紊紊㰯獣物灴㸊㱳捲楰琠瑹灥㴢瑥硴⽸⵭慧敮瑯⵩湩琢㸊††††笊††††††∪∺⁻ਠ†††††††•䅭慳瑹彆慣敢潯歐楸敬⽪猯慭晢⵩湩琢㨠笊††††††††††≥癥湴䍯摥∺•捡瑥杯特噩敷∬ਠ†††††††††•畲氢㨠≨瑴灳屵〰㍁屵〰㉆屵〰㉆牯瑯牢楫攮捯浜田〲䙡浡獴祟晢灩硥汜田〲䙰慧敖楥睜田〲䙰牯捥獳偡来噩敷屵〰㉆∬ਠ†††††††††•敶敮瑳䑡瑡∠㨠≜田〷䉜田〲㉣潮瑥湴彮慭敜田〲㉜田〳䅜田〲㉇牡癥汜田〲ぃ牡湫屵〰㈰䅲浳屵〰㈲ⱜ田〲㉣潮瑥湴彩摳屵〰㈲屵〰㍁屵〰㕂屵〰㈲㠲屵〰㈲屵〰㕄ⱜ田〲㉣潮瑥湴彴祰敜田〲㉜田〳䅜田〲㉰牯摵捴彧牯異屵〰㈲ⱜ田〲㉶慬略屵〰㈲屵〰㍁〬屵〰㈲捵牲敮捹屵〰㈲屵〰㍁屵〰㈲啓䑜田〲㉜田〷䐢Ⰺ††††††††††≩獌潧䕮慢汥搢㨠∱∬ਠ†††††††††•汯杧楮杕牬∺•桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯慭慳瑹彦扰楸敬⽬潧䕶敮琯汯术∊††††††††紊††††††紊††††紊††㰯獣物灴㸊㱳捲楰琠瑹灥㴢瑥硴⽸⵭慧敮瑯⵩湩琢㸊††††笊††††††∪∺⁻ਠ†††††††•䵡来湴潟啩⽪猯捯牥⽡灰∺⁻ਠ†††††††††•捯浰潮敮瑳∺⁻ਠ†††††††††††•獴潲慧攭浡湡来爢㨠笊††††††††††††††≣潭灯湥湴∺•䵡来湴潟䍡瑡汯术橳⽳瑯牡来⵭慮慧敲∬ਠ†††††††††††††•慰灥湤呯∺•∬ਠ†††††††††††††•獴潲慧敳䍯湦楧畲慴楯渢›⁻≲散敮瑬祟癩敷敤彰牯摵捴∺笢牥煵敳瑃潮晩朢㩻≳祮捕牬∺≨瑴灳㩜⽜⽲潴潲扩步⹣潭尯捡瑡汯杜⽰牯摵捴尯晲潮瑥湤彡捴楯湟獹湣桲潮楺敜⼢紬≬楦整業攢㨢㄰〰∬≡汬潷呯卥湤剥煵敳琢㩮畬汽Ⱒ牥捥湴汹彣潭灡牥摟灲潤畣琢㩻≲敱略獴䍯湦楧∺笢獹湣啲氢㨢桴瑰猺尯尯牯瑯牢楫攮捯浜⽣慴慬潧尯灲潤畣瑜⽦牯湴敮摟慣瑩潮彳祮捨牯湩穥尯≽Ⱒ汩晥瑩浥∺∱〰〢Ⱒ慬汯睔潓敮摒敱略獴∺湵汬紬≰牯摵捴彤慴慟獴潲慧攢㩻≵灤慴敒敱略獴䍯湦楧∺笢畲氢㨢桴瑰猺尯尯牯瑯牢楫攮捯浜⽲敳瑜⽷摜⽖ㅜ⽰牯摵捴猭牥湤敲⵩湦漢紬≲敱略獴䍯湦楧∺笢獹湣啲氢㨢桴瑰猺尯尯牯瑯牢楫攮捯浜⽣慴慬潧尯灲潤畣瑜⽦牯湴敮摟慣瑩潮彳祮捨牯湩穥尯≽Ⱒ慬汯睔潓敮摒敱略獴∺湵汬絽††††††††††††紊††††††††††紊††††††††紊††††††紊††††紊㰯獣物灴㸊㱳捲楰琾ਠ†‧畳攠獴物捴✻ਊ††⠨⤠㴾⁻ਠ†††⁣潮獴ⁱ略獴楯湳‽⁤潣畭敮琮煵敲祓敬散瑯牁汬⠧孤慴愭敬敭敮琽≱略獴楯渢崧⤻ਊ††††煵敳瑩潮献景牅慣栨⡩瑥洬⁩湤數⤠㴾⁻ਠ†††††⁣潮獴⁡湳睥爠㴠楴敭⹰慲敮瑅汥浥湴⹱略特卥汥捴潲⠧孤慴愭敬敭敮琽≡湳睥爢崧⤻ਠ†††††⁡湳睥爮獴祬攮摩獰污礠㴠❮潮攧㬊††††††慮獷敲⹳整䅴瑲楢畴攨❤慴愭楮摥砧Ⱐ怤筩湤數絠⤻ਠ†††††⁩瑥洮獥瑁瑴物扵瑥⠧摡瑡⵩湤數✬⁠⑻楮摥硽怩㬊ਠ†††††⁩瑥洮慤摅癥湴䱩獴敮敲⠧捬楣欧Ⱐ⠩‽㸠笊††††††††捯湳琠楴敭䅮獷敲‽⁩瑥洮灡牥湴䕬敭敮琮煵敲祓敬散瑯爨❛摡瑡ⵥ汥浥湴㴢慮獷敲≝✩㬊ਠ†††††††ⁱ略獴楯湳⹦潲䕡捨⡱略獴楯渠㴾⁻ਠ†††††††††⁩映⡱略獴楯渮来瑁瑴物扵瑥⠧摡瑡⵩湤數✩‡㴽⁩瑥洮来瑁瑴物扵瑥⠧摡瑡⵩湤數✩⤠笊††††††††††††煵敳瑩潮⹣污獳䱩獴⹲敭潶攨❡捴楶攧⤻ਠ†††††††††††ⁱ略獴楯渮灡牥湴䕬敭敮琮煵敲祓敬散瑯爨❛摡瑡ⵥ汥浥湴㴢慮獷敲≝✩⹳瑹汥⹤楳灬慹‽‧湯湥✻ਠ†††††††††⁽ਠ†††††††⁽⤊ਠ†††††††⁩瑥流湳睥爮獴祬攮摩獰污礠㴠楴敭䅮獷敲⹳瑹汥⹤楳灬慹‽㴽‧扬潣欧‿‧湯湥✠㨠❢汯捫✻ਠ†††††††⁩瑥洮捬慳獌楳琮瑯杧汥⠧慣瑩癥✩㬊††††††紩㬊††††紩㬊††紩⠩㬊㰯獣物灴㸊㱳捲楰琠瑹灥㴢瑥硴⽸⵭慧敮瑯⵩湩琢㸊††††笊††††††∪∺⁻ਠ†††††††•楮瑥牡捴楶㑟捯湴敮瑰潰異慪慸彰潰異∺⁻紊††††††紊††††紊††㰯獣物灴㸊㱳捲楰琠瑹灥㴢瑥硴⽸⵭慧敮瑯⵩湩琢㸊††笢⨢㩻≁浡獴祟偲潭潂慮湥牳尯橳尯汯慤敲∺笢獥捴楯湳∺孝Ⱒ捯湴敮琢㩛崬≩湪散瑯牐慲慭猢㩻≣潮瑡楮敲卥汥捴潲∺∮灲潤畣瑳ⵧ物搠⹰牯摵捴⵩瑥浳㩮潴⠮慭慳瑹ⵢ慮湥爭楴敭猩∬≩瑥浓敬散瑯爢㨢⹰牯摵捴猭杲楤‮灲潤畣琭楴敭猺湯琨⹡浡獴礭扡湮敲⵩瑥浳⤠⹰牯摵捴⵩瑥洢Ⱒ扡湮敲猢㩛嵽Ⱒ扡湮敲猢㩛崬≩湪散瑯牓散瑩潮䥤∺ㄴ絽紼⽳捲楰琾਼獣物灴㸊††††睩湤潷⹢瑮䱥晴‽‧桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯獴慴楣⽶敲獩潮ㄷ〱ㄵ㜶㔰⽦牯湴敮搯䥮瑥牡捴楶㐯牯瑯牢楫支敮录匯業慧敳⽩捯湳⵳灲楴攮獶朣楣漭捨敶牯渭汥晴✻ਠ†††⁷楮摯眮扴湒楧桴‽‧桴瑰猺⼯牯瑯牢楫攮捯洯獴慴楣⽶敲獩潮ㄷ〱ㄵ㜶㔰⽦牯湴敮搯䥮瑥牡捴楶㐯牯瑯牢楫支敮录匯業慧敳⽩捯湳⵳灲楴攮獶朣楣漭捨敶牯渭物杨琧㬊††㰯獣物灴㸊㱳捲楰琠瑹灥㴢瑥硴⽸⵭慧敮瑯⵩湩琢㸊††笊††††∪∺⁻ਠ†††††•海䙯潴敲∺⁻紊††††紊††紊㰯獣物灴㸊㰯扯摹㸊㰯桴浬㸊